Xipxpg4dozktvlwmopnl

Nye rammer for bredbåndspuljen

Nyheder   •   Maj 18, 2018 08:20 CEST

Bredbåndspuljen målrettes mere mod tyndt befolkede områder. Samtidig øges puljen til 100 mio. kr. i 2018.

Ysf7dbo55igitfndfcip

Historisk bred aftale om god digital dækning og fremme af 5G

Nyheder   •   Maj 17, 2018 16:40 CEST

Pressemeddelelse fra Energi- Forsynings- og Klimaministeriet: Alle Folketingets partier indgår aftale om fremtidens telepolitik, der bl.a. skal fremme god mobil- og bredbåndsdækning i hele Danmark og sikre, at Danmark er i front med 5G.

Tqvqvbjxsjwaix4odpoa

CO2-kvoter: EU-Kommissionen påbegynder fastlæggelse af ny carbon leakage-liste

Nyheder   •   Maj 17, 2018 10:08 CEST

Europa-Parlamentet har vedtaget en aftale om CO2-kvoteordningens såkaldte fase 4 for perioden 2021-2030. EU-Kommissionen har derfor påbegyndt arbejdet med de nye carbon leakage-bestemmelser. Vejledning og ansøgningsskemaer er nu tilgængelige.

Media no image

Energiforbruget steg i første kvartal af 2018

Pressemeddelelser   •   Maj 16, 2018 12:21 CEST

Det faktiske energiforbrug steg med 3,8 pct. i det første kvartal af 2018 i forhold til samme periode året før. Korrigeret for brændselsforbrug ved udenrigshandel med el steg energiforbruget med 3,8 pct.

Det faktiske energiforbrug er 3,8 pct. højere i 1. kvartal 2018 sammenlignet med 1. kvartal 2017. Stigningen i energiforbruget i de første tre måneder af 2018 dækker over, at forbruget af vedvarende energi, naturgas, kul og olie steg henholdsvis 6,5 pct., 5,2 pct., 4,6 pct. og 0,2 pct. sammenlignet med samme periode året før.

Der var en nettoeksport af el i 1. kvartal 2018 på 1068 TJ, svarende til 3,1 pct. af den samlede danske elforsyning. Når der korrigeres for brændselsforbrug knyttet til udenrigshandel med elektricitet, steg energiforbruget i 1. kvartal 2018 med 3,8 pct. i forhold til samme periode året før.

Figur 1: Faktisk energiforbrug pr. kvartal i Danmark [PJ]

Forbruget af biomasse fortsætter med at stige – og erstatter kul

Stigningen i forbruget af vedvarende energi skyldes især en stigning i forbruget af biomasse på de centrale værker 1. kvartal 2018.

Biomassen anvendes i overvejende grad til kraftvarme­produktion på de centrale værker, og forbruget følger derfor i vid udstrækning forbruget af fjernvarme. På figur 2 ses, hvordan stigningen i biomasseforbrug på de centrale værker hovedsagelig sker i fyringssæsonen, mens biomasseforbruget er lavt hen over sommeren og mere eller mindre uændret i forhold til tidligere års biomasseforbrug i samme periode. Figuren viser desuden, at udviklingen i biomasseforbruget fortsætter i årets første kvartal, hvor forbruget igen både er højere end samme periode sidste år og højere i forhold til det gennemsnitlige forbrug i samme periode de seneste fem år. Den fortsatte stigning i forbruget af biomasse skyldes en igangværende omlægning fra kul til biomasse på flere af værkerne.

Figur 2 Biomasseforbrug på centrale værker [TJ]

Forbruget af kul på de centrale værker følger ligeledes kraftvarmeproduktionen. Da biomassen anvendes i stedet for kul på flere værker, ses som en naturlig følge af stigningen i biomasseforbruget, at kulforbruget på de centrale værker falder.

Figur 3 viser det seneste års udvikling i de centrale værkers kulforbrug. Hen over vinteren 2017/18 ses et stadigt faldende kulforbrug i forhold til både den forrige vinter og det gennemsnitlige forbrug i samme periode de 5 forudgående år. Dog ses, at kulforbruget i februar 2018 var lige så højt som i februar 2017, og kulforbruget i marts 2018 var betydeligt højere end både kulforbruget i marts 2017 og det gennemsnitlige kulforbrug i samme periode de 5 forudgående år. Det høje kulforbrug skyldes en koldere udendørstemperatur med hhv. 17% og 36% flere graddage i februar og marts 2018 sammenlignet med tilsvarende måneder i det forudgående år.

Figur 3 Kulforbrug på centrale værker [TJ]

Lavere vindkraftproduktion og lavere vindkraftandel i 1. kvartal 2018

Figur 4 viser udviklingen i den danske vindkraftproduktion. Det ses, at vindkraftproduktionen i januar og marts 2018 var højere end i samme måneder sidste år, mens vindkraftproduktionen i februar 2018 var en del lavere end i februar sidste år. Den samlede vindkraftproduktion i 1. kvartal 2018 var 1,25 pct. lavere i 2018, end vindkraftproduktionen i 1. kvartal 2017, og 2,44 pct. lavere end gennemsnittet for perioden i de forudgående 5 år.

Figur 4 Vindkraftproduktion [GWh]

På figur 5 ses udviklingen i vindkraftens andel af den indenlandske elforsyning. I 1. kvartal 2018 udgjorde vindkraftproduktionen 40 pct. mod 43 pct. i 1. kvartal 2017. De seneste 12 måneder (april 2017-marts 2018) udgjorde vindkraftproduktionen 43 pct. af den samlede indenlandske elforsyning, mens andelen i samme periode året før (april 2016-marts 2017) udgjorde 38 pct.

Figur 5 Vindkraftens andel af elforsyning [pct.]

Samlet faldt produktionen af primær energi med 3,2 pct. i forhold til de første 3 måneder af 2018.

Tabel 1: Energiproduktion og energiforbrug i 1. kvartal i 2017 og 2018 [TJ]


Primær energiproduktion Faktisk energiforbrug Korrigeret for nettoimport af el
1. kvartal 2018 150.689 215.952 214.621
1. kvartal 2017 155.661
208.118 206.672

Kilde: Månedlig energistatistik

Kontaktinfo:

Ali Zarnaghi, Energistyrelsen, 33 92 68 40, aaz@ens.dk

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Det faktiske energiforbrug steg med 3,8 pct. i det første kvartal af 2018 i forhold til samme periode året før. Korrigeret for brændselsforbrug ved udenrigshandel med el steg energiforbruget med 3,8 pct.

Læs mere »
Ns9m3xejqtfdsrcclj2v

Energistyrelsen lancerer ny publikation om det internationale energisamarbejde

Nyheder   •   Maj 16, 2018 08:00 CEST

Energistyrelsen udgiver den engelsksprogede publikation ’Danish Energy Partnership Programme’ om Danmarks globale energisamarbejde. Publikationen fortæller om den redskabskasse, som Danmark gør brug af i udlandet, og den viser potentialet og resultaterne ved de eksisterende aftaler.

R8lrczpyqmco7anjo6ty

Lilleholt indgår nyt samarbejde med Skotland om fjernvarme og energieffektivitet i bygninger

Nyheder   •   Maj 14, 2018 15:10 CEST

Pressemeddelelse fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet: I dag mødes energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt med den skotske energiminister Paul Wheelhouse for at underskrive en ny samarbejdsaftale på fjernvarme og energieffektivitet i bygninger.

Pjorhxwqlhilinhmbhz3

Energimærkning af store bygninger skal give højere udbytte

Nyheder   •   Maj 14, 2018 10:55 CEST

Energistyrelsen har i samarbejde med KL, Danske Regioner, Bygningsstyrelsen og Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse gennemført et initiativ, der skal bidrage med viden om, hvordan energimærkningen i højere grad understøtter indsatsen med energieffektiviseringen af offentlige bygninger.

Xax5qm5wpq3tuwu3ipdx

Høring om pristillæg til forsøgsvindmøller på land

Nyheder   •   Maj 14, 2018 10:37 CEST

Energistyrelsen har sendt udkast til ny bekendtgørelse i høring om pristillæg til elektricitet fremstillet på forsøgsmøller på de to nationale testcentre for store vindmøller ved Østerild og Høvsøre. Høringssvar skal sendes til Energistyrelsen senest fredag den 8. juni 2018

Media no image

Små ændringer i gaspriserne fra første til andet halvår 2017

Pressemeddelelser   •   Maj 07, 2018 09:41 CEST

Gaspriserne for alle forbrugere, erhverv såvel om husholdninger, ændrede sig meget lidt fra første til andet halvår 2017. Det viser en ny, opdateret gasprisstatistik fra Energistyrelsen.

Til trods for en lille stigning i gasspotprisen fra første halvår til andet halvår på knap 0,1 kr./Nm3, oplevede husholdningerne gennemsnitligt et lille fald på knap 0,1 kr./Nm3 i gasprisen, mens den gennemsnitlige gaspris for erhvervene under et var omtrent uændret. Dog oplevede de mindste erhvervsforbrugere ligesom husholdningerne et prisfald. Samlet set var der således tale om beskedne gasprisændringer i perioden.

Den pris, som erhverv og husholdninger betaler (ekskl. afgifter, distributions- og transmissionstariffer), er generelt lidt højere end spotprisen for naturgas. Forskellen er størst for husholdninger, hvor de mindste forbrugere gennemsnitlig betaler 0,6 kr./Nm3 mere end spotprisen, og husholdninger med det største forbrug betaler 0,3 kr./Nm3 mere end spotprisen. For erhverv er forskellen noget mindre. De mindste erhvervsforbrugere betaler gennemsnitlig 0,4 kr./Nm3 mere end spotprisen, mens de største erhvervskunder betaler 0,1 kr./Nm3 mere.

Læs mere om gaspriserne i notatet ”Gasprisstatistik andet halvår 2017”.

Kontakt: Fuldmægtig Ingeborg Ørbech, Energistyrelsens Center for Systemanalyse, Energieffektivitet og Global Rådgivning, tlf: 33 92 49 44, e-mail: irb@ens.dk

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Gaspriserne for alle forbrugere, erhverv såvel om husholdninger, ændrede sig meget lidt fra første til andet halvår 2017. Det viser en ny, opdateret gasprisstatistik fra Energistyrelsen.

Læs mere »
Media no image

Lille stigning i elprisen for erhvervskunder

Pressemeddelelser   •   Maj 07, 2018 09:40 CEST

Erhvervsforbrugernes rene elpriser (eksklusiv transport, afgifter mv.) steg for alle forbrugsintervaller fra første halvår 2017 til andet halvår 2017. Det viser Energistyrelsens opdaterede statistik over elpriserne.

Andet halvår 2017 har været præget af stigende gennemsnitspriser for alle erhvervsforbrugere. De mindste erhvervsforbrugere betaler cirka 1 øre/kWh mere, mens de største erhvervsforbrugere betaler knap 2 øre/kWh mere end i første halvår 2017.

Denne stigning følger omtrent stigningen i spotprisen for el, der steg med knap 1 øre/kWh i samme periode til gennemsnitligt 25 øre/kWh i 2. halvår 2017.

Den pris, som erhvervsforbrugerne betaler, var for de små og mellemstore erhvervsforbrugere generelt noget højere end spotprisen, mens den for de store erhvervsforbrugere var omtrent på niveau med spotprisen.

Elpriser andet halvår 2017:

Energistyrelsen har siden 2014 udarbejdet elprisstatistikken for erhvervsforbrugere, der er baseret på indberetninger fra de enkelte elhandelsselskaber.

Læs mere om statistikkens resultater i notatet ”Elprisstatistik 2. halvår 2017”.

Fakta:

Mere end 80 pct. af erhvervskunderne er små forbrugere med et årligt elforbrug under 20 MWh. Deres forbrug udgør omkring 6 pct. af det samlede elforbrug.

Omkring 18 pct. af erhvervskunderne er mellemstore forbrugere med et elforbrug mellem 20 og 20.000 MWh. Deres forbrug udgør ca. 55 pct. af det samlede forbrug.

De store erhvervskunder med et forbrug over 20.000 MWh udgør under 0,1 pct. af det samlede antal erhvervskunder, men aftager samlet knap 40 pct. af elsalget.

Kontakt: Fuldmægtig Ingeborg Ørbech, Energistyrelsens Center for Systemanalyse, Energieffektivitet og Global Rådgivning, tlf: 33 92 49 44, e-mail: irb@ens.dk

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Erhvervsforbrugernes rene elpriser (eksklusiv transport, afgifter mv.) steg for alle forbrugsintervaller fra første halvår 2017 til andet halvår 2017. Det viser Energistyrelsens opdaterede statistik over elpriserne.

Læs mere »

Billeder & Videoer 4 billeder, 6 videoer

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Pressekontakt
 • Pressechef
 • Energistyrelsen
 • tfh@cwens.dk
 • +45 25 13 78 46

 • Pressekontakt
 • Specialkonsulent
 • Energistyrelsen
 • moc@ens.dk
 • +45 33 92 68 58

Om Energistyrelsen

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Der er ca. 360 personer beskæftiget i Energistyrelsen.

Adresse

 • Energistyrelsen
 • Amaliegade 44
 • 1256 Copenhagen K
 • Denmark