Fald i PSO-tariffen for 3. kvartal 2019

Pressemeddelelser   •   Jun 14, 2019 14:56 CEST

PSO-tariffen for 3. kvartal 2019 er fastsat til 0,0 øre per kWh. Det er lavere end PSO-tariffen for 2. kvartal, og er desuden væsentlig under tariffen for 3. kvartal 2018.

Kommuner går sammen om nationalt klimaværktøj

Nyheder   •   Maj 28, 2019 09:50 CEST

Hvordan måler vi kommunal CO2-udledning? Og hvordan sammenligner vi kommunernes CO2-opgørelser? Værktøjet Energi- og CO2-regnskabet kan netop dét – og nu relanceres værktøjet i et samarbejde mellem Energistyrelsen, KL, Realdania, Region Hovedstaden og 29 kommuner fra hele landet.

Aftale med Sydkorea om vedvarende energi

Pressemeddelelser   •   Maj 21, 2019 10:00 CEST

Energistyrelsen har i dag underskrevet en implementeringsaftale med den sydkoreanske energimyndighed i forbindelse med det besøg, som Kronprinseparret leder med en større dansk erhvervsdelegation i Sydkorea.

Energiforbruget faldt i det første kvartal af 2019

Pressemeddelelser   •   Maj 20, 2019 14:33 CEST

Det faktiske energiforbrug faldt i det første kvartal af 2019 med 9,7 pct. i forhold til samme periode året før. Udviklingen dækker over et stort fald i forbruget af kul, naturgas og olie, mens elproduktionen fra solceller og vindmøller steg kraftigt i årets første tre måneder.

Det faktiske energiforbrug i 1. kvartal 2019 faldt med 9,7 pct. i forhold til 1. kvartal 2018. Forbruget af kul, naturgas, vedvarende energi og olie faldt med hhv. 27,0 pct., 19,5 pct., 4,1 pct. og 2,6 pct. i de første tre måneder af 2019 sammenlignet med de første tre måneder af 2018.

Faldet i energiforbruget skyldes dels, at vindkraftproduktionen steg 24 pct. på grund af bedre vindforhold og dels et betydeligt varmere vejr end sidste år. I årets første kvartal var der således 19 pct. færre graddage sammenlignet med samme periode året før. Stigningen i vindkraftproduktionen bidrager desuden til et fald i det samlede energiforbrug, da vindkraft alene bidrager med den producerede el, mens el produceret på termiske kraftværker (med kul, gas og biomasse) også afstedkommer et konverteringstab.

Danmark havde en nettoeksport af el i første kvartal af 2019 på 1,1 PJ, svarende til 3,4 pct. af den samlede danske elforsyning. Når der korrigeres for brændselsforbrug ved udenrigshandel med elektricitet, var energiforbruget 9,8 pct. lavere i de første tre måneder af 2019 i forhold til samme periode året før.

Figur 1 Faktisk energiforbrug pr. kvartal i Danmark [PJ]

Fald i forbruget af biomasse

Biomassen anvendes i overvejende grad til kraftvarme­produktion på de centrale værker, og forbruget følger derfor i vid udstrækning forbruget af fjernvarme. På figur 2 ses, hvordan stigningen i biomasseforbrug på de centrale værker hovedsagelig sker i fyringssæsonen, mens biomasseforbruget er lavt hen over sommeren.

Forbruget af biomasse faldt 24,4 pct. på de centrale værker i 1. kvartal af 2019 sammenlignet med 1. kvartal af 2018. Faldet i forbruget af biomasse på de centrale værker skyldes dels en lavere elproduktion på de centrale værker som følge af en højere vindkraftproduktion i perioden.

Faldet i forbruget af biomasse på de centrale værker skyldes også, at der i 1. kvartal 2019 var betydeligt varmere vejr end samme periode året før.

I 1. kvartal af 2019 var biomasseforbruget 6,7 pct. højere end det gennemsnitlige biomasseforbrug i 1. kvartal de 5 forudgående år.

Figur 2 Biomasseforbrug på centrale værker [TJ]

Fald i kulforbruget

Figur 3 viser udviklingen i de centrale værkers kulforbrug. Forbruget af kul på de centrale værker følger ligeledes kraftvarmeproduktionen, og forbruget er derfor størst i de måneder, hvor fjernvarmeforbruget er højt. I 1. kvartal 2019 faldt kulforbruget på de centrale værker 27,4 pct. i forhold til 1. kvartal 2018. På de centrale værker faldt kulforbruget 33,4 pct. i forhold til det gennemsnitlige kulforbrug i 1. kvartal de seneste 5 år.

Figur 3 Kulforbrug på centrale værker [TJ]

Højere vindkraftproduktion og højere vindkraftandel i 1. kvartal af 2019

Figur 4 viser udviklingen i den danske vindkraftproduktion. Den samlede vindkraftproduktion i 1. kvartal af 2019 var 24 pct. højere end i 1. kvartal af 2018. Især i marts 2019 lå vindkraftproduktionen betydeligt højere end i samme måned i 2018. Årsagen til den højere vindkraftproduktion i 1. kvartal 2019 skyldes både en øget vindkraftkapacitet og gennemsnitligt højere vindhastigheder i forhold til samme periode i 2018. Den samlede vindkraftproduktion i 1. kvartal af 2019 var 20 pct. højere end gennemsnittet for perioden i de forudgående 5 år.

Figur 4 Vindkraftproduktion [GWh]

På figur 5 ses udviklingen i vindkraftens andel af den indenlandske elforsyning. I 1. kvartal af 2019 udgjorde vindkraftproduktionen 52 pct. af den indenlandske elforsyning mod 40 pct. i 1. kvartal af 2018. Den gennemsnitlige vindkraftandel af den indenlandske elforsyning i samme periode de seneste 5 år udgjorde 43,0 pct.

Figur 5 Vindkraftens andel af elforsyning [pct.]

Stigning i elproduktion fra solceller

Figur 6 viser elproduktionen fra solceller. I 1. kvartal 2019 var elproduktionen fra solceller 35,9 pct. højere end i 1. kvartal 2018. Den største forskel ses i den solrige marts måned, hvor der var 44 pct. flere solskinstimer i 2019 end i samme periode i 2018. Elproduktionen fra solceller i 1. kvartal 2019 var 44,9 pct. højere end den gennemsnitlige elproduktion fra solceller i de forudgående 5 år.

Figur 6 Elproduktion fra solceller [GWh]

Fald i energiproduktionen

Samlet faldt produktionen af primær energi med 5,8 pct. i forhold til de første tre måneder af 2018.

Tabel 1: Energiproduktion og energiforbrug i 1. kvartal i 2018 og 2019 [TJ]


Enhed TJ

Primær energi-
produktion

Faktisk
energiforbrug

Korrigeret energiforbrug
for nettoimport af el

1. kvartal 2019

145.195

193.467

192.053

1. kvartal 2018

154.065

214.285

212.955

Kilde: Månedlig energistatistik


Kontaktinfo:

Ali Zarnaghi, Energistyrelsen, 33 92 68 40, aaz@ens.dk

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Det faktiske energiforbrug faldt i det første kvartal af 2019 med 9,7 pct. i forhold til samme periode året før. Udviklingen dækker over et stort fald i forbruget af kul, naturgas og olie, mens elproduktionen fra solceller og vindmøller steg kraftigt i årets første tre måneder.

Læs mere »

Nyt teknologikatalog hjælper grøn omstilling på vej i Vietnam

Pressemeddelelser   •   Maj 16, 2019 11:59 CEST

Energistyrelsen udgiver sammen med den vietnamesiske energimyndighed, Electricity and Renewable Energy Authority (EREA), det første teknologikatalog, der er tilpasset vietnamesiske forhold. Energipartnerskabet mellem Danmark og Vietnam er en del af den danske indsats for at understøtte en global grøn omstilling og finansieres i et tæt samarbejde med Udenrigsministeriet.

Miljøkonsekvensrapport for sydøstlig rute for Nord Stream 2 sendes i høring

Pressemeddelelser   •   Maj 15, 2019 14:03 CEST

Miljøkonsekvensrapporten for to sydøstlige rutealternativer for Nord Stream 2 projektet er nu tilgængelig for offentligheden, og der kan indgives kommentarer indtil den 10. juli 2019. Energistyrelsen afholder et offentligt møde om miljøkonsekvensrapporten på Bornholm den 19. juni 2019.

Nu bliver det billigere at ringe og sms’e fra Danmark til andre EU- og EØS-lande

Nyheder   •   Maj 15, 2019 10:09 CEST

I dag træder nye fælleseuropæiske prislofter i kraft. Prislofterne sætter en øvre grænse for, hvad din udbyder må opkræve, når du foretager opkald eller sender sms’er fra Danmark til andre EU-lande og de tre EØS-lande – Norge, Island og Liechtenstein.

Luk for dit varmeanlæg og spar op mod 800 kr. på en sommer

Pressemeddelelser   •   Maj 14, 2019 10:03 CEST

Sommerlukning af dit varmeanlæg er nemme penge at spare. Så læs her, hvordan du gør.

Energistyrelsen inviterer til markedsdialog om teknologineutralt udbud i 2019

Nyheder   •   Maj 06, 2019 11:14 CEST

Energistyrelsen inviterer til markedsdialog om udkast til udbudsbetingelser for det teknologineutrale udbud i 2019. I det teknologineutrale udbud 2019 vil vindmøller og solceller konkurrere om at levere mest grøn strøm for pengene.

Energistyrelsen deltager i stor kampagne for FN’s verdensmål

Pressemeddelelser   •   Maj 03, 2019 07:30 CEST

FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling er rammen for ny kampagne, som i løbet af sommeren besøger 48 danske byer. Energistyrelsen er med på turen rundt i landet.

Billeder & Videoer 4 billeder, 6 videoer

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Pressekontakt
 • Pressechef
 • Energistyrelsen
 • tfauh@otenbbs.yndkll
 • +45 25 13 78 46

 • Pressekontakt
 • Specialkonsulent
 • Energistyrelsen
 • mooqc@apengds.qtdkri
 • +45 33 92 68 58

Om Energistyrelsen

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Der er ca. 360 personer beskæftiget i Energistyrelsen.

Adresse

 • Energistyrelsen
 • Carsten Niebuhrs Gade 43
 • 1577 København V
 • Danmark