Få vores nyheder på mail

Afprøv nyt værktøj til beregning af klimagevinsten ved biogas

Nyhed   •   Dec 14, 2016 11:33 CET

Biogasproducenter har nu mulighed for at afprøve et beregningsværktøj, der kan beregne klimagevinsten ved biogas fra et bestemt biogasanlæg. Der er tale om en prototype og ikke om et færdigudviklet værktøj.

Prototype-værktøjet beregner den sparede drivhusgas-udledning fra biogas sammenlignet med fossil energi. Metoden er en forsimplet livscyklusbetragtning, der indregner udledninger fra produktionskæden og tager hensyn til, at biogassen er produceret af forskellige biomasser. Værktøjet er bl.a. tiltænkt biogasproducenter, der ønsker at sælge opgraderet biogas til transportformål via naturgasnettet.

Opgraderet biogas kan bidrage til at opfylde kravet om iblanding af biobrændstoffer i transportbrændstoffer i henhold til lov om bæredygtige biobrændstoffer.Det kræver dog, at biogassen er bæredygtighedscertificeret og opfylder VE-direktivets bæredygtighedskriterier, herunder at biogassen skal fortrænge mindst 35 % drivhusgasser i forhold til fossil energi. Kravet hæves 1. januar 2018 til 50 % og i 2017 til 60 pct. for nye anlæg. Værktøjet er opbygget efter VE-direktivets retningslinier for beregning af drivhusgasfortrængningen og supplerer beregningsværktøjet BioGrace, der ofte bruges i forbindelse med flydende biobrændstoffer.

Brugeren af værktøjet skal indtaste oplysninger om de biomasser, der er anvendt i biogasanlægget, producerede gasmængder, og en række informationer om bl.a. procesenergiforbrug og metantab fra anlægget. Værktøjet beregner så den samlede drivhusgasudledning, som produktionen af biogassen giver anledning til, og resultatet sammenlignes med udledningen ved brug af fossil energi.

Værktøjet kan også anvendes til den løbende registrering af tilførte biomasser, som skal indberettes en gang om året til Energinet.dk, for at anvendelsen af biogassen kan få tilskud.

Energistyrelsen har offentliggjort prototypen for at illustrere, hvordan klimagevinsten fra et biogasanlæg kan beregnes, og for at give potentielle brugere mulighed for at afprøve værktøjet, inden det er færdigudviklet. Brugeren er selv ansvarlig for de data, der indsættes, og for beregningerne i øvrigt. Energistyrelsen vil meget gerne høre kommentarer til prototypen fra brugerne. Send dine kommentarer til Bodil Harder på bha@ens.dk.

Hent værktøjet eller læs mere om værktøjet til beregning af klimagevinsten ved et bestemt anlæg.

Yderligere oplysninger:

Bodil Harder, Energistyrelsen, 41905254

Niels Bahnsen, NIRAS: tlf: 4810 4215