Få vores nyheder på mail

Cirkus Arenas teltkollaps skyldtes forkert opsætning

Nyhed   •   Nov 12, 2013 00:00 CET

Den 21. juni 2013 kollapsede Cirkus Arenas telt i forbindelse med et arrangement i Kalundborg. Statens Byggeforskningsinstitut (SBi), Aalborg Universitet, har efter anmodning fra Energistyrelsen besigtiget teltet og undersøgt de tekniske årsager til kollapset. Konklusionen er, at forankringen af teltet ikke var tilstrækkelig god.

Energistyrelsen har modtaget den endelige rapport fra SBi om kollapset af Cirkus Arenas telt. Rapporten konkluderer, at forankringen af teltet ikke var tilstrækkelig til at kunne optage de kræfter, der påførtes dem. Kombinationen af kraftig vind fra det åbne vand og dårlige jordbundsforhold resulterede derfor i kollaps.

Konstruktionen opfyldte dermed ikke de gældende bestemmelser i bygningsreglementet, der klart foreskriver, at bygningskonstruktioner skal dimensioneres, så de kan modstå de normalt forekommende statiske og dynamiske påvirkninger, herunder vindpåvirkning. Endvidere skal bygningskonstruktionerne opstilles på en sikker fundering.

Vi har klare krav til, hvordan en konstruktion skal være, når den er sat op og tages i brug. Reglerne skal sikre, at de konstruktioner, der står rundt omkring på kræmmermarkeder og festivaler mv., er sikre at benytte og opholde sig i”, understreger klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard.

Det fremgår derudover af rapporten, at der ikke forelå dokumentation for, at teltets bærende konstruktion levede op til danske krav, da teltet blev stillet op og brugt. Der skal i henhold til de danske regler på området foreligge sådan dokumentation, så den kan indgå i kommunens byggesagsbehandling.

Ansvar for kollapset

Det fremgår ikke af SBi’s undersøgelsesrapport, om der kan placeres et ansvar for kollapset. ”Det er nu op til politiet at vurdere, om der skal rejses tiltale i det konkrete tilfælde”, påpeger Martin Lidegaard.

Energistyrelsen følger op på sagen

Energistyrelsen sendte den 10. juli 2013 en skrivelse ud til alle kommuner og indskærpede, hvilke krav kommunen skal stille ved behandling af ansøgninger om tilladelse til at opstille fx cirkustelte. Energistyrelsen gjorde det herunder tydeligt, at kommunerne ved byggesagsbehandling af store transportable konstruktioner skal sikre, at der foreligger tilstrækkelig dokumentation af, om konstruktionen lever op til de tekniske krav.

Ny certificeringsordning for transportable konstruktioner på vej

Folketinget vedtog i juni en ændring af byggeloven. Denne ændring bemyndiger klima-, energi- og bygningsministeren til at indføre regler om en certificeringsordning for transportable konstruktioner.

Formålet med ordningen er at forenkle reglerne for transportable konstruktioner, så det bliver lettere for konstruktionsejerne at efterleve reglerne. Dermed bliver det muligt at få en certificering af fx et cirkustelt, som derefter frit kan opsættes og bruges i en given periode under nærmere angivne betingelser. De tekniske krav til transportable konstruktioner og sikkerhedsniveauet ændres der ikke på.

En transportabel konstruktion kan kun opnå certificering, såfremt konstruktionen opfylder byggelovens krav. Certificeringsvirksomheden skal både påse konstruktionen rent fysisk, dokumentationen af konstruktionen og de betingelser om fundering, som gælder for konstruktionen.

Yderligere oplysninger:

Kontorchef Marie Louise Hansen, Energistyrelsen, mobil: 20 75 78 26, email: mlh@ens.dk,

Chefkonsulent Charlotte Micheelsen, Energistyrelsen, tlf: 33 92 68 38, email: chm@ens.dk 

Link til SBi's rapport: "Kollaps af cirkustelt ved Kalundborg", 2013

Marie Louise Hansen

Kontorchef

Tlf.: 20 75 78 26

mlh@ens.dk

 

Charlotte Micheelsen

Chefkonsulent

Tlf.: 33 92 68 38

chm@ens.dk