Gå til indhold
Energimærkning af store bygninger skal give højere udbytte

Nyhed -

Energimærkning af store bygninger skal give højere udbytte

Energistyrelsen har i samarbejde med KL, Danske Regioner, Bygningsstyrelsen og Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse gennemført et initiativ, der skal bidrage med viden om, hvordan energimærkningen i højere grad understøtter indsatsen med energieffektiviseringen af offentlige bygninger.

Næsten 75 pct. af den offentlige bygningsmasse er opført før 1980. De lovpligtige energimærkninger er et værktøj, som har til formål at identificere potentialet for energibesparelser og dermed fremme et lavere energiforbrug i de eksisterende bygninger. En række bygningsejere har imidlertid givet udtryk for, at energimærkningerne i dag ikke udnyttes effektivt som redskab til at gøre bygningerne mere energieffektive.

Energistyrelsen har derfor igangsat et initiativ, der har til formål at bidrage med viden om, hvordan energimærkningsordningen i højere grad kan understøtte indsatsen med energieffektiviseringen af offentlige bygninger. Epinion har indledningsvist gennemført en generel opsamling af erfaringerne med energimærkningen, som viser, at de fleste offentlige aktører kun anvender de energibesparende tiltag fra mærkerne i et begrænset omfang.

Læs rapporten af Epinion ’Kortlægning af erfaringer med energimærkningsordningen hos offentlige bygningsejere’.Med udgangspunkt heri og i de konkrete barrierer, der er identificeret, har Teknologisk Institut udarbejdet en rapport, der giver konkrete anbefalinger til, hvordan energimærkningen af offentlige bygninger kan udnyttes mere effektivt som redskab for vedligeholdelsen og energieffektiviseringen af de offentlige bygningsporteføljer. Flere af anbefalingerne kan umiddelbart nyttiggøres af bygningsejerne inden for gældende regler. Nogle anbefalinger vil kræve IT-udvikling og bedre integration af data, andre kræve ændringer i regelsættet samt en juridisk vurdering i forhold til bygningsdirektivets rammer. For disse anbefalinger kræves der en efterfølgende proces, hvis de skal omsættes til forandringer. Anbefalingerne forventes endvidere at kunne udbredes til gavn for øvrige professionelle bygningsejere af store bygninger- og porteføljer.

Læs rapporten af Teknologisk Institut ’Effektivisering af energimærkning af offentlige bygninger’.

Energimærkning bør ses i sammenhæng med bygningsvedligehold

Det fremgår bl.a. af rapporten, at hvis energimærkningen skal bidrage bedre til at realisere energibesparelser i bygningerne, bør mærkningen i langt højere grad indgå i bygningsejernes øvrige aktiviteter omkring bygningsvedligehold. De offentlige bygningsejere skal opleve en højere grad af nytteværdi af energimærkningen – frem for at se energimærkningen som blot en lovpligtig aktivitet, der gennemføres uafhængigt af vedligehold og handlingsplaner for bygningerne.

Initiativet indgår i det samlede udviklingsarbejde mod at tilvejebringe et samlet vidensgrundlag for et fremtidigt energimærke. Energistyrelsen ønsker på baggrund af rapportens anbefalinger, at offentliggøre rapporten selvstændigt. Herved kan rapportens anbefalinger, som hverken kræver regelændringer eller udvikling af IT-værktøjer, omsættes til umiddelbare forandringer for bygningsejere, der planlægger kommende energimærkninger.

Som led i udviklingsarbejdet har Energistyrelsen inviteret branchens aktører til at drøfte muligheder og barrierer i energimærkningsordningen samt drøfte mulighederne for i højere grad at lade data understøtte et digitaliseret energimærke.

Fakta:

  • Energimærkningsordningen implementerer EU’s Bygningsdirektiv, som har til formål at fremme energibesparelser i bygninger og herunder også den offentlige bygningsmasse. Den offentlige bygningsmasse udgør ca. 6 pct. af det samlede bygningsareal i Danmark.
  • Af den offentlige bygningsmasse repræsenterer kommunale bygninger knap 74 pct., regionale bygninger godt 13 pct. og statslige bygninger knap 13 pct.
  • Epinion’s erfaringsopsamling er udarbejdet på baggrund af input fra aktørgrupperne eksperter, energikonsulenter og offentlige aktører, der omfatter delgrupperne statslige, regionale og kommunale.
  • Teknologisk Instituts rapport ’Effektivisering af energimærkning af offentlige bygninger’ er udarbejdet med input fra Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, Bygningsstyrelsen og Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Kontakt

Kontorchef Carl-Christian Munk-Nielsen, mobil: 33 92 79 02, e-mail: ccmn@ens.dk

Pressechef Ture Falbe-Hansen, mobil: 25 13 78 46, e-mail:tfh@ens.dk

Related links

Emner

Tags

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Morten Christensen

Morten Christensen

Pressekontakt Teamleder for Presse & Kommunikation Energistyrelsen +45 33 92 68 58

Relaterede nyheder