Gå til indhold

Nyhed -

Energistyrelsen støtter Power-to-X projekter med 128 mio. kr.

Energistyrelsen har i august 2019 udbudt en pulje for energilagring. Det er nu afgjort, at to markante Power-to-X projekter opnår tilsagn om investeringsstøtte på i alt 128 mio. kr. Power-to-X er en samlet betegnelse for teknologier, hvor elproduktion via typisk elektrolyse omdannes til brint, syntetiske gasser, brændstoffer eller kemikalier.

Energistyrelsen har givet tilsagn om støtte på 80 og 48 mio. kr. til to PtX-projekter i henholdsvis Skive og Fredericia som resultat af udbuddet af energilagringspuljen.

Der er for begge projekters vedkommende tale om markedsnære stor-skala PtX-projekter af den fornødne fyrtårns- og eksperimentarium-karakter jf. puljens formål og med stærke konsortier og en vidtgående sektorkobling bag.

Projekterne skal accelerere teknologiudviklingen på området og afdække en række centrale forhold, hvad angår en udbygning med PtX-teknologier i det danske energisystem for at øge dets fleksibilitet og tilpasningsevne i forhold til indpasningen af de stigende mængder energi fra fluktuerende energikilder som vind- og solenergi.

Tilskuddet ydes til etablering af de to anlæg fra 2020 og til efterfølgende drift i en demonstrationsperiode frem til primo 2025.

Læs mere i pressemeddelelsen fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

GreenLab Skive PtX

Tilskud: 80 mio. kr. Samlet projektbudget: 146 mio. kr.

Projektet er ansøgt af et projektkonsortium bestående af: GreenLab Skive A/S, EuroWind Energy A/S, Everfuel Europe A/S, Eniig Holding A/S, E.ON DK A/S, GreenHydrogen ApS, Re::integrate ApS, DTU, Energinet Elsystemansvar, DGC og Ea Energianalyse.

Formålet er at etablere en nærkommerciel og stor-skala produktion og lagring af grøn brint, som dels videreforarbejdes til metanol til anvendelse i transportsektoren og dels anvendes direkte som et grønt nul-emissions brændstof til den tunge transport.

Kernen i anlægget er en ´brintfabrik´ baseret på et 12 MWel elektrolyse-anlæg med et 1,6 MWh batterilager og med den tilhørende interne infrastruktur. Elektrolyseanlægget drives af grøn el fra en lokal kommende 75 MW VE-park (vindmøller + solceller). Den producerede brint omdannes dels til metanol i et demonstrationsanlæg ved tilsætning af CO2 frarenset Skive Biogasanlæg, og dels anvendes brinten direkte til tung transport via et mobilt højtryks-brintlager. Andre potentielle anvendelser for brinten er til industrielle formål.

Det er projektets ambition at eftervise hvordan produktion og forbrug af grøn brint via anvendelse af innovative teknologier kan ske på næsten kommercielle betingelser, og hvorledes det er muligt at indgå nærkommercielle pris- og leveringsaftaler i snitfladerne for de enkelte led i PtX-værdikæden af aktører.

HySynergy

Tilskud: 48 mio. kr. Samlet projektbudget: 104 mio. kr.

Projektet er ansøgt af et projektkonsortium bestående af: Everfuel Europe A/S, Dansk Shell A/S, Energinet Elsystemansvar, TVIS, TREFOR Elnet, EWII Energi A/S og Aktive Energi Anlæg A/S.

Formålet med projektet er at etablere første fase af en stor-skala produktion og lagring af grøn brint, der kan understøtte en meget betydelig CO2-reduktion i forbindelse med produktionen af de eksisterende flydende brændstoffer fra Shell-raffinaderiet i Fredericia og samtidig etablere en konkurrencedygtig grøn brintforsyning som nul-emissions brændstof til den tunge transport.

Kernen i anlægget er en ´brintfabrik´ baseret på et 20 MWel elektrolyse-anlæg og med et 500 MWh brintlager med den tilhørende interne infrastruktur. Elektrolyseanlægget drives af certificeret grøn el mens den producerede brint dels afsættes industrielt (Shell Raffinaderiet) og dels til tung transport via et mobilt højtryks-brintlager. Desuden udnyttes sidestrømme som den producerede ilt fra elektrolysen til industrielle formål ligesom over-skudsvarmen afsættes til fjernvarme.

Det er projektets ambition at eftervise hvordan produktion og forbrug af grøn brint via anvendelse af innovative teknologier kan ske på næsten kommercielle betingelser.

Fakta

Power-to-X, er en samlet betegnelse for teknologier, hvor elproduktion via typisk elektrolyse omdannes til brint, syntetiske gasser, brændstoffer eller kemikalier.

  • Teknologierne er særligt relevante for indpasningen af de stigende mængder elproduktion fra fluktuerende energikilder som vind- og solenergi i det danske energisystem.
  • Energilagringspuljen blev afsat i forbindelse med finansloven for 2019 ved aktstykke 121 af 25. april 2019. Støtten under puljen gives til større udviklings- og demonstrationsprojekter.

Energistyrelsen har ved udbuddet af puljen modtaget i alt 16 ansøgninger med et samlet ansøgt støttebeløb på 317 mio. kr. Ansøgningerne er blevet vurderet med udgangspunkt i de minimumskrav og tilskudskriterier, som fremgår af udbuddet.

Kontakt

Specialkonsulent Jan Engelbreckt Bünger, tlf. 33 92 75 89 jbu@ens.dk

Sekretariatschef for EUDP Mogens Uhd Nielsen, tlf. 33 92 75 32 og mun@ens.dk

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark