Gå til indhold
Billede: Colourbox
Billede: Colourbox

Nyhed -

Energistyrelsen udsteder forundersøgelsestilladelse til Thor Havvindmøllepark

Energistyrelsen har d. 10. maj 2022 udstedt forundersøgelsestilladelse til Thor Wind Farm I/S, ejet af RWE AG. Tilladelsen er udstedt efter ansøgning fra projektudvikleren RWE samt gennemført myndighedshøring.

Forundersøgelserne er projektudviklerens redskab til at indsamle data og gennemføre analyser, som supplement til de af Energinet allerede gennemførte forundersøgelser. Formålet er at teknisk kvalificere det konkrete projekt, således at projektets tekniske design, herunder møllefundamentsdesign og kabeldesign, kan udføres. I denne tilladelse består forundersøgelserne af geoteknisk prøvetagning, herunder CPT, vibrocore-boring, varmeledningsevne, kerneboring samt P-S logning.

Den videre proces for projektet

Forundersøgelsestilladelsen giver ikke Thor Wind Farm I/S (RWE) ret til at opføre havvindmølleparken, men det giver projektudvikleren ret til at foretage forundersøgelser i projektområdet.

Borgere, organisationer, myndigheder samt andre, der kan blive berørt af projektet får mulighed for at komme med forslag til, hvad der skal indgå i miljøkonsekvensrapporten for projekter. Der bliver som det næste skridt igangsat en idehøringsfase, der er den første offentlighedsfase af projektet. Idéfasehøringen forventes gennemført i fire uger af juni 2022 med sigte på at kunne afgrænse miljøkonsekvensvurderingen af projektet.

Energistyrelsen tager først endelig stilling til, om der kan gives etableringstilladelse til projektet, når der har været gennemført en offentlig høring (2. offentlighedsfase) af den kommende miljøkonsekvensrapport, hvilket først forventes i 2024.

Læs om projekt- og planprocessen for Thor Vindmøllepark her

Fakta om projektet

  • Thor Havvindmøllepark bliver med en kapacitet på 1.000 MW Danmarks største havvindmøllepark, og den forventes samtidig at blive verdens første havvindmøllepark, som opføres med betaling til staten. De samlede investeringsomkostninger anslås at være ca. 15,5 mia. kr., og det forventes, at Thor Wind Farm I/S betaler 2,8 mia. kr. til den danske stat for retten til at opføre parken.
  • Projektudvikleren har med den indgåede koncessionsaftale af 25. januar 2022 forpligtet sig til at have hele havvindmølleparken tilsluttet det kollektive net med udgangen af 2027.
  • Projektudvikleren har oplyst, at projektet forventes at omfatte opstilling af 72 vindmøller med en effekt på 14 MW. Møllerne placeres i den centrale og østlige del af projektområdet (på 23-32m dybde), og de vil sandsynligvis blive installeret med monopæle.
  • Kabeltracéet placeres fra ca. midt på vindmølleparkens østlige linje og føres i en nordøstlig retning, hvor det møder kysten ved Tuskær, nord for Nissum Fjord. Det havvindmøllepark-design, som fremgår af ansøgningen om forundersøgelsestilladelse, er ikke begrænsende for eventuelle ændringer ifm. miljøkonsekvensvurderingen og etableringstilladelsesansøgningen.

Kontakt

Yderligere information samt tilladelsen kan findes på Energistyrelsens hjemmeside www.ens.dk, eller ved henvendelse til Energistyrelsen v/ Specialkonsulent Søren Enghoff (snhf@ens.dk) tlf. nr. 3392 0917 eller Specialkonsulent Søren Keller (ske@ens.dk) tlf. nr. 3392 7825.

Emner

Kontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark