Få vores nyheder på mail

EU har godkendt ny støtte til biogas

Nyhed   •   Nov 27, 2013 00:00 CET

EU-Kommissionen har statsstøttegodkendt nye støttesatser til anvendelse af biogas. Godkendelsen er betinget af, at der ikke ydes statsstøtte til de samme udgifter flere gange.

Produktion af el fra biogas får forhøjet støtten, og der indføres en ny støtteordning til opgraderet og renset biogas, der tilføres henholdsvis naturgas og bygasnet. De nye støttesatser blev aftalt i forbindelse med energiaftalen fra marts 2012 og vedtaget af Folketinget i juni 2012.  Klima-, energi og bygningsminister Martin Lidegaard siger: Det glæder mig, at EU har godkendt energiaftalens forhøjede støtte til el og opgradering, og at den forhøjede støtte kan gives til el, der er produceret efter den 1. juli 2012. En lang række biogasanlæg vil nu få mulighed for at forøge og forbedre biogasproduktionen og dermed mindske udledningen af drivhusgasser.

Støtten til elproduktion 

Støtten til elproduktion stiger med 36 øre pr. kWh på grund af to nye pristillæg. Sammen med den eksisterende faste afregningspris på 79,3 øre pr. kWh opnås dermed en pris på 115,3 øre pr. kWh for el produceret i 2012. Den nye støtte gives til elproduktion fra både biogas og fra gas fremstillet ved termisk forgasning af biomasse. Støtten gives til el, der er produceret efter 1. juli 2012.

Støtten til opgradering

Støtten til opgraderet biogas, der tilføres naturgasnettet i kalenderåret 2013 bliver på 111,6 kr. pr. GJ. Der gives både støtte til opgraderet biogas, der tilføres naturgasnettet og til renset biogas, der tilføres et bygasnet. Denne støtte gives med virkning fra 1. december 2013. I forbindelse med energiaftalen blev der også aftalt nye støttesatser til biogas til transport, proces og andre anvendelser. Disse støttesatser er til behandling i EU som en selvstændig sag. En afgørelse heraf vil tidligst kunne forventes i 2014. 

Betingelser for støtten

EU-Kommissionen har godkendt de nye støttesatser på den betingelse, at der ikke ydes statsstøtte til de samme udgifter flere gange. Energistyrelsen har sammen med Kammeradvokaten gennemgået godkendelsen. Kammeradvokaten har vurderet, at afgørelsen ikke helt klart fastslår, at det er muligt at yde driftsstøtte til virksomheder, der også modtager anlægsstøtte. Kammeradvokaten har derfor anbefalet, at dette spørgsmål drøftes med EU-Kommissionen, og at der ikke ydes driftsstøtte til disse virksomheder, før en sådan drøftelse har fundet sted.. Energistyrelsen vil hurtigst muligt afklare dette med Kommissionen. Anlæg, der har modtaget anden form for støtte eller tilsagn herom, må således afvente denne afklaring. 

Bæredygtighed

Støtten forventes fra 2015 at blive betinget af, at biogassen opfylder kriterier for bæredygtighed. Kriterierne forventes implementeret i 2014 og vil omfatte, at der fra 2015-17 højst må bruges 25 % energiafgrøder i biogasanlæggene målt som vægtinput. Fra 2018 må andelen af energiafgrøder højst udgøre 12 %. Støttemodtagerne vil derfor fra 2015 skulle oplyse, hvilke biomasser der er anvendt til biogasproduktionen. 

Administration af støtten

Støtteordningerne administreres af Energinet.dk. Støtten til biogas, der anvendes til elproduktion, modtages automatisk ved registrering af anlægget i det såkaldte stamdataregister, som alle de anlæg, som modtager støtte til elproduktion i dag, er registreret i. Det er netvirksomhederne, der står for stamdataregistreringen. Den forhøjede støtte vil blive udbetalt i december 2013 for el, der er produceret mellem 1. juli 2012 og 1. december 2013.  Der kan fra den 9. december 2013 ansøges om støtte til opgraderet biogas og renset biogas via Energinet.dks hjemmeside Støtten til godkendte støttemodtagere vil blive udbetalt den 25. januar 2014 med tilbagevirkende kraft fra den 1. december 2013, såfremt der indsendes målinger af produktionen for december måned inden den 6. arbejdsdag i januar måned 2014. 

Energistyrelsen sender bekendtgørelser om den nye støtte i høring i dag.

Yderligere oplysninger: 

Pressechef Ture Falbe-Hansen, Energistyrelsen, mobil: 25 13 78 46, mail: tfh@ens.dk eller Kontorchef Flemming G. Nielsen, Energistyrelsen tlf. 33 92 76 15, fgn@ens.dk    Eventuelle kommentarer fra klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard kan fås ved henvendelse til pressechef Claus Kaae-Nielsen, mobil: 4172 9011, mail:  clkaa@kebmin.dk 

Ture Falbe-Hansen

Pressechef

Center for Organisation

Tlf.: 25 13 78 46

tfh@ens.dk

 

Flemming G. Nielsen

Kontorchef

Center for Erhverv og Energieffektivitet

Tlf.: 20 10 22 62

fgn@ens.dk