Gå til indhold
Fortsat mange fejl i energimærkningsrapporter

Nyhed -

Fortsat mange fejl i energimærkningsrapporter

Der er fortsat for mange fejl i de energimærkningsrapporter, som energimærkningsfirmaerne laver. Energistyrelsens årlige kvalitetskontrol af de indberettede energimærkninger for bygninger dokumenterer, at næsten en tredjedel af energimærkningerne i 2016 ikke var tildelt en korrekt karakter. Energistyrelsen vil nu skærpe kravene til energimærkningsfirmaerne yderligere.

Energistyrelsens opgørelse viser, at 31 pct. af de energimærkninger, der er kontrolleret, ikke var tildelt det korrekte energimærke. Det er kun en lille forbedring i forhold til kontrollen for 2015, der viste fejl i 32 pct. af de kontrollerede energimærkninger. Det er vigtigt, at energimærkningsfirmaerne tildeler bygningerne det korrekte energimærke på skalaen, da analyser viser, at det opnåede mærke kan have en væsentlig effekt på boligens værdi.

Det fremgår af kvalitetskontrollen, at der ofte er problemer med forkert opmåling af bygningens ydervægge og forkert registrering af isoleringen af bygningens installationer. Da energimærkningsskalaen er trinvis, vil nogle mærker ligge tæt på grænsen til et andet mærke, og derfor med meget få vurderingsmæssige skøn kunne skifte placering på skalaen.

Kvalitetsrapporten viser samtidig, at energimærkningsfirmaerne er blevet bedre til at udarbejde oplysende energibesparelsesforslag til boligejerne. Andelen af energimærkninger, hvor alle væsentlige og relevante forslag er medtaget er i 2016 øget til 88 pct. I 2015 fik 84 pct. af rapporterne denne vurdering.

Læs Energistyrelsens ”Kvalitetskontrol af energimærkninger udført i 2016”.

Stigning i antallet af sanktioner

Energistyrelsen har i forbindelse med kvalitetskontrollen givet 55 udtalelser og 14 påtaler, hvilket er en stigning i antallet af sanktioner sammenlignet med tidligere år. Påtaler, som gives for alvorlige eller gentagne fejl, bliver offentliggjort på SparEnergi.dk i et år.

Energistyrelsens afgørelser bliver sendt til de certificerende organer, der fører kontrol med energimærk­nings­firmaerne. De certificerende organer inddrager afgørelserne i deres årlige kontrolbesøg hos det enkelte firma. Hvis firmaet ikke lever op til kravene ved det årlige kontrolbesøg, og ikke retter op på fejlen, kan firmaet suspenderes. Siden 2015 har 13 firmaer permanent – og 17 firmaer midlertidigt - mistet retten til at udstede energimærkninger.

Energistyrelsen skærper krav til energimærkningsfirmaer

Energistyrelsen vil indføre nye regler, som giver mulighed for at påbyde ekstraordinært besøg fra de certificerende organer, der fører kontrol med energimærkningsfirmaerne ved fejl eller mangler i de udførte energimærkninger. Samtidig vil Energistyrelsen øge den digitale kontrol i indberetnings­programmerne, så energimærkningsfirmaerne bliver gjort opmærksomme på manglende indtastninger eller indtastninger, der afviger væsentligt fra forventede værdier, med henblik på at minimere antallet af fejl. Endelig vil Energistyrelsen sikre, at der bliver udarbejdet et praktisk undervisningsmateriale til energimærkningsfirmaerne med fokus på de typiske fejl, der er fundet i de indberettede energimærkninger.

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt vil på baggrund af kvalitetsrapportens resultater indkalde branchens aktører til at drøfte, hvordan energimærkningsordningen fremadrettet kan reformeres indenfor de rammer, som EU’s bygningsdirektiv fastsætter, og på en måde, der sikrer, at bygningsejerne kan have tillid til det energimærke, de får.

Fakta:

  • Energimærkning af bygninger er en form for varedeklaration, der har til formål at vise bygningens energimæssige tilstand på en energimærkningsskala, der går fra A2020 til G. Den udarbejdede rapport indeholder en række energibesparelsesforslag, der giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre.
  • Der blev i 2016 gennemført 66.637 energimærkninger. Siden 2006 er der gennemført næsten 600.000 energimærkninger.
  • Energistyrelsen udtrækker hvert år en andel af de indberettede energimærkninger til en ekstern markkontrol, hvor en energikonsulent, der er godkendt til arbejdet, gennemgår bygningen og registrerer afvigelser. For 2016 er der udført 130 markkontroller for eksisterende byggeri og 26 kontroller for nybyggeri.
  • Energistyrelsen kan sanktionere energimærkningsfirmaer, der ikke udarbejder energimærkninger med tilstrækkelig kvalitet. Det kan bl.a. ske ved at påbyde energimærkningsfirmaet at berigtige energimærkningen, ved at komme med udtalelse i sager om fejlagtige energimærkninger og endelig ved at påtale alvorlige eller gentagne fejl og mangler i energimærkninger. Påtaler bliver offentliggjort på SparEnergi.dk i et år.
  • Firmaer, der modtager påtaler fra Energistyrelsen, har mulighed for at anke til Energiklagenævnet. I de tilfælde offentliggøres påtalen efter Energiklagenævnets afgørelse.

Kontakt:

Kontorchef Carl-Christian Munk-Nielsen, mobil: 33 92 79 02, e-mail: ccmn@ens.dk

Pressechef Ture Falbe-Hansen, mobil: 25 13 78 46, e-mail:tfh@ens.dk

Related links

Emner

Tags

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Morten Christensen

Morten Christensen

Pressekontakt Teamleder for Presse & Kommunikation Energistyrelsen +45 33 92 68 58

Relaterede nyheder