Gå til indhold

Nyhed -

Gartneri får 8 millioner kroner til at omstille til fjernvarme

Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen VE til proces. Gartneriet Knud Jepsen A/S får 8 mio. kr. til at omstille procesvarmen fra naturgas til fjernvarme fra det affaldsbaserede varmeværk i Hammel.

Gartneriet Knud Jepsen A/S, der er et af de største gartnerier i Danmark, er klar til at omstille til fjernvarme, efter at Energistyrelsen har givet 8 mio. kr. i tilskud fra den nye støtteordning ”VE til proces”. Der er tale om et projekt til næsten 15 mio. kr., som gør det muligt at konvertere en stor del af gartneriets naturgasforbrug til affaldsvarmebaseret fjernvarme, svarende til varmeforbruget i ca. 650 parcelhuse. Med tilskuddet er tilbagebetalingstiden for virksomheden 4,3 år.

Når fjernvarmen i 2015 bliver en fuldstændig integreret del af gartneriets drift, forventes mere end 80 % af gartneriets opvarmning at dækkes af fjernvarme, solfangere og nedkøling af røggasserne via varmepumpe. Løbende investeringer i energibesparende foranstaltninger vil fortsat nedbringe det samlede energiforbrug.

Ordningen VE til proces udspringer af energiaftalen fra marts 2012, og er målrettet til at sætte fart på virksomhedernes omstilling fra fossile brændsler til vedvarende energiløsninger, samtidig med at produktionen gøres mere energieffektiv. Den samlede tilskudspulje er 3,75 mia. kr., som fordeles i årene 2013-2020.

Ordningen åbnede op for ansøgninger den 1. august, og har allerede modtaget i alt 100 ansøgninger til et ansøgt beløb på 55 mio. kr. Især landbruget har vist stor interesse med 90 ansøgninger til staldvarme og korntørring baseret på biomassebrændsler. Der er indtil nu givet 24 tilsagn på i alt 15 mio. kr., men Energistyrelsen forventer, at puljen på 250 mio. kr. i 2013 vil blive fordelt i løbet af efteråret.

Fakta:

 • Ordningen VE til proces er en udmøntning af energiaftalen af 22. marts 2012. Den samlede tilskudspulje er på 3,75 mia. kr. i årene 2013-2020, som fordeler sig med 250 mio. kr. i 2013 og 500 mio. kr. i 2014 frem til og med 2020.
 • Ordningen er målrettet til produktionserhverv, som er omfattet af afgiftslovenes definition af procesenergi (let og tung proces). Det vedrører eksempelvis industri- og fødevareproduktion, gartneri, landbrug mv.
 • Gartnerier vil bl.a. med ordningen kunne søge om tilskud til tilslutning fjernvarmenettet.
 • Industrier med stort varme eller elforbrug til fremstilling af varer vil med ordningen kunne omstille til biomasse (procesvarme) eller vind (proces-el).
 • For alle projekter vil det samtidig blive undersøgt, om virksomhederne kan opnå energibesparelser i forbindelse med konverteringen, som der også kan ydes tilskud til.
 • Der vil blive omstillet til vedvarende energi svarende til i alt 16 PJ årligt. Det svarer til 25 pct. af erhvervets energiforbrug til produktion (ekskl. transport) og 2 pct. af Danmarks samlede energiforbrug i 2020.
 • Ordningen skønnes at øge Danmarks andel af vedvarende energi med 1,1 procentpoint i 2020. Til sammenligning ventes den samlede VE andel i Danmark at være 35,8 pct. i 2020.
 • Den danske CO2-udledning vil blive reduceret med i alt 1 mio. tons om året svarende til 25 pct. af erhvervets CO2 udledninger.
 • Ordningen vil have en direkte beskæftigelseseffekt på 7-8.000 årsværk.
   

Yderligere oplysninger:

Information om VE procesordningen: Chefkonsulent Kristian Havskov Sørensen, Energistyrelsen, tlf: 33 92 67 38, email: khs@ens.dk

Information om tilskuddet til Gartneriet Knud Jepsen A/S: Hortonom Eva Lembke, Energistyrelsen, tlf: 33 92 38 54, email: el@ens.dk

Gartneriet Knud Jepsen A/S: Direktør Frands Jepsen, tlf: 86 98 61 66, email: frands@queen.dk

Omstilling til vedvarende energi i virksomheder

Kristian Havskov Sørensen

Chefkonsulent

Center for Global Rådgivning og Forhandling

Tlf.: 25 37 50 19

khs@ens.dk

 

Eva Lembke

AC-medarbejder

Center for Erhverv og Energieffektivitet

Tlf.: 33 92 38 54

el@ens.dk

Emner

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Morten Christensen

Morten Christensen

Pressekontakt Teamleder for Presse & Kommunikation Energistyrelsen +45 33 92 68 58

Laura Andersen

Pressekontakt Fuldmægtig +45 33 95 09 06

Relaterede nyheder

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark