Gå til indhold

Nyhed -

Grønt lys for en af verdens største havmølleparker

Politisk enighed om at lade DONG Energy opføre Anholt Havmøllepark, som vil kunne forsyne 400.000 husstande med miljøvenlig strøm. Nyt kabel giver Anholts beboere mulighed for VE-strøm

Venstre, Konservative, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne har besluttet at tage imod tilbuddet fra DONG Energy om at bygge og drive Anholt Havmøllepark.

På baggrund af Anholt-udbuddet har klima- og energiministeren aftalt med energiforligskredsen at iværksætte en analyse af fremtidige modeller for etablering af havvindmølleparker. Målet er, at rammebetingelserne skal understøtte, at der tiltrækkes flest mulige investorer, og at elforbrugerne sikres lavest mulige omkostninger.

Den 400 MW store havmøllepark bliver Danmarks største havmøllepark, og vil - når den er færdig i 2012/13 - levere miljøvenlig elektricitet svarende til det årlige elforbrug i 400.000 husstande. Samtidig skønnes projektet at øge beskæftigelsen med op til 8.000 personer i etableringsperioden, og Danmark kommer 1 procentpoint nærmere målet om 30 pct. vedvarende energi i 2020.
 
”Med beslutningen har vi taget endnu et stort skridt mod omlægning af den danske energiforsyning til vedvarende energi til gavn for både klimaet og Danmarks forsyningssikkerhed. Samtidig er beslutningen med til at fastholde den stærke position, vi har opnået i forhold til at bygge og drive havvindmølleparker”, siger klima- og energiminister Lykke Friis.

Tilbuddet fra DONG Energy, der var eneste byder på projektet, lyder på 105,1 øre/kWh i ca. halvdelen af parkens levetid. I den anden halvdel sælges den producerede el på markedsvilkår uden tilskud. Prisen bliver højere end den afregningspris, der vil blive betalt for Rødsand II, som er under opførelse, men den ligger på niveau med, hvad lignende havvindmølleprojekter nu om dage koster i vore nabolande.

På den baggrund bad energiforligskredsen revisionsfirmaet Ernst & Young om at foretage en uafhængig vurdering af tilbuddet. Ernst & Young konkluderer, at DONG Energys budpris er rimelig set i lyset af den nuværende markedssituation og udbudsvilkårene. Den højere pris i forhold til tidligere udbud kan hovedsageligt forklares med den meget store udbygning, der er sat i værk i andre lande. Dette har ledt til højere anlægsomkostninger som følge af stigende omkostninger til køb og installation af parken.

”Jeg havde bestemt gerne set både flere bud og en lavere budpris. Men som konkurrencesituationen er nu, har vi fået det bedst opnåelige bud, ”, siger Lykke Friis og understreger, at det ikke er realistisk at undlade at investere i vedvarende energi:

"Vedvarende energi er ikke gratis. Men når man ser på prisen, skal man holde sig for øje at alternativet - at gøre ingenting - er urealistisk. I takt med at vi bliver flere og flere mennesker på jorden, der efterspørger energi, vil prisen på olie og gas stige, og da vi allerede om få år ikke længere er selvforsynende med olie og gas, bliver vi helt afhængige af de forholdsvis få lande, der har olien og gassen, hvis vi ikke selv opbygger vores egen energiforsyning. "

Set over hele Anholt-parkens forventede levetid på 25 år, vil der være tale om en god forretning for elkunderne. For støtten vil gennemsnitligt over de 25 år svare til 1 øre/kWh svarende til 44 kr. om året for en gennemsnitlig husstand (4000 kWh/år). Men dette modsvares af, at elproduktionen fra havmølleparken vurderes at have en elprisdæmpende effekt i mindst samme størrelsesorden.

Klima- og energiministeren vil endvidere bede Energinet.dk om at etablere et kabel der forbinder vindmølleparken med øen Anholt. Hermed får Anholt også forbindelse til det jyske elnet. Kablet vil give øens 140 beboere mulighed for forsyning med miljøvenlig strøm, hvor der i dag forsynes via dieselgeneratorer. Det er i overensstemmelse med det overordnede energipolitiske sigtepunkt om uafhængighed af fossile brændsler, ligesom det vil medvirke til at forbedre lokalmiljøet.

I forhold til fremtidige udbygninger af havmølleparker har klima- og energiministeren bedt havmølleudvalget opdatere Havmøllehandlingsplanen fra 2008. Udvalget har netop revurderet placeringerne ved Læsø og Kriegers Flak, og anbefalet, at Kriegers Flak bliver den næste store havmølleudbygning i Danmark. Regeringen vil imidlertid afvente resultatet af analysen af fremtidige udbudsmodeller med henblik på et samlet beslutningsgrundlag til forligskredsen bag den energipolitiske aftale fra 2008, før der tages konkret stilling til nye udbygninger.

Forligspartierne er enige om at stemme for, når pristillægget til Anholt Havmøllepark skal vedtages ved en ændring af lov om vedvarende energi i den kommende Folketingssamling.

Kontakt:
Pressesekretær Jesper Bülow Zølck, Klima- og Energiministeriet, tlf. 50 87 48 81, e-mail: jebzo@kemin.dk
Pressechef Ture Falbe-Hansen, Energistyrelsen, tlf: 3392 6856, mobil: 25 13 78 46, e-mail: tfh@ens.dk, eller
Vicedirektør Anne Højer Simonsen, Energistyrelsen, tlf: 3392 66 55, e-mail: ahs@ens.dk.

Anholt Havvindmøllepark - Idriftsatte parker og nye projekter, Notat: Samfundsøkonomiske konsekvenser af en havvindmøllepark ved Anholt, juni 2010 (pdf), Bud på bygning af Anholt Havvindmøllepark - Konsekvenser og alternativer

Ture Falbe-Hansen
Pressechef
Center for Organisation
Tlf.: 25 13 78 46
tfh@ens.dk

Emner

Kontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark