Gå til indhold
Foto: René Deleuran Mølgaard Andersen, Colourbox
Foto: René Deleuran Mølgaard Andersen, Colourbox

Nyhed -

Høring om pristillæg til forsøgsvindmøller på land uden for nationale testcentre for store vindmøller

Energistyrelsen har sendt udkast til ny bekendtgørelse i høring om pristillæg til elektricitet fremstillet på forsøgsmøller uden for de to nationale testcentre for store vindmøller ved Østerild og Høvsøre. Høringssvar skal sendes til Energistyrelsen senest onsdag den 3. oktober 2018.

Partierne bag stemmeaftalen om en ny støttemodel for vind og sol aftalte i februar 2018 en særordning for forsøgsmøller uden for de to nationale testcentre for store vindmøller ved Østerild og Høvsøre. Der er således afsat en pulje på 10 MW i 2018 og en pulje på 25 MW i 2019 for tilsagn meddelt i perioden 2018-2019 til særordningen.

Midlerne kan søges efter først-til-mølle-princippet. Forsøgsmøller, der opnår tilsagn i 2018, modtager 11 øre/kWh i en 20-årig periode, mens forsøgsmøller, der opnår tilsagn i 2019, modtager et pristillæg svarende til gennemsnittet af de vindende bud i det teknologineutrale udbud for 2018.

Formålet med ordningen er at understøtte og styrke forholdene for forsøgsmøller i Danmark, så Danmarks position som et globalt foregangsland for test og udvikling af vindmøller kan fastholdes. Det kan medvirke til at sikre den danske vindkraftbranches konkurrencedygtighed til gavn for danske arbejdspladser, eksport og klimaet. Med ordningen undtages forsøgsmøller fra udbud.

Bekendtgørelsen indeholder derfor kun regler for tilsagn meddelt i 2018. Når pristillægget for 2019 er kendt, ændres bekendtgørelsen, så der bliver adgang til at søge om pristillæg fra 2019-puljen.

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft oktober/november 2018. Bekendtgørelsen har hjemmel i L 504, der bl.a. indeholder regler for afholdelse af udbud af pristillæg, særordning for forsøgsmøller og overgangsordning for landmøller samt udvidelse af værditabsordningen, køberetsordningen og garantifonden for visse solcelleanlæg m.v.

Se "Udkast til bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på forsøgsvindmøller på land uden for de nationale testcentre" på Høringsportalen.

Høringssvar vedrørende udkast til ændring af bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på forsøgsvindmøller på land uden for de nationale testcentre kan fremsendes pr. e-mail til mhj@ens.dk og kfe@ens.dk med kopi til ens@ens.dk senest onsdag den 3. oktober 2018.

Fakta:

Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti indgik den 26. september 2017 Stemmeaftale om ny støttemodel for vind og sol i 2018-2019, herunder en særordning for forsøgsmøller på land.

I februar 2018 besluttede parterne at ændre Stemmeaftalen med tilføjelse af en særordning for forsøgsmøller uden for de to nationale testcentre for store vindmøller. Dermed er der aftalt to særordninger for forsøgsmøller på land.

Kontakt: Fuldmægtig Katrine Pilmark Elkjær tlf.: 33 92 66 41, kfe@ens.dk.

Related links

Emner

Tags

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46

Marie Helle Markussen

Pressekontakt Fuldmægtig +45 33 95 08 24

Relaterede nyheder

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark