Gå til indhold
Figurerne viser opstillingsmønsteret for vindmølleprojekterne inden for det område, hvor Vattenfall i henhold til koncessionsaftalerne må opstille vindmøllerne.
Figurerne viser opstillingsmønsteret for vindmølleprojekterne inden for det område, hvor Vattenfall i henhold til koncessionsaftalerne må opstille vindmøllerne.

Nyhed -

Miljøkonsekvensrapport for Vesterhav Nord og Vesterhav Syd sendes i offentlig høring

Energistyrelsen har den 5. maj 2020 sendt miljøkonsekvensrapport for Vesterhav Nord Havvindmøllepark og Vesterhav Syd Havvindmøllepark i offentlig høring. Høringssvar skal sendes til Energistyrelsen senest den 30. juni 2020.

I henhold til Energiaftalen af 2012 blev der i 2016 foretaget et udbud af 350 MW kystnære havvindmølleparker på baggrund af forundersøgelser og miljøvurderinger (VVM-redegørelser) af de mulige projekter foretaget af Energinet.

Vattenfall Vindkraft A/S vandt udbuddet og indgik koncessionsaftale, hvorefter Energistyrelsen i december 2016 meddelte Vattenfall etableringstilladelserne (inkl. VVM-tilladelse) til projekterne Vesterhav Nord på 180 MW og Vesterhav Syd på 170 MW. Etableringstilladelsen for Vesterhav Syd blev efterfølgende påklaget til Energiklagenævnet.

I december 2018 traf Energiklagenævnet afgørelse i klagesagen og hjemviste den del af etableringstilladelsen, der udgjorde VVM-tilladelsen, til fornyet behandling med henblik på udarbejdelse af en supplerende miljøvurdering af det konkrete projekt. Vattenfall meddelte efterfølgende, at man arbejdede på et nyt opstillingsmønster for vindmøllerne for både Vesterhav Nord og Vesterhav Syd, hvorfor der blev igangsat en ny miljøvurderingsproces for havvindmølleparkerne.

I perioden fra 1. juli til 16. august 2019 indkaldte Energistyrelsen idéer og forslag til supplerende miljøvurdering af Vesterhav Nord og Vesterhav Syd. På baggrund af høringerne udarbejdede Energistyrelsen høringsnotat og afgrænsningsudtalelse for begge projekter. Afgræsningsudtalelsen, som er fremsendt til Vattenfall, indeholder Energistyrelsens krav til miljøkonsekvensrapporten, herunder hvor omfattende og detaljerede oplysninger rapporten skal indeholde.

De nye miljøkonsekvensrapporter beskriver de konkrete projekters indvirkninger på miljøet og inddrager, i muligt omfang, de forundersøgelser og miljøvurderingerne, der blev foretaget i 2015 i forbindelse med udbud af de kystnære havvindmølleparker.

Energistyrelsen opfordrer offentligheden og berørte myndigheder til at indsende bemærkninger til de nye miljøkonsekvensrapporter, som Vattenfall har udarbejdet.

Høringssvar skal sendes til Energistyrelsen senest den 30. juni 2020 på enten vesterhavsyd@ens.dk eller vesterhavnord@ens.dk

Se høringsmaterialet for Vesterhav Nord.

Se høringsmaterialet for Vesterhav Syd. 

Den videre proces for Vesterhav Nord og Vesterhav Syd

Efter høringsfristens udløb vil Energistyrelsen behandle de indkomne høringssvar og vil på baggrund heraf træffe endelig afgørelse i sagerne. Afgørelserne vil blive offentliggjort, og der vil være fire ugers klageadgang til Energiklagenævnet.

Energistyrelsen forventer at kunne meddele VVM-tilladelser til projekterne i september/oktober 2020 med henblik på, at Vattenfall kan påbegynde anlægsarbejdet hurtigst muligt herefter. Havvindmølleparkerne skal, i henhold til koncessionsaftalerne mellem Energistyrelsen og Vattenfall af 22. december 2016 og meddelelse om tidsfristforlængelse for henholdsvis Vesterhav Nord og Vesterhav Syd af 28. juni 2019, være tilsluttet det kollektive elnet senest den 31. december 2023.

Informationsmøderne i forhold til værditabsordningen og køberetsordningen skal i henhold til VE-loven afholdes inden 8 uger efter meddelelse af etableringstilladelsen. Energistyrelsen vil vende tilbage med yderligere information, når en dato er blevet fastlagt.

Kontakt

Specialkonsulent Tobias Grindsted, +45 33 92 66 40, tsgr@ens.dk

Specialkonsulent Anja Lundberg, +45 33 92 68 19, anjl@ens.dk

Fuldmægtig Mille Laursen, +45 33 92 68 24, mlla@ens.dk

Emner

Kategorier

Kontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark