Gå til indhold
Billede: Colourbox
Billede: Colourbox

Nyhed -

Ny projektbekendtgørelse og vejledende udtalelse om fossile scenarier for kollektive varmeforsyningsanlæg

Den 1. januar 2021 er kraftvarmekravet gældende for centrale områder og brændselsbindingen til naturgas blevet ophævet. Derudover er samfundsøkonomikravet justeret, så fjernvarmeprojekter kan godkendes uden en sammenligning med fossile scenarier. Aftagepligten til fjernvarme er moderniseret for at muliggøre en øget udnyttelse af overskudsvarme og egen VE-produktion. Endelig er aftagepligten til naturgas blevet ophævet.


Den nye version af bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (projektbekendtgørelsen) implementerer fire beslutninger i Klimaaftale for energi og industri mv. 2020 af 22. juni 2020 i relation til kommunerne som planlægnings- og godkendelsesmyndighed på varmeområdet.

  1. Kravet om, at varmeproduktionsanlæg i centrale områder skal etableres som kraftvarme ophæves.
  2. Der vil ikke længere være et krav om, at der ift. brændsler kun må anvendes naturgas og olie i de såkaldte naturgasbaserede fjernvarmeområder.
  3. Aftagepligten for naturgas afskaffes, mens aftagepligten for fjernvarme moderniseres. Moderniseringen betyder, at aftagepligten til fjernvarme ikke finder anvendelse, hvis en blokvarmecentrals udnyttelse af egen overskudsvarme eller produktion af vedvarende energi er samfundsøkonomisk mere fordelagtig end fjernvarme. Hertil kan kommunalbestyrelsen beslutte, at aftagepligten ikke finder anvendelse, hvis en blokvarmecentral og det fjernvarmeselskab, der leverer fjernvarme til blokvarmecentralen, er enige herom. Samtidig med ovenstående ændringer er reglerne for samfundsøkonomikravet og høring præciseret i den nye bekendtgørelse.
  4. Samfundsøkonomikravet justeres, så kommunalbestyrelsen fremover kan vælge at se bort fra fossile scenarier ved godkendelse af fjernvarmeprojekter.


Energistyrelsen udsender vejledende udtalelse om fossile scenarier

Energistyrelsen har udsendt en vejledende udtalelse, der redegør for, hvilke scenarier der anses for scenarier, der anvender fossile brændsler som hovedbrændsel. Den vejledende udtalelse redegør desuden for, hvordan kommunalbestyrelsen i praksis kan se bort fra disse scenarier i de samfundsøkonomiske analyser, der skal udarbejdes i forbindelse med et projektforslag for et kollektivt varmeforsyningsanlæg. Udtalelsen er et supplement til Energistyrelsens vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet.

Den nye projektbekendtgørelse trådte i kraft 1. januar 2021 og den vejledende udtalelse kan findes på Energistyrelsens hjemmeside. Bekendtgørelsen vil blive fulgt op med en revision af Energistyrelsens ”Vejledning til projektbekendtgørelsen” samt ”Vejledning til samfundsøkonomiske analyser på energiområdet”. De reviderede vejledninger forventes at blive offentliggjort i 2021.

Kontakt

Fuldmægtig Jesper Albér Madvig, +45 33 92 75 07, jma@ens.dk
Fuldmægtig Mia Nordqvist Nielsen, +45 33 92 67 40, mnn@ens.dk
Fuldmægtig Ida Waagepetersen, +45 33 92 74 12, iwpn@ens.dk

Emner

Tags

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Morten Christensen

Morten Christensen

Pressekontakt Teamleder Energistyrelsen +45 33 92 68 58