Gå til indhold
Foto: Colourbox.
Foto: Colourbox.

Nyhed -

Ny rapport viser miljø- og klimagevinster ved biogas

Aarhus Universitet har udarbejdet en rapport for Energistyrelsen, der konkluderer, at der samlet set er en miljø- og klimamæssig gevinst ved afgasning af forskellige biomasse­sammensætninger, og at klimaeffekten ved biogas i landbrugssektoren er større end tidligere antaget.

Tidligere analyser på området har vist, at produktionen af biogas kan bidrage til en række gevinster for både miljø og klima. Dette bekræftes i en ny rapport fra Aarhus Universitet (AU) udarbejdet for Energistyrelsen. Rapporten undersøger de klima- og miljømæssige effekter af at afgasse forskellige biomassesammensætninger.

Rapporten indeholder en række opdaterede resultater for miljø- og klimaeffekterne og giver en beskrivelse og kvantificering af alle relevante miljø- og klimaeffekter fra biogasproduktion, herunder energiproduktion, drivhusgasudledninger, kvælstofudvaskning, ammoniakfordampning, næringsstofudnyttelse og lugtgener fra udbringning. I rapporten undersøges effekterne fra 5 forskellige biomassesammensætninger, hvor der sammenlignes med sandsynlige referencesituationer.

Rapporten konkluderer, at der samlet set er en miljø- og klimamæssig gevinst ved afgasning. Ved en opholdstid længere end 45 dage øges gevinsten ved biogas kun marginalt. Effekten afhænger især af mængden af tungt omsætteligt organisk materiale i biomassesammensætningen.

Større klimaeffekt ved biogas i landbrugssektoren

Samtidig konkluderer rapporten, at udledningen af metan fra ikke-afgasset kvæggylle er højere end tidligere beregnet, og udledningen fra ikke-afgasset svinegylle lavere. Det vil sige, at der er potentiale for en større reduktion af metan af at lade især kvæggylle afgasse, og at klimaeffekten ved biogas i landbrugssektoren dermed er større end tidligere antaget.

Derudover tager rapporten som noget nyt højde for en øget mineralisering af kvælstof i biogasreaktoren, hvilket giver en højere ammoniakfordampning, når den afgassede husdyrgødning efterfølgende udbringes på marken. Effekten kan afbødes ved fx nedfældning af gyllen.

Læs om biogassens klimaregnskab og rapporten fra Aarhus Universitet.

Fakta - hvad er biogas?

Biogas produceres ved at afgasse organiske restprodukter fra husholdninger, erhverv og industri under iltfri forhold. Opgraderet biogas erstatter fossilt naturgas i gasnettet, og reducerer metanudledningen fra landbrugets gyllelagre.

Kontakt:

Fuldmægtig Daniel Berman, Energistyrelsen, tfl: 33 92 67 75, e-mail: dabe@ens.dk

Fuldmægtig Marianne Tjørning, tlf: 33 92 67 55, e-mail: matj@ens.dk

Related links

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark