Gå til indhold
Nye rammer for bredbåndspuljen

Nyhed -

Nye rammer for bredbåndspuljen

Bredbåndspuljen målrettes mere mod tyndt befolkede områder. Samtidig øges puljen til 100 mio. kr. i 2018.

Regeringen vedtog i går ”Aftale om Bredbånd og mobil i digital topklasse - Fremtidens telepolitik for hele Danmark” sammen med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Alternativet og Enhedslisten. Bredbåndspuljen bliver målrettet mere mod tyndt befolkede områder, og der bliver tilført 60 mio. kr. ekstra til puljen i 2018. Læs mere om de nye rammer for bredbåndspuljen herunder.

Flere midler til puljen

Puljen forøges fra 40 mio. kr. til 100 mio. kr. i 2018.

Hvilke adresser kan få tilskud fra bredbåndspuljen?

Bredbåndspuljen er målrettet boliger, virksomheder og sommerhuse med dårlig bredbåndsdækning.

Der kan ikke længere ydes tilskud fra puljen til byzoneadresser i de såkaldte bykommuner. En liste over bykommuner kan ses her. Der vil fortsat kunne ydes tilskud til de adresser i en bykommune, som er beliggende i enten landzone eller sommerhusområder.

En adresse skal have dårlig bredbåndsdækning for at kunne søge bredbåndspuljen. En adresse har dårlig bredbåndsdækning, hvis der maksimalt er adgang til 10 Mbit/s download og/eller 2 Mbit/s upload. Det er en forudsætning, at der ikke foreligger konkrete planer fra en bredbåndsudbyder om at forberede dækningen inden for tre år.

Hvem kan søge bredbåndspuljen?

Bredbåndspuljen er efterspørgselsdrevet. Den kan søges af kommuner og lokale sammenslutninger til brug for lokale bredbåndsprojekter.

Et lokalt bredbåndsprojekt etableres med henblik på at skaffe bedre dækning til de tilskudsberettigede adresser i et lokalområde. Et lokalområde kan eksempelvis være én eller flere sammenhængende veje. Det kan også være et større område.

Kriterier for tilskud – Pointmodellen

Ansøgninger om tilskud fra bredbåndspuljen bliver vurderet ud fra en objektiv pointmodel, som afgør, hvilke projekter der kan opnå tilskud fra bredbåndspuljen. Der indgår seks kriterier i pointmodellen:

  1. Tilslutningsprocent ved adgang til maksimalt 10/2 Mbit/s (vægtning 25 pct.)
  2. Tilslutningsprocent ved adgang til maksimalt 5/1 Mbit/s (vægtning 25 pct.)
  3. Andel af landzoneadresser i land- og yderkommuner (vægtning 10 pct.)
  4. Projektets størrelse (vægtning 10 pct.)
  5. Totalprisen pr. tilslutning (vægtning 10 pct.)
  6. Egenbetaling (vægtning 20 pct.)


Pointmodellen vil blive nærmere beskrevet i den vejledning, som Energistyrelsen vil lave for bredbåndspuljen 2018. Et udkast til vejledningen er i høring og kan ses her.

Du skal selv have penge op af lommen

Det er et krav, at der i projektet indgår egenfinansiering på mindst 4.000 kr. pr. adresse. Egenbetalingen beregnes som et gennemsnit pr. adresse. Det vil derfor være muligt at arbejde med forskellige niveauer for egenbetaling internt i et bredbåndsprojekt, så længe den gennemsnitlige egenbetaling udgør minimum 4.000 kr. Chancerne for at få tilskud kan øges via en højere gennemsnitlig egenfinansiering pr. adresse.

Det maksimale tilskud

Der kan maksimalt ydes et tilskud fra bredbåndspuljen på 2/3 af projektets samlede tilskudsberettigede omkostninger. De samlede omkostninger inkluderer:

  • Tilskud fra bredbåndspuljen
  • Egenbetaling fra de deltagende adresser
  • Et eventuelt kommunalt tilskud
  • Bredbåndsudbyderens økonomiske bidrag til projektet.


Yderligere information.

Nyhedsbrev: Alle interesserede har mulighed for at modtage Energistyrelsens elektroniske nyhedsbrev om puljen. Nyhedsbrevet udsendes efter behov, når der er relevant nyt om puljen. Tilmelding til nyhedsbrevet kan ske her.

Hjemmeside: Energistyrelsen opdaterer løbende sin hjemmeside med aktuel information om bredbånds­puljen. Klik på www.ens.dk/bredbaandspulje for at få direkte adgang til sektionen om puljen.

Ansøgningsprocessen i 2018 – Foreløbig tidsplan

4. maj

Høring er påbegyndt vedrørende den bekendtgørelse, som skal regulere puljen i 2018, og den tilhørende vejledning. Høringsmaterialet kan findes på Høringsportalen.

4. maj

Bredbåndsudbyderne er blevet anmodet om bidrag til kortlægningen af tilskudsberettigede adresser

25. maj

Sidste frist for at bredbåndsudbydere kan indrapportere bidrag til kortlægningen af tilskudsberettigede adresser

1. juni

Sidste frist for at komme med bemærkninger til bekendtgørelsen og vejledningen.

Medio juni

Ansøgningsrunden for 2018 åbner

Uge 25-26

Informationsmøder om bredbåndspuljen rundt om i landet

Medio august

Sidste frist for at borgere, kommuner m.v. kan gøre indsigelser i forhold til kortlægningen af tilskudsberettigede adresser

Medio september

Sidste frist for at annoncere et bredbåndsprojekt med henblik på at kunne søge puljen i 2018

Medio oktober

Ansøgningsfrist

De konkrete datoer vil blive formidlet via Energistyrelsens nyhedsbrev og hjemmeside, når datoerne ligger fast.

Kontakt

Fuldmægtig Christine Pallesen, 33 92 68 95, cpa@ens.dk

AC-medarbejder Jane Ørum, 33 92 76 00, jpo@ens.dk

Chefkonsulent Henrik Kjær, 33 92 79 13, hkj@ens.dk

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark