Gå til indhold
Foto: Lars Schmidt.
Foto: Lars Schmidt.

Nyhed -

Nye regler skal fremme overskudsvarme til gavn for virksomheder, forbrugere og den grønne omstilling

Ny politisk aftale skal øge udnyttelsen af overskudsvarme ved at forenkle reglerne og reducere afgifter på udnyttelsen af overskudsvarme. Aftalen indeholder en ny prisregulering af overskudsvarme og muligheden for, at virksomheder kan opnå afgiftsfritagelse, hvis de indgår i en energieffektiviseringsordning. Energistyrelsen har netop sendt lovforslaget til de kommende forenklede regler i høring.

Virksomhedernes overskudsvarme skal i fremtiden udnyttes langt bedre til gavn for virksomheder, fjernvarmekunder og den grønne omstilling. Aftalekredsen bag klimaaftale for energi og industri indgik derfor d. 7. september 2021 en opfølgende aftale om fremme af overskudsvarme. Energistyrelsen har nu sendt lovforslaget, der udmønter aftalen, i høring med frist for kommentarer 6. oktober 2021.

Læs hele høringsudgaven af lovforslaget på høringsportalen 

Læs Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets pressemeddelelse om aftalen om overskudsvarme.

Ny prisregulering af overskudsvarme
Med lovforslaget foreslås det at forenkle de nuværende regler for udnyttelse af overskudsvarme. Helt konkret foreslås en administrativ simpel prisregulering, hvor prisen på overskudsvarme frit kan forhandles, så længe den holdes under et prisloft. Prisloftet indrettes, så det afspejler den pris som fjernvarme­selskabet skulle betale, hvis de i stedet investerede i et andet varmeproduktionsanlæg baseret på vedvarende energi.

Prisreguleringen medfører, at virksomheder, der leverer overskudsvarme, slipper for at indsende priser og budgetter relateret til overskudsvarmen til Forsyningstilsynet. Små overskudsvarmeleverancer fra fx supermarkeder undtages helt prisregulering, fordi der indføres en bagatelgrænse på 0,25 MW.

Der vil være mulighed for at opnå et individuelt prisloft, hvis prisloftet ikke afspejler de lokale forhold, ligesom det er muligt at fastlåse loftet i en periode.

Sammen med prisreguleringen træder en ny ensartet overskudsvarmeafgift i kraft. Overskudsvarmeafgiften ændres fra 33 pct. af det samlede vederlag for overskudsvarmen til en fast afgift på 25 kr./GJ.

Virksomheder kan opnå afgiftsfritagelse ved at indgå i energieffektiviseringsordning
Derudover indebærer lovforslaget, at virksomheder, der indgår i Energistyrelsens energieffektiviseringsordning, kan opnå fritagelse for overskudsvarmeafgiften af den del af overskudsvarmen, der leveres fra virksomheden. Det svarer til en lempelse på 25 kr./GJ. Ordningen indebærer, at virksomheder løbende gennemfører energigennemgange og rentable energieffektiviseringer af overskudsvarme med en tilbagebetalingstid på op til fem år. Det sikrer en effektiv udnyttelse af fossile brændsler.

Energieffektiviseringsordningen forventes at træde i kraft i 2022. Kravene til energigennemgange og gennemførelse af energieffektiviseringer vil fremgå af Energistyrelsens kravspecifikation, som forventes offentliggjort i 4. kvartal af 2021. Energistyrelsen forventer ligeledes at afholde et informationsmøde for virksomheder i 4. kvartal 2021.

Interesserede virksomheder kan allerede nu kontakte Energistyrelsen på EFO@ens.dkfor at høre nærmere om ordningen og løbende få tilsendt relevant materiale i takt med, at det offentliggøres.

Fakta
Udnyttelsen af industriel overskudsvarme er en vigtig del af Danmarks grønne omstilling frem mod 2030 og 2050. Udover at være en vigtig del af den grønne omstilling bidrager udnyttelsen af overskudsvarme til virksomhedernes bundlinje, hvor der kan opnås en økonomisk fortjeneste ved at sælge overskudsvarmen til fjernvarmeselskaberne. Når virksomhederne både udnytter overskudsvarmen og effektiviserer energiforbruget, reduceres virksomhedens omkostninger, nye forretningsmuligheder skabes og CO2-udledningen falder.

I dag leverer virksomheder overskudsvarme til lokale fjernvarmeselskaber svarende til ca. 3 pct. af den samlede fjernvarmeproduktion i Danmark. Med ordningen forventes der at være flere anlæg på vej, så overskudsvarme kan bidrage bedre til den grønne omstilling.

Kontakt:

Pressechef Ture Falbe-Hansen, mobil: 25137846, tfh@ens.dk

Toke Liengaard, Energistyrelsen, tlf: 33927574 (vedr. prisregulering)

Jamil Dawood,l Energistyrelsen, tlf: 33927796 (vedr. energieffektiviseringsordning)

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark