Gå til indhold
Nyt værktøj gør det nemmere for vandselskaber at lave totaløkonomiske vurderinger

Nyhed -

Nyt værktøj gør det nemmere for vandselskaber at lave totaløkonomiske vurderinger

Energistyrelsen lancerer en lettilgængelig vejledning med tilhørende beregningsværktøj, som vil hjælpe vandselskaberne med at foretage totaløkonomiske vurderinger. For mange drikke- og spildevandsselskaber er totaløkonomiske vurderinger allerede en integreret del af hverdagen. Med vejledningen ønskes nu at udbrede brugen af totaløkonomiske vurderinger hos alle vandselskaber.

Den nye vejledning er målrettet både selskaber, som alene er omfattet af hvile-i-sig-selv princippet, og selskaber, der er omfattet af den økonomiske indtægtsrammeregulering, hvor der foretages benchmarking af vandselskabernes totalomkostninger (TOTEX-benchmarking).

Formålet med vejledningen er at gøre selskaberne mere opmærksom på alle de omkostninger, som er forbundet med en investering og hjælpe selskaberne med at træffe mere hensigtsmæssige investeringsbeslutninger.

Vejledningen indeholder en beskrivelse af, hvorfor det er en god idé at anvende totaløkonomiske vurderinger, og den beskriver gennem konkrete og illustrative eksempler, hvilke processer man som selskab skal igennem, når der skal træffes beslutninger om investeringer/indkøb.

For selskaber, der er omfattet af indtægtsramme-reguleringen, kan totaløkonomiske vurderinger også være med til at imødekomme TOTEX-benchmarkingen ved at bidrage til, at der på lang sigt træffes mere omkostningseffektive beslutninger.

Energistyrelsen vil i det nye år afholde informationsmøder for vandselskaberne om vejledningen, hvor også beregningsværktøjet vil blive præsenteret.

Hvad er totaløkonomiske vurderinger?

Brug af totaløkonomiske vurderinger benævnes også ofte populært som TCO-princippet (Total Cost of ownership). Ved TCO-princippet forstås en vurdering af en investerings samlede pris i hele dens levetid. Så vidt muligt tages der højde for alle omkostninger i hele investeringens levetid, herunder drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, i stedet for udelukkende at se på anskaffelsesprisen.

Om vejledningen

  • Med vejledningen følger et Excel regneark, som automatisk beregner de samlede omkostninger, der er forbundet med en investering eller et indkøb.
  • Der følger kort instruktion til, hvordan regnearket bruges sidst i vejledningen.
  • Vejledningen bygger på - og er inspireret af - andre velfungerende vejledninger om totaløkonomiske vurderinger.
  • Vejledningen er udarbejdet af Copenhagen Economics for Energistyrelsen.

Læs ”Vejledning i brug af totaløkonomi for danske vandselskaber".


Kontakt:

Fuldmægtig Anita C. Jakobsen, tlf. 33 92 66 52, acj@ens.dk
Fuldmægtig Mathias Kofoed Pehrson, tlf. 33 92 49 40, map@ens.dk

Related links

Emner

Tags

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Morten Christensen

Morten Christensen

Pressekontakt Teamleder for Presse & Kommunikation Energistyrelsen +45 33 92 68 58

Relaterede nyheder

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark