Få vores nyheder på mail

Samsø Havvind A/S får tilladelse til udskiftning af havareret mølle i Samsø Havvindmøllepark

Nyhed   •   Aug 31, 2017 10:00 CEST

Energistyrelsen har behandlet en ansøgning fra Samsø Havvind A/S om udskiftning af en havareret mølle i Samsø Havvindmøllepark.

Energistyrelsen har d. 30. august 2017 givet Samsø Havvind A/S tilladelse med hjemmel i § 25, stk. 1 i lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1288 af 27. oktober 2016. Tilladelsen løber i 1 år fra udstedelsen. Baggrunden for ansøgningen er, at en mølle havarerede i november 2015. Resterne af den havarerede havvindmølle ønskes fjernet, hvorefter selskabet vil etablere en ny vindmølle.

Energistyrelsen har foretaget en VVM-screening af projektet og har samtidig truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om VVM-pligt eller krav om konsekvensvurdering vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse dyrearter. Det er vurderet, at projektet på grund af dets art og dimensioner ikke vil påvirke miljøet væsentligt.

Afgørelsen kan påklages

Energistyrelsens afgørelser kan i medfør af §§ 66 og 67 i VE-loven påklages til Energiklagenævnet, Toldboden 2, 8800 Viborg af klageberettigede. Enhver med en væsentlig og individuel interesse i afgørelsen kan således klage til Energiklagenævnet over de miljømæssige forhold i afgørelser. Endvidere kan lokale og landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø.

Klagen skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at afgørelsen om at meddele denne tilladelse er offentligt bekendtgjort. Fristen udløber den 28. september 2017.

Se yderligere information om tilladelsen og projektet.

Kontakt

Gülsüm Koc, mobil +45 33 92 49 47, e-mail: gk@ens.dk