Gå til indhold
Statens energispareindsats er nået langt

Nyhed -

Statens energispareindsats er nået langt

Midtvejsevaluering af ministeriernes energispareindsats viser, at ministerierne generelt er nået langt med hensyn til at realisere målsætningen i cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner om 14 pct. reduktion af energiforbrug i ministerierne fra 2006 til 2020.

COWI har for Energistyrelsen udarbejdet en midtvejsevaluering af ministeriernes energispareindsats. Det er en tværgående evaluering, som bygger på evalueringer fra hvert enkelt ministerium.

Midtvejsevalueringen viser, at størstedelen af ministerierne allerede har reduceret deres energiforbrug med 14 pct. siden 2006, som er den cirkulærebestemte målsætning. De fleste forventer enten at kunne fastholde denne besparelse eller at nå en yderligere reduktion i energiforbruget frem mod 2020. Samlet set har staten reduceret sit energiforbrug med 10,4 pct. i perioden 2006-2015. Se notat om statens energiforbrug i 2015.

Evalueringen viser samtidig, at de fleste ministerier er kommet godt i gang med realiseringen af EU-målsætningen om en besparelse på 9,1 pct. i perioden 2013-2020. Samlet set er staten således godt på vej til at opfylde såvel nationale mål som EU-mål.

Ministerierne angiver mange forskellige iværksatte og planlagte energisparetiltag. Tiltag indenfor belysning, apparater, installationer og vandbesparelser vurderes nemme at implementere og at have en stor effekt. Tiltag på klimaskærmen er generelt omkostningstunge og med lang tilbagebetalingstid, men hulmursisolering og efterisolering af loftet er både effektive og billige.

Læs midtvejsevalueringen af ministeriernes energispareindsats i orienteringen til Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg

Se Energistyrelsens database over ministeriernes energiforbrug

Kontakt

Jesper Nørgaard, Energistyrelsen, tlf: 33 92 68 71, email: jnoe@ens.dk

Related links

Emner

Tags

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46

Marie Helle Markussen

Pressekontakt Fuldmægtig +45 33 95 08 24

Relaterede nyheder

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark