Gå til indhold
Figur: Placeringen af Vesterhav Syd og Vesterhav Nord Havvindmølleparker
Figur: Placeringen af Vesterhav Syd og Vesterhav Nord Havvindmølleparker

Nyhed -

Vattenfall får tilladelse til at etablere Vesterhav Syd og Vesterhav Nord

Energistyrelsen har truffet afgørelser i sagerne om genoptagelse af etableringstilladelserne af 22. december 2016 for Vesterhav Syd og Vesterhav Nord Havvindmølleparker. Afgørelserne giver Vattenfall tilladelse til at igangsætte etablering af projekterne, når klagefristen er udløbet.

Afgørelserne er truffet på baggrund af de miljøkonsekvensrapporter, som Vattenfall har indsendt til Energistyrelsen, og som var i offentlig høring fra den 5. maj til den 30. juni 2020.

Vesterhav Syd Havvindmøllepark har en kapacitet på 170 MW. Parken består af 20 vindmøller, der er placeret ca. 9 km fra kysten ud for Ringkøbing-Skjern Kommune.

Vesterhav Nord Havvindmøllepark har en kapacitet på 180 MW. Parken består af 21 vindmøller placeret mellem 5,5 og 8,4 km fra kysten ud for Lemvig Kommune.

Vattenfall har oplyst, at de to havvindmølleparker forventes at kunne levere strøm svarende til elforbruget i ca. 350.000 hustande.

Begge havvindmølleparker skal være nettilsluttet inden den 31. december 2023.

Klager over Energistyrelsens afgørelser af 14. december 2020 kan i henhold til § 66 og § 67 i VE-loven af klageberettigede indbringes for Energiklagenævnet på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/eller ved at kontakte Nævnenes Hus på e-mail eller på adressen Toldboden 2, 8800 Viborg.

Klagen skal være indgivet skriftligt inden fire uger efter at afgørelsen er offentliggjort, dvs. senest den 11. januar 2021.

Yderligere oplysninger om afgørelsen kan rekvireres hos Energistyrelsen.

Dokumenter:

Se afgørelserne, høringsnotaterne samt øvrige dokumenter i sagerne på Energistyrelsens hjemmeside under ”Vesterhav Syd og Vesterhav Nord”.

Afholdelse af offentlige møder omkring værditabs-og køberetsordningen:

Det offentlige møde om værditabs- og køberetsordningen vil blive afholdt virtuelt henholdsvis den 12. januar 2021 for Vesterhav Nord og den 13. januar 2021 for Vesterhav Syd – begge dage kl. 19.00.

Møderne kan tilgås på følgende link:

Yderligere oplysninger om værditabs- og køberetsordningen kan findes på Energistyrelsens hjemmeside: www.ens.dk

Baggrund:

  • Med Energiaftalen fra 2012 og efterfølgende aftaler blev det politisk besluttet at udbyde 350 MW kystnære havvindmøller.
  • I maj 2015 blev VVM-redegørelsen for hhv. Vesterhav Syd og Vesterhav Nord sendt i offentlig høring, hvorefter der blev afholdt et udbud af havvindmølleparkerne.
  • Vattenfall vandt udbuddet og indgik den 22. december 2016 koncessionsaftale med Energistyrelsen og fik samtidig meddelt etableringstilladelse til havvindmølleparken.
  • Etableringstilladelsen for Vesterhav Syd blev påklaget til Energiklagenævnet. Ved afgørelse af 20. december 2018 ophævede Energiklagenævnet den del af etableringstilladelsen for Vesterhav Syd Havvindmøllepark, som angår vurderingen af projektets virkninger på miljøet og hjemviste denne del af etableringstilladelsen til fornyet behandling hos Energistyrelsen.
  • Energistyrelsen meddelte herefter Vattenfall, at styrelsen, på baggrund af Energiklagenævnets afgørelse, ville behandle den hjemviste del af etableringstilladelsen, for Vesterhav Syd som angår vurderingen af virkningerne på miljøet. Energistyrelsen meddelte ligeledes, at den fornyede behandling indebar, at der skulle udarbejdes en ny miljøvurdering. Styrelsen meddelte endvidere, at Energiklagenævnets afgørelse ikke førte til, at hele etableringstilladelsen af 22. december 2016 var ugyldig, idet den resterende del af etableringstilladelsen, som ikke angik vurderingen af virkningerne på miljøet, forblev gyldig.
  • For Vesterhav Nord anmodede Vattenfall om, at projektet skulle undergå en ny miljøvurdering, samt at Energistyrelsen skulle fremsende afgrænsningsudtalelse for Vesterhav Nord Havvindmøllepark til brug for Vattenfalls udarbejdelse af en ny miljøkonsekvensrapport. Energistyrelsen meddelte, at styrelsen betragter Vattenfalls anmodning som en anmodning vedrørende en ændring af projektet.
  • Energistyrelsen indkaldte i perioden 1. juli til 16. august 2019 idéer og forslag til afgrænsning af den nye miljøkonsekvensrapport for hhv. Vesterhav Syd og Vesterhav Nord (1. offentlighedsfase).
  • Energistyrelsen sendte i perioden 5. maj til 30. juni 2020 den nye miljøkonsekvensrapport for hhv. Vesterhav Syd og Vesterhav Nord i høring hos offentligheden og myndigheder (2. offentlighedsfase).
  • Energistyrelsen traf den 11. december 2020 afgørelse i sagerne og meddelte Vattenfall tilladelse til projekterne.

Kontakt:

Pressechef Ture Falbe-Hansen, +45 25 13 78 46, tfh@ens.dk

Specialkonsulent Tobias Grindsted, +45 33 92 66 40, tsgr@ens.dk

Fuldmægtig Mille Laursen, + +45 33 92 68 24, mlla@ens.dk

Emner

Kategorier

Kontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark