Få vores nyheder på mail

1 milliard EUR til grønne projekter i 2020

Pressemeddelelse   •   Jul 10, 2020 10:26 CEST

Billede: Europa-Kommissionen

EU’s innovationsfond åbner første ansøgningsrunde med 1 mia. EUR til grønne projekter i 2020. Fondens fokus er på store grønne projekter inden for energiintensive industrier, vedvarende energi, energilagring og CCUS projekter.


Den første ansøgningsrunde under EU’s innovationsfond er netop lanceret med op til 1 mia. euro til grønne projekter i 2020.

Fonden yder støtter til demonstration af teknologier, der bidrager til at formindske drivhusgasudledninger i energikrævende industrier eller via vedvarende energi, energilagring, CO2 fangst og lagring (CCS) samt industriel fangst og brug (CCU). Støtten ydes i form af et tilskud på op til 60 pct. af ekstra omkostninger ved brug af den nye teknologi.

Fonden finansieres af provenu fra salg af 450 millioner CO2-kvoter fra EU’s kvotehandelssystem. Kommissionen forventer, at der vil være omkring 10 mia. EUR til rådighed. Det præcise beløb vil afhænge af kvoteprisen.

Hvordan søger man?

Du kan finde detaljeret information om ansøgningsprocessen på Kommissionens hjemmeside om EU ETS Innovation Fund.

Der er åbent for første fase i ansøgningsprocessen (interessetilkendegivelsen) for store projekter frem den 29. oktober 2020. Du søger via EU Funding and Tenders portal. 

Fakta

EU’s innovationsfond er et vigtigt finansieringsinstrument til at opfylde EU's forpligtelser i henhold til Parisaftalen og EU’s målsætning om at blive klimaneutral inden 2050.

EU-Kommissionen, bistået af INEA og EIB, forvalter fonden. Det endelige ansvar for udvælgelse af tilskudsberettigede projekter ligger hos Kommissionen.

Fokus for første ansøgningsrunde er bl.a. vedvarende energi, energilagring og CCUS projekter med en samlet CAPEX over 7,5 mio. euro.

Projekterne vurderes ud fra 5 udvælgelseskriterier: evne til at mindske drivhusgasemissioner, graden af innovation, projektets modenhed, skalerbarhed og omkostningseffektivitet.

Kontakt

Pressehenvendelse kan ske til Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets pressetelefon på 4172 3805.

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.