Gå til indhold
182 mio. kr. til fremtidens grønne energiteknologier

Pressemeddelelse -

182 mio. kr. til fremtidens grønne energiteknologier

Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) støtter 31 nye energiteknologiske projekter med 182 mio. kr.

EUDPs bestyrelse har i årets 1. uddelingsrunde bl.a. valgt at støtte udviklingen af nyt testudstyr til elbilsbatterier, der bl.a. kan fremme markedet for brugte elbiler, og et projekt der udvikler digitale tvillinger til optimering af væksthusindustrien ved brug af industri 4.0-teknologi. Herudover er der også givet støtte til et projekt der skal demonstrere en bæredygtig produktion af metanol fra biogas, til anvendelse i bl.a. kemi- og transportsektoren.

”EUDPs bestyrelse er glad for igen at kunne give tilsagn til så mange perspektivrige energiprojekter, hvor vigtige områder som grøn omstilling i transportsektoren, lagring af vedvarende energi samt digitalisering i energisektoren og energieffektivisering er blevet støttet. EUDP skal understøtte de energipolitiske målsætninger om en grøn omstilling og fremme erhvervsmæssige styrkepositioner i energisektoren. Danske virksomheder er afgørende for at kunne lykkes med dét, og EUDPs bestyrelse opfordrer til ansøgninger fra flere og større virksomhedsdrevne udviklings- og demonstrationsprojekter, der har et klart kommercialiseringspotentiale og potentiale til at accelerere den grønne omstilling. Erfaringerne viser, at EUDP-støttede projekter øger omsætningen hos virksomhederne. Næste frist for ansøgninger er den 6. september 2019, hvor der er mere end 250 mio. kr. til rådighed.”, siger bestyrelsesformand for EUDP, Thea Larsen.


Næste mulighed for at søge EUDP-støtte

Den næste ansøgningsrunde har deadline den 6. september 2019, hvor der forventes at kunne udbydes yderligere mere end 250 mio. kr. til perspektivrige projekter.

EUDPs nye indkaldelse og ansøgningsmateriale findes på www.ens.dk/eudp

Highlights fra den nye indkaldelse:

 • Der er behov for nye digitale løsninger baseret på udnyttelse af data, kommunikation og computerberegninger. Digitalisering udgør en af de vigtigste nøgler til den grønne omstilling og udgør en mulighed for, at Danmark kan accelerere sin styrkeposition indenfor digitale og intelligente energisystemer.
 • Der er behov for en udviklingsindsats inden for processer og anlæg, der kan omsætte og lagre elektricitet som andre energiformer. Dette kræver en stor grad af sammentænkning af forsyningssektorerne (el, gas og varme) og transportsektoren. Når elektricitet omsættes til andre energiformer, bliver det muligt at lagre energien, og den kan efterfølgende anvendes til forskellige formål som varme, transport, industriprocesser eller tilbagekonvertering til el. Det afgørende i den sammenhæng er, at el anvendes der, hvor det giver højst værdi på det givne tidspunkt.
 • Der er behov for udvikling af anlæg, der i stor skala kan omdanne el til brint, grøn naturgas, elektro-brændstoffer, kunstgødning, plast m.m. for at kunne komme i mål med uafhængighed af fossil energi. Det kan for eksempel ske igennem Power2X-teknologien. Til denne proces er der behov for kulstofressourcer, som kan være CO2 fra biogasanlæg og på lidt længere sigt fra termisk forgasning og opsamling af CO2 fra industrien (f.eks. cementfabrikker) eller måske udvinding direkte fra atmosfæren.
 • Power2X teknologien kan også favne CCU-teknologi (carbon capture and usage). Med CCU opfanges CO2 eksempelvis gennem biogasopgradering. Herefter udnyttes CO2 til at producere højværdiprodukter som flybrændstof, metanol, alkoholer, kemikalier og plast. Højværdigprodukter er særlig egnet til at kunne lagres, hvorfor CCU kan anvendes til at nyttiggøre energi fra vind og sol i de perioder, hvor den er rigt til stede.


Eksempler på støttede projekter i 2019

PROJEKT: Uvildig test af batterier til elbiler

Antallet af elbiler stiger de kommende år og vil åbne et marked for salg af brugte elbiler. I de situationer vil batteriets tilstand og restlevetid have særlig betydning for bilens pris og derfor omsætningen af elbiler, hvorfor viden på dette område er vigtig. Ejere af elbiler har i dag ikke mulighed for en uafhængig vurdering af batteritilstanden som alternativ til bilfabrikkernes egne oplysninger.

Med projektet WABAT støtter EUDP, at der bliver udviklet nyt testudstyr, hvor uafhængige værksteder hurtigt og effektivt kan teste kvaliteten af batterier i elbiler. Løsningen understøtter et mere velfungerende marked for salg af brugte elbiler, der kan bidrage til at fortrænge fossil brændsel i transportsektoren.

”Tilgængeligheden af værktøjet vil støtte op om en mere realistisk værdisættelse og dermed et bedre fungerende brugtbilsmarked for elbiler. Dette er helt centralt for omstilling af transporten”, siger projektleder Lars Barkler fra Lithium Balance.

Fakta om projektet

 • EUDP-støtte: 6,2 mio. kr.
 • Totalbudget: 10,2 mio. kr.
 • Støtteprocent: 61 %
 • Hovedansøger: Lithium Balance
 • Partnere: Christonik, Teknologisk Institut, Aalborg Universitet, FDM og APPLUS DANMARK A/S


PROJEKT: Væksthusindustri 4.0

Projektets resultater vil medføre flere positive effekter, herunder: energibesparelser, produktionsoptimering og fleksibel anvendelse af energinettet. Det vil samlet set have en væsentlig betydning for væksthusbranchens grønne omstilling, og den genererede viden og -teknologi vil endvidere fungere som inspiration til andre komplekse og energitunge industrier.Projektet vil styrke den danske vækstindustri ved at benytte Industri 4.0-teknologi. Projektet udvikler tre digitale tvillinger: En der håndterer energi og klima i væksthuset, en anden der håndterer væksthusets produktionsflow og en tredje der håndterer væksthusets energiforsyning. Herved sikres optimering af både økonomi, planteproduktion og energiforbrug ved at inddrage alle væsentlige faktorer som; produktionsplan, energiforbrug, kvalitetssikring, kunstlys, varmebehov, energipriser og vejrudsigter.

”Væksthusindustri 4.0 er et vigtigt projekt for den danske væksthusindustri. Projektet sikrer at både danske væksthusproducenter og teknologileverandører kan udnytte de muligheder der ligger i Industri 4.0 tankegangen. Vi samler de ledende kræfter indenfor branchen og bygger videre på allerede igangsatte aktiviteter og flere års forskning. Formålet er at levere digitale løsninger, der sikrer endnu større dansk eksport af både teknologi og planter samt en ressourceoptimal produktion. Danske planteprodukter skal være de mest miljørigtige på markedet og der skal opbygges en endnu større eksport af dansk væksthusteknologi”, siger projektleder Jesper Peter Mazanti Aaslyng fra Teknologisk Institut.

Fakta om projektet

 • EUDP-støtte: 11 mio. kr.
 • Totalbudget: 16,6 mio. kr.
 • Støtteprocent: 66 %
 • Hovedansøger: Teknologisk Institut
 • Partnere: Syddansk Universitet, Aarhus Universitet – Food, Aarhus Universitet – AgroØkologi, Gartneriet Hjortebjerg, Gartneriet byGrowers, Knud Jepsen, Dansk Gartneri, NB Data, Senmatic, Danish Cleantech hub (New York), Dansk Industri og Energi Danmark


PROJEKT: Bæredygtig metanol fra biogas

Visionen er, at teknologien skal kunne bidrage til at balancere elnettet, idet metanol kan produceres i perioder, hvor vedvarende energi er tilgængelig.Metanol kan anvendes til mange formål, såsom til brændstofproduktion og i kemiindustrien generelt. Fremstillingen af metanol er i dag forbundet med en relativ stor udledning af CO2, idet der anvendes naturgas til fremstillingsprocessen. Haldor Topsøe vil, i samarbejde med en række partnere, demonstrere en bæredygtig produktion af metanol direkte fra biogas via en ny innovativ teknologi kaldet ”eSMR-MeOH”. Teknologien kan erstatte anvendelsen af naturgas med elektricitet i den meget energikrævende proces ved metanolfremstilling kaldet ”steam-reforming process”.

Projektet vil demonstrere eSMR-MeOH-teknologien i et 10 Kg/h metanol pilotanlæg til at opgradere biogas. Demonstrationen foregår i en industriel relevant størrelse og ved projektafslutningen vil teknologien være modnet til et kommercielt konkurrencedygtigt niveau.

”Denne teknologi kan gøre en stor forskel på relativt kort tid. Det nye er, at vi producerer bæredygtig metanol fra biogas, og at vi bruger grøn strøm i stedet for naturgas. De to ting tilsammen gør, at processen udleder næsten intet CO2 i forhold til normal metanolproduktion. Metanol er et vigtigt stof, som kan bruges til at lave brændstoffer og rigtig mange af de kemikalier vi har brug for. Og det kan vi altså gøre uden at bruge olie eller gas. Vi forventer at være klar med en løsning til industrien i forlængelse af dette EUDP-projekt vi nu går i gang med,” siger Peter Mølgaard Mortensen, principal scientist i Haldor Topsøe.

Fakta om projektet

 • EUDP-støtte: 37,7 mio. kr.
 • Totalbudget: 61,5 mio. kr.
 • Støtteprocent: 61 %
 • Hovedansøger: Haldor Topsøe
 • Partnere: Aarhus Universitet, Sintex A/S, Blue World Technology Aps, DTU, Energinet A/S, Aalborg Universitet og Planenergi


Fakta om EUDP

EUDP-projekter skal bidrage til at fremme en virksomhedsdrevet grøn omstilling, øge den danske forsyningssikkerhed, samt sikre en mere effektiv, rentabel og klimavenlig energiforsyning. EUDP-programmet er teknologneutralt, og yder bl.a. støtte til projekter inden for både energieffektivisering, lagring, digitalisering, sol, bio, vind og systemintegration, der skal bidrage til at fastholde danske styrkepositioner på energiteknologiområdet. Herudover skal projekterne kunne bidrage til at skabe øget dansk vækst og beskæftigelse samt eksport.

Den 1. marts 2019 modtog EUDP 87 projektansøgninger med et samlet ansøgt støttebeløb på godt 592 mio. kr., hvoraf bestyrelsen har prioriteret i alt 31 perspektivrige projekter.

De støttede projekter udgøres af hhv.: 23 EUDP-projekter, 7 IEA projekter og 1 projekt under Nordsøpuljen.

Fordeling af tilsagn på teknologiområde:

Biomasse 10 mio. kr  2 projekter
Brint og brændselsceller 46 mio. kr 2 projekter
Bølgekraft 7 mio. kr 2 projekter
Energieffektivitet 49 mio. kr 8 projekter
Systemintegration 27 mio. kr 4 projekter
Solenergi 8 mio. kr 1 projekt
Vind 16 mio. kr 3 projekter
Særpuljer 5 mio. kr 1 projekt
Øvrige  14 mio. kr 8 projekter

Se overblik over de støttede projekter og læs mere om EUDP-programmet på EUDP’s hjemmeside


Kontakt

Bestyrelsesformand i EUDP, Thea Larsen, +45 20 14 89 29

Sekretariatschef i EUDP, Mogens Uhd Nielsen, +45 33 92 75 32, mun@ens.dk

Kategorier


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark