Gå til indhold
Bedre vilkår for varmepumper til fjernvarmeproduktion

Pressemeddelelse -

Bedre vilkår for varmepumper til fjernvarmeproduktion

Energistyrelsens varmepumperejsehold udsender årsrapport for 2016. Årsrapporten konkluderer, at det bliver mere attraktivt at etablere varmepumper til fjernvarmeproduktion. Det skyldes især beslutningen om den gradvise udfasning af PSO-afgiften, og at etablering af varmepumper på fjernvarmeværker nu kan medtages i opfyldelsen af energisparemål.

Eldrevne varmepumper til fjernvarmeproduktion bliver gunstigere stillet som følge af to tiltag, der blev vedtaget i 2016. For det første har regeringen i 2016 vedtaget en gradvis udfasning af PSO-afgiften, som omlægges på finansloven. Det vil give lavere elpriser for varmepumperne. For det andet kom varmepumper med i den nye energispareaftale fra december 2016, der gælder fra 2016-2020. Det betyder, at etablering af varmepumper på fjernvarmeværkerne nu kan medtages i opfyldelsen af energibesparelsesmål.

Varmepumper bliver mere konkurrencedygtige 

Begge tiltag vil betyde, at produktionsomkostningerne for varmepumper bliver lavere. Beregninger foretaget af Energistyrelsens varmepumperejsehold viser, at det i de mest gunstige tilfælde gør varmepumper konkurrencedygtige i forhold til biomassekedler.

Figur: Produktionsomkostninger for varmepumper sammenlignet med andre produktionsenheder. Ved naturgasmotor er salg af el indregnet i omkostningerne.

Stor interesse for varmepumper

Energistyrelsens varmepumperejsehold har da også kunnet spore en stor interesse for at etablere store varmepumper. Ved en rundspørge til de 222 decentrale kraftvarmeværker tilkendegav hele 61 pct. nemlig interesse for varmepumper, allerede inden de nye vilkår var på plads.

Læs varmepumperejseholdets afrapportering for 2016

Fakta:

Energistyrelsens varmepumperejsehold arbejder gennem besøg, rådgivning og information for at fremme store varmepumper og sikre udnyttelse af industriel overskudsvarme, så der fremadrettet opnås en optimal udnyttelse af energien fra vedvarende energikilder i form af omgivelsesvarme (udeluft, grundvand m.v.) samt overskudsvarme.

Rejseholdet blev etableret med aftale om finansloven 2015, hvori der også indgik en tilskudspulje på 27,5 mio. kr. til at etablere store eldrevne varmepumper i fjernvarmeforsyningen. Med en bevilling fra Energireserven videreføres rejseholdet for en treårig periode (2016-2018) med en udvidet målgruppe, et bredere fokusområde.

Læs mere om rejseholdet for store varmepumper på Energistyrelsens hjemmeside. 

Kontakt

Jørgen Risom, Energistyrelsen, mobil: +45 2572 8293, e-mail: jri@ens.dk

Related links

Emner

Kategorier


Energistyrelsen har opgaver vedrørende energiproduktion, -forsyning og -forbrug samt indsatsen for at nedbringe CO2-udledningen. Styrelsen har desuden ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation.

Vi har desuden ansvaret for brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Der er ca. 360 personer beskæftiget i Energistyrelsen.


Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark