Få vores nyheder på mail

Danmark bidrager til Kinas reform af elmarkedet

Pressemeddelelse   •   Jan 10, 2018 09:51 CET

Energistyrelsen skal sammen med det kinesiske Electric Power Planning and Engineering Institute bistå Kina med at etablere et markedsbaseret elmarked, som kan nedbringe det store spild af vind- og solkraft, som ikke udnyttes i dag. Første skridt er en 2 dages workshop i Beijing den 10.-11. januar, hvor eksperter fra Energistyrelsen, Energinet og Europa-Kommissionen vil videregive danske og europæiske erfaringer med at drive et markedsbaseret elmarked.

De kinesiske systemansvarlige gennemførte i 2016 tvungne nedreguleringer af vind- og solkraft­produktionen svarende til 57 TWh. Med andre ord gik en CO2-fri elproduktion svarende til halvanden gang af det samlede danske elforbrug tabt, fordi den grønne produktion ikke kunne udnyttes i det kinesiske plansystem, hvor kulbaseret strøm ofte har forrang. Det store tab udgør samtidig en barriere, der kan forsinke de ambitiøse planer for en kraftig udbygning med vind- og solkraft i Kina.

Pilotprojekter i 8 provinser

Den kinesiske energiadministration (NEA) igangsatte i sommeren 2017 pilotprojekter i 8 provinser der løber til udgangen af 2018 med henblik på at etablere et markedsbaseret elmarkedet. Formålet med pilotprojekterne er at give operationelle og hands-on erfaringer med at igangsætte og drive markedsbaseret el-markeder i forskellige provinser. Erfaringer herfra skal understøtte den kinesiske målsætning om at have markedsbaseret elmarkedet i Kina i 2020.

NEA har udpeget en af Energistyrelsens faste kinesiske samarbejdspartnere, Electric Power Planning and Engineering Institute, til at lede det overordnede arbejde med assistance fra en række supporterende centrale kinesiske aktører.

Workshop i Beijing 10.-11. januar

På baggrund af Danmarks lange energisamarbejde med Kina, og vores omfattende erfaringer med markedsliberalisering og integration af vedvarende energi, har Electric Power Planning and Engineering Institute inviteret Danmark til at bistå med at etablere et moderne markedsbaseret elmarked, der kan nedbringe det store spild af den vedvarende elproduktion.

Som led heri er eksperter fra Energinet og Europa-kommissionens afdeling for energi blevet inviteret til at stå for en to dages workshop i Beijing den 10-11. januar. Formålet er at bringe de danske og europæiske erfaringer ind som direkte input til den kinesiske energiadministrations arbejde, og workshoppen har karakter af konkret ekspertbistand om emner, som deltagerne tager op under de to dage. Mere specifikt vil bidraget omfatte erfaringer med etableringen af det integrerede elmarkedet i Europa, den daglige operationelle drift og processen i forbindelse med elhandel samt institutionelle foranstaltninger mod muligt markedsmisbrug.

Deltagerne på workshoppen er en række af de kinesiske aktører, som er ansvarlige for pilotmarkederne samt det overordnet reformarbejde af det kinesiske el-marked.

Energistyrelsens bidrag til udviklingen i Kina

Energistyrelsen har gennem en meget lang årrække haft et meget tæt samarbejde med Kina på energiområdet blandt andet som bidragsydere til analyse- og policy-arbejde, som China National Renewable Energy Center (CNREC) leverer til de kinesiske energimyndigheder. CNREC lancerede i november i Bonn under COP23 et omfattende Outlook - China Renewable Energy Outlook 2017, som blandt andet tegner et muligt fremadrettet grønt omstillingsforløb for det kinesiske energisystem mod 2050, og som også redegør for de fordele et konkurrenceudsat og integreret elmarkedet – som det nordiske - vil have for Kina.

Kina står i dag for ca. 30 pct. af den globale CO2-udledning og omstillingen til et markedsbaseret el-markedet er et af de helt afgørende skridt i bestræbelser i den grønne omstilling. Danmark bidrager via Energistyrelsens partnerskabsprogrammer til at udbrede de danske erfaringer med grøn omstilling i foreløbigt 12 lande, der samlet står for 60 pct. af den globale udledning af drivhusgasser, og som potentielt repræsenterer op imod 4 mia. energiforbrugere.

Kontakt

Specialkonsulent Laust Riemann, Energistyrelsen, mobil: +45 25 72 82 89, e-mail: lri@ens.dk

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.