Få vores nyheder på mail

Danske butikker er ikke gode nok til at energimærke produkter

Pressemeddelelse   •   Mar 14, 2017 07:54 CET

En ny undersøgelse fra Energistyrelsen viser, at den danske detailhandel langt fra er gode nok til at vise produkters energimærke i de danske butikker.

Henover efteråret og vinteren har Energistyrelsen undersøgt, hvor god den danske detailhandel er til at energimærke produkter i deres butiksudstillinger. Undersøgelsen fandt fejl i 19 pct. af de kontrollerede produkter med måden energimærket anvendes på. Den mest udbredte fejl i butikkerne er helt at undlade den lovpligtige mærkning.

Dette resultat er langt fra den målsætning om, at der maksimalt måtte være fejl i 10 pct. af mærkningen af produkterne, som Energistyrelsen satte sidste år sammen med en følgegruppe bestående af Dansk Erhverv, hvidevare brancheforeningen FEHA, Forbrugerrådet TÆNK og Det Økologiske Råd.

”Energimærkning af produkter er et vigtigt redskab for forbrugerne, når de køber nye produkter. Det er derfor vigtigt, at butikkerne overholder deres forpligtelse til at vise synligt energimærke i deres butiksudstillinger”, siger kontorchef Henrik Andersen, Energistyrelsen.

Læs om butikskontrol 2016.

Fremtidig indsats overfor butikkerne

Energistyrelsen har fulgt butikskontrollen op med underretninger, kontrolbesøg og påbud til butikker, som havde flere end 10 pct. fejl med udstillingen af energimærkningen. Alle butikker har efterfølgende rettet op.

Energistyrelsen vil sammen med Dansk Erhverv, FEHA, Forbrugerrådet TÆNK og Det Økologiske Råd se på, hvordan informationsindsatsen kan skærpes overfor butikkerne, så de i højere grad forstår og efterlever reglerne om synligt energimærkning i de danske butikker.

Energistyrelsen udarbejder løbende informationsmateriale til forhandlere om deres forpligtelse ved energimærkningen af produkter, materialet er tilgængeligt via Energistyrelsens hjemmeside

Energimærkning er et vigtigt værktøj for forbrugeren

Energimærkningen er et vigtigt værktøj for forbrugerne, når de skal købe nye produkter, da mærket synliggør det enkelte produkts energiforbrug, og giver andre relevante oplysninger om dets primære funktioner som f.eks. vandforbruget i vaskemaskiner. Energimærkningen af produkter er en europæisk ordning og gælder i alle EU lande. 

Det er forhandlernes ansvar, at energimærket er udstillet synligt sammen med produkterne i butikkernes udstilling. Selve udarbejdelsen af energimærket påhviler producenten af produktet, som stiller mærkerne til rådighed for butikkerne.

Ny metode til kontrol med energimærkningen

Energistyrelsen har sammen med følgegruppen udviklet en metode til at kontrollere butikkerne, så et repræsentativt udsnit af produkternes energimærkning bliver kontrolleret sammenholdt med det reelle salg. Tidligere har Energistyrelsen og medlemmerne af følgegruppen udført lignende kontroller, men med forskellige metoder og forskellige resultater. Da metodegrundlaget for de tidligere kontroller er forskelligt fra den seneste undersøgelse, kan man ikke sammenligne resultaterne direkte, men udviklingen tyder dog på, at antallet af fejl i mærkningen er for nedadgående.

Fakta om energimærkning og butikskontrollen:

  • Energimærkningen af produkter er en EU ordning, som synliggør det enkelte produkts energiforbrug. Energimærkningen er et vigtigt værktøj for de europæiske forbrugere, når de anskaffer nye produkter.
  • Der er krav om energimærkning af produkter både i fysiske butikker og i webbutikker, men reglerne er ikke ens for de to butikstyper.
  • I 2015 tog Energistyrelsen initiativ til en følgegruppe bestående af Dansk Erhverv, hvidevarebrancheforeningen FEHA, Det Økologiske Råd og Forbrugerrådet TÆNK. Følgegruppens rolle er at sikre samarbejde om energimærket, bl.a. via en fælles forståelse for metoden til butikskontrol.
  • Kontrollen er udført i 51 butikker, hvori der tilsammen er ført kontrol med synlig energimærkning på 5.631 produkter. Ud af de 5.631 produkter var der fejl med energimærkningen på 1093, svarende til en fejlprocent på 19 pct.
  • Manglende energimærke står for 75 pct. af fejlene og er dermed den mest omfattende fejltype. Herudover er en af den hyppigste fejl, at energimærkerne er placeret forkert.
  • Opfølgning på kontrollen: Af de 51 kontrollerede butikker er der udsendt underretninger og foretaget kontrolbesøg i 38 butikker, 7 af disse butikker har efterfølgende modtaget et påbud af Energistyrelsen. Alle 7 butikker har efterfølgende rettet op.
  • Energimærkningen er sammen med EU ordningen ecodesign, som stiller minimumskrav til produkters energieffektivitet, to vigtige virkemidler til at opnå energibesparelser i Danmark og i hele EU. Energistyrelsen opgjorde i 2013 effekten til 5.640 GWh per år i 2020 og 7.169 GWh per år i 2030. Effekten i 2020 svarer til 5 % af det endelige energiforbrug i 2011, ekskl. transport. Besparelseseffekten skal ses i forhold til det forbrug produkterne ellers ville have medført uden yderligere regulering.

Fakta om Energistyrelsens øvrige tilsyn med energieffektive produkter og apparater:

Udover kontrol med energimærkning i de danske butikker fører Energistyrelsen tilsyn med energimærkningen på internettet.

Herudover kontrollerer Energistyrelsen, om produkter på det danske marked overholder minimumskravene til energieffektivitet, kaldet ecodesign. Det kontrolleres også om oplysningerne på energimærkerne er korrekte. Kontrollen foregår via kontrolmåling af apparaterne i udvalgte laboratorier og ved inspektion af producenternes tekniske dokumentation.

Læs mere om Energistyrelsens tilsyn med energieffektive produkter.

Kontakt

Henrik Andersen, Energistyrelsen, mobil: 40 13 37 40,e-mail:hea@ens.dk

Civ.ing. Signe Friis Christensen,tlf: 33 92 67 48, e-mail: sfc@ens.dk 

Energistyrelsen har opgaver vedrørende energiproduktion, -forsyning og -forbrug samt indsatsen for at nedbringe CO2-udledningen. Styrelsen har desuden ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation.

Vi har desuden ansvaret for brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Der er ca. 360 personer beskæftiget i Energistyrelsen.