Få vores nyheder på mail

Danske erfaringer med kraftværksfleksibilitet deles globalt

Pressemeddelelse   •   Maj 24, 2018 08:00 CEST

De danske kraftværker er blandt de mest fleksible værker i verden og bidrager til integrationen af høje andele vind i det danske el-system. Danmark har allerede et direkte samarbejde med Kina, hvor de danske kraftværkserfaringer deles for at bidrage til at nedbringe det store spild af vind- og solkraft, som sker i dag i Kina. Nu skal de danske, men også de seneste kinesiske erfaringer deles med en række andre lande den 24. maj i forbindelse med afholdelsen af event omkring kraftværksfleksibilitet under Clean Energy Ministerial (CEM) i København.

I takt med at prisen på vedvarende energi som vind- og solkraft fortsat falder over hele verden stiger andelen af vedvarende energi i el-systemerne støt. I modsætning til kraftværker er vind- og solkraft ikke en regulerbar produktionsform, men en derimod en energikilde, som kræver at el-systemet samlet set bliver mere fleksibelt. Vindkraft udgjorde 43 % af det danske elforbrug i 2017 og i en del timer blev hele forbruget dækket af vind alene. Derfor har de danske kraftværker oparbejdet unik erfaring med at hurtigt at kunne tilpasse deres produktion, hvorfor danske kraftværker er blandt de mest fleksible i verden.

Kraftværksfleksibilitetskampagne i Købenavn den 24. maj

Gennem det sidste år har der i det multilaterale globale samarbejde Clean Energy Ministerial bestående primært af G20 landene, der repræsenterer ca. 75 % af den globale CO2 udledning, været en kampagne omkring kraftværksfleksibilitet. Kampagnen er ledet af Danmark, Kina samt Tyskland og en række af Energistyrelsens bilaterale samarbejdspartnere såsom Indien, Indonesien, Sydafrika og Mexico er kampagnedeltagere. Kampagnen afsluttes den 24. Maj i København under afholdelsen af den 9. CEM i København.

Som afslutning på kampagnen arrangerer Energistyrelsen et site visit den 23. maj til Energinet og Fynsværket for at dele helt konkrete og praktiske danske erfaringer inden for området. Det vil både dreje sig om værkstekniske erfaringer, markedsdesignets betydning for udviklingen og incitamentet for fleksible termisk produktion samt indsigt i de fleksibles værkes rolle i det danske el-system. I samarbejde med International Energy Agency (IEA) vil der den 24. maj blive afholdt et site event, hvor rapporten ”Thermal Power Plant Flexibility” der er udarbejdet under det dansk-kinesiske samarbejde vil blive lanceret. Rapporten præsenterer de tekniske og markedsmæssige aspekter fra de to lande og bidrager med en dybdegående modelanalyse omkring, hvilke effekter øget kraftværksfleksibilitet har på produktionen og økonomien i el-systemet i Kina. Ved at dele de danske og kinesiske erfaringer muliggøres at andre lande rettidigt kan sikre, at de fornødne incitamenter og rammevilkår skabes for at kraftværker fremadrettet agerer mere fleksibelt for at sikre den fortsatte udbygning af vind og solkraft.

Læs rapporten ”Thermal Power Plant Flexibility"

Energistyrelsens samarbejde med Kina omkring kraftværksfleksibilitet

De unikke danske erfaringer omring kraftværksfleksibilitet har gennem de sidste 2 år været en central komponent i det tætte myndighedssamarbejde mellem Danmark og Kina og forankret i den kinesiske institution, Electric Power Planning and Engineering Institute (EPPEI), som er en af de ledende institutioner i Kina for planlægningen og udviklingen af kraftværkssektoren. De stærkt stigende mængder vind- og solkraft i Kina har givet anledning til at store dele ikke bliver integreret i el-systemet og derfor spildes. Hvis hele den spildte produktionen kunne integreres svarer det til en 75 % reduktion af de samlede danske CO2 emissioner. Mere fleksible kraftværker vil kunne afhjælpe integrationen her og nu, men også bane vejen for yderligere andel vind- og solkraft i fremtiden. Dette er ikke en unik udfordring for Kina, men generelt for alle lande, der øger andelen af vedvarende energi.

Kina står i dag for ca. 30 pct. af den globale CO2-udledning og omstillingen til et markedsbaseret el-markedet er et af de helt afgørende skridt i bestræbelser i den grønne omstilling. Danmark bidrager via Energistyrelsens partnerskabsprogrammer til at udbrede de danske erfaringer med grøn omstilling i foreløbigt 12 lande, der samlet står for 60 pct. af den globale udledning af drivhusgasser, og som potentielt repræsenterer op imod 4 mia. energiforbrugere.

Kontakt:

Specialkonsulent Laust Riemann, Energistyrelsen, mobil: +45 25 72 82 89, e-mail: lri@ens.dk

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.