Gå til indhold
Energiforbruget blev grønnere i 2019

Pressemeddelelse -

Energiforbruget blev grønnere i 2019

Det faktiske energiforbrug faldt knap 4 pct. i 2019 efter et stort fald i særligt forbruget af kul, mens forbruget af vindkraft og biogas trak i den anden retning. Udviklingen betød, at CO2-udledningen fra energiforbruget faldt over 9 pct. Det fremgår af Energistatistik 2019, som Energistyrelsen offentliggør i dag.

Danmark tog i 2019 et pænt skridt mod et grønnere energisystem. Det faktiske energiforbrug faldt med 3,8 pct. i forhold til året før som konsekvens af et fald i forbruget af fossile brændsler med samlet 9,1 pct. og en stigende nettoimport af el. Især forbruget af kul faldt med 44 pct., mens forbruget af naturgas dykkede 7 pct. Omvendt steg forbruget af vedvarende energi med 4,9 pct. på baggrund af stigninger i især forbruget af vindkraft på 8,1 PJ og i forbruget af biogas på 3,3 PJ.

Det korrigerede bruttoenergiforbrug, der er korrigeret for brændsel knyttet til udenrigshandel med el og klimaudsving i forhold til et temperaturmæssigt normalt år, faldt 3,0 pct. sidste år. Siden 1990 er forbruget faldet 8,3 pct., hvor kul og koks står for det største fald på 79 pct., mens vedvarende energi, der startede fra et lavt udgangspunkt, står for den største stigning. 

Figur 1: Udvikling i det korrigerede bruttoenergiforbrug og CO2-emissioner, 1990-2019. 1990=100.

Mere end to tredjedele af elforbruget dækkes af vedvarende energi

Forsyningen af elektricitet baseret på vedvarende energi steg i 2019 med 7 procentpoint sammenlignet med 2018 og udgjorde i 2019 67,5 pct. af den indenlandske elforsyning. Det største bidrag kommer fortsat fra vindkraft med 46,8 pct., mens træ bidrager med 11,2 pct.

Andelen af vedvarende energi af det samlede korrigerede bruttoenergiforbrug steg til 35,5 pct. i 2019 fra 32,4 pct. året før. Opgjort efter EU’s beregningsmetode udgjorde vedvarende energi 36,7 pct. af energiforbruget i 2019 mod 35,7 pct. i 2018.

Stort fald i CO2-udledningen

De faktiske CO2-udledninger fra energiforbruget faldt med 9,3 pct. i 2019, mens udledningerne korrigeret for klimaudsving og brændselsforbrug knyttet til udenrigshandel med elektricitet faldt med 7,8 pct. Faldet er en konsekvens af faldet i forbruget af fossile brændsler, herunder ikke mindst det store fald i kulforbruget. Siden 1990 er de faktiske CO2-udledninger fra energiforbrug reduceret med 41,2 pct., mens de korrigerede CO2-udledninger er reduceret med 43,0 pct. En foreløbig opgørelse over Danmarks samlede udledninger af drivhusgasser i 2019 viser et fald på 6,6 pct. i de faktiske udledninger og et fald på 5,7 pct. i de korrigerede emissioner.

Læs Energistatistik 2019 og hent de bagvedliggende tabeller og grunddata.

Kontakt

Pressechef Ture Falbe-Hansen, tlf. 25137846, e-mail tfh@ens.dk, eller

Specialkonsulent Jane Rusbjerg, tlf. 33 92 68 36, e-mail: jru@ens.dk

Related links

Emner

Kategorier


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Kontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark