Gå til indhold
Figur 1 Faktisk energiforbrug pr. kvartal i Danmark [PJ]
Figur 1 Faktisk energiforbrug pr. kvartal i Danmark [PJ]

Pressemeddelelse -

Energiforbruget steg de første tre måneder af 2021

Det faktiske energiforbrug steg i de første tre måneder af 2021 med 1,5 pct. i forhold til samme periode året før. Forbruget af kul, naturgas og vedvarende energi steg, mens olieforbruget faldt især på grund af et lavere forbrug af jetbrændstof.

Det højere energiforbrug i de første tre måneder af 2021 skyldes formodentlig koldere vejr i perioden sammenlignet med sidste år. De vigtigste ændringer sammenlignet med samme periode sidste år er:

  • Kulforbruget i de centrale værker steg med 17,4 pct., hvilket bl.a. kan tilskrives, at der var koldere end sidste år.
  • Forbruget af brændstof i transportsektoren faldt i 1. kvartal – sandsynligvis påvirket af COVID-19 nedlukningen. Der har således især været et stort fald i forbruget af jetbrændstof, der faldt med 69,8 pct. i forhold til samme periode sidst år.
  • Produktionen af strøm fra solceller var 16,5 pct. højere, fordi der er kommet flere solcelleanlæg i drift, og fordi der har været flere solskinstimer end sidste år.
  • Vindkraftproduktionen faldt med 26,6 pct., da middelvindhastigheden i 1. kvartal 2021 var betydeligt lavere end sidste år.
  • Olie- og naturgasproduktionen faldt med hhv. 22,3 pct. og 17,9 pct.

Energiforbruget steg i de første tre måneder af 2021

Det faktiske energiforbrug steg i 1. kvartal af 2021 med 1,5 pct. i forhold til samme periode året før. I samme periode steg forbruget af naturgas, kul og vedvarende energi med henholdsvis 16,2 pct., 17,4 pct. og 1,9 pct., mens forbruget af olie faldt med 11,9 pct. Den overvejende del af stigningen i energiforbruget ses i forbruget af naturgas og kul og skyldes bl.a. koldere vejr i 1. kvartal af 2021 sammenlignet med samme periode sidste år.

I 1. kvartal af 2021 var der således 25,3 pct. flere graddage sammenlignet med samme periode året før. Samtidig var vindkraftproduktionen 26,6 pct. lavere i denne periode på grund af dårligere vindforhold. Fald i vindkraftproduktionen bidrager til en stigning i det samlede energiforbrug, da vindkraftanlæg producerer strøm uden tab af brugbar energi, mens el produceret på termiske kraftværker (med kul, gas og biomasse) også afstedkommer et konverteringstab.

Danmark havde en nettoimport af el i de første tre måneder af 2021 på 2,0 PJ, mens vii samme periode sidst år var nettoeksportører af strøm. Når der korrigeres for brændselsforbrug ved udenrigshandel med elektricitet, var energiforbruget 5,5 pct. højere i 1. kvartal af 2021 i forhold til samme periode året før. 

Stort fald i forbruget af jetbrændstof

Det lavere olieforbrug i de første tre måneder af 2021 skyldes især et fald i forbruget af jetbrændstof på 69,8 pct. sammenlignet med samme periode sidste år, mens forbruget af diesel- og fyringsolie samt benzin faldt hhv. 2,7 pct. og 11,3 pct. Faldet i forbruget af jetbrændstof og benzin er sandsynligvis en følge af nedsat aktivitet i samfundet som følge af COVID-19.

Figur 2 Forbruget af JP1 [TJ]

Figur 2 viser udviklingen i forbruget af jetbrændstof - JP1, som faldt med 69,8 pct. i 1. kvartal af 2021 i forhold til samme periode sidste år. Sammenlignet med det gennemsnitlige JP1 forbrug i 1. kvartal de seneste 5 år, var JP1 forbruget 75,4 pct. lavere i 1. kvartal af 2021.

Stigning i forbruget af biomasse

Biomassen anvendes på de centrale værker i overvejende grad til kraftvarme­produktion, og forbruget følger derfor i vid udstrækning forbruget af fjernvarme. På figur 5 ses, hvordan forbruget af biomasse på de centrale værker hovedsageligt er i fyringssæsonen, mens biomasseforbruget er lavt hen over sommeren.

I 1. kvartal af 2021 var forbruget af biomasse på de centrale værker 26 pct. højere end i tilsvarende periode i 2020.

I 1. kvartal af 2021 var biomasseforbruget 36,2 pct. højere end det gennemsnitlige biomasseforbrug i 1. kvartal de 5 forudgående år, hvilket afspejler, at flere centrale kraftværksanlæg er blevet ombygget til brug af biomasse de seneste år.

Figur 3 Biomasseforbrug på centrale værker [TJ]

Stigning i kulforbruget

Figur 4 viser udviklingen i de centrale værkers kulforbrug. Forbruget af kul på de centrale værker følger ligeledes kraftvarmeproduktionen, og forbruget er derfor størst i de måneder, hvor fjernvarmeforbruget er højt. I 1.kvartal af 2021 var kulforbruget på de centrale værker 17,4 pct. højere end i samme periode i 2020. Sammenlignet med det gennemsnitlige kulforbrug på de centrale værker i 1. kvartal de seneste 5 år var kulforbruget 35,2 pct. lavere i 1. kvartal af 2021.

Figur 4 Kulforbrug på centrale værker [TJ]


Fald i vindkraftproduktion og lavere vindkraftandel

Figur 5 viser udviklingen i den danske vindkraftproduktion. Den samlede vindkraftproduktion i 1. kvartal af 2021 var 26,6 pct. lavere end i den tilsvarende periode af 2020, da kvartalet var præget af signifikant lavere vindhastigheder sammenlignet med året før. Den samlede vindkraftproduktion i 1.kvartal af 2021 var 2,5 pct. lavere end gennemsnittet for perioden de forudgående 5 år.

Figur 5 Vindkraftproduktion [GWh]

På figur 6 ses udviklingen i vindkraftens andel af den indenlandske elforsyning. I 1. kvartal 2021 udgjorde vindkraftproduktionen 43 pct. af den indenlandske elforsyning mod 60 pct. i samme periode året før. Den gennemsnitlige vindkraftandel har de seneste 5 år udgjort 47 pct. i årets første 3 måneder.

Figur 6 Vindkraftens andel af elforsyning [pct.]

Stigning i elproduktionen fra solceller

Figur 7 viser elproduktionen fra solceller. I 1. kvartal af 2021 var elproduktionen fra solceller 16,5 pct. højere end i den tilsvarende periode i 2020. Udviklingen skyldes en kombination af idriftsættelse af nye solcelleanlæg siden 1. kvartal 2020 samt flere solskinstimer i perioden sammenlignet med året før. Elproduktionen fra solceller i 1. kvartal af 2021 var 53 pct. højere end den gennemsnitlige elproduktion fra solceller i samme periode de forudgående 5 år.

Figur 7 Elproduktion fra solceller [GWh]

Fald i energiproduktionen

I 1. kvartal af 2021 faldt den samlede produktion af primær energi med 13,0 pct. i forhold til samme periode sidste år.

Sammenlignet med samme periode i 2020 faldt produktionen af råolie, naturgas og vedvarende energi i 2021 med henholdsvis 22,3 pct., 17,9 pct. og 5,1 pct. Faldet i olie og gasproduktionen skyldes primært den midlertidige lukning af Tyra-feltets anlæg i Nordsøen pga. genopbygning. Faldet i produktionen af vedvarende energi skyldes hovedsagelig det store fald i vindkraftproduktionen.

Tabel 1: Energiproduktion og energiforbrug i 1. kvartal af 2020 og 2021 [TJ]

Enhed TJ

Primær energi-
produktion

Faktisk
energiforbrug

Energiforbrug
korrigeret for 
nettoimport af el

1. kvartal 2021

97.751

185.232

187.730

1. kvartal 2020

112.358

182.462

181.790

Kilde: Månedlig energistatistik

Kontaktinfo:

Ali Zarnaghi, Energistyrelsen, 33 92 68 40, aaz@ens.dk

Related links

Kategorier


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Kontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark