Gå til indhold
Foto: Colourbox.
Foto: Colourbox.

Pressemeddelelse -

Energistyrelsen igangsætter målrettet indsats for at mindske metantab fra biogasanlæg

Biogasanlæg kan nu få bistand til at identificere, måle og nedbringe eventuelle tab af metan. Indsatsen sker i et samarbejde med Biogasbranchen, og tilmelding sker efter ”først til mølle”-princippet.

Tab af metan fra biogasanlæg kan give røde tal på bundlinjen og reducere klimafordelen ved biogasproduktion. Biogasbranchen har derfor sat sig som mål at reducere metantabet fra anlæggene til under 1 pct. af biogasproduktionen i 2020. En reduktion af tabet vil mindske drivhusgasudledningen fra landbruget og dermed bidrage til at nå regeringens klimamål. Derfor igangsætter Energistyrelsen i samarbejde med Biogasbranchen nu en målrettet indsats for at kortlægge og mindske metantabene.

Indsatsen gennemføres i samarbejde med Rambøll, DTU, Force og Teknologisk Institut. Programmet tilbyder biogasanlæg øget viden om deres eget metantab, og hvordan de kan undgå eller reducere det. Det vil ruste anlæggene til evt. fremtidige myndighedskrav om begrænsning og kontrol af metantab.

De deltagende anlæg kan tilmelde sig forskellige aktiviteter i programmet, herunder

  • Udarbejdelse af egenkontrol program
  • Lækagesøgning på anlægget
  • Punktkildemålinger
  • Konsulentbistand til reduktion af metantab

Derudover er en måling af metantab for hele anlægget obligatorisk for de deltagende anlæg.

Pladser fordeles efter ”først til mølle” princippet

Energistyrelsen betaler en del af udgifterne til konsulentbistand, målinger og afrapportering, mens en mindre del afholdes af anlægget. Der er afsat midler nok til, at ca. 50 - 70 anlæg kan deltage og pladserne fordeles efter ”først til mølle”-princippet.

Lækagemålinger og kvantificeringer behandles fortroligt, men resultaterne indgår i anonymiseret form i udarbejdelsen af Danmarks årlige emissionsopgørelse for metan, som udarbejdes af DCE ved Aarhus Universitet. Rapporterne vil således bidrage til at dokumentere biogasanlæggenes effekt som klimavirkemiddel overfor FNs klimapanel, IPCC.

Indsatsen blev aftalt i forbindelse med finansloven for 2019 for at reducere drivhusgasudledningen fra landbruget. Indsatsen bygger videre på Biogasbranchens frivillige måleprogram, som har fungeret siden 2016.

Både industri- og landbrugsbaserede biogasanlæg, såvel som spildevandsrensningsanlæg med biogasproduktion kan deltage.

Kontakt:

Hvis du ønsker at høre mere om indsatsen, er du velkommen til at kontakte Einar Gudmundsson, Rambøll, tlf.: 51 61 89 62, e-mail: eig@ramboll.dk, eller Reno Munksgaard, Rambøll, tlf.: 51 61 85 16, e-mail: reom@ramboll.dk.

For yderligere oplysninger i Energistyrelsen: Trine Østergaard Rasmussen, tlf. 33 92 75 40, e-mail: tor@ens.dk.

Related links

Emner

Tags


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46

Laura Andersen

Pressekontakt Fuldmægtig +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark