Gå til indhold
Energistyrelsen igangsætter supplerende VVM-proces for Vesterhav Nord

Pressemeddelelse -

Energistyrelsen igangsætter supplerende VVM-proces for Vesterhav Nord

Energistyrelsen har den 12. marts 2019 modtaget en anmodning fra Vattenfall Vindkraft Vesterhav Nord P/S om ny miljøkonsekvensvurdering for Vesterhav Nord Havvindmølleprojekt. Energistyrelsen imødekommer denne anmodning, og det betyder, at en ny VVM-proces for Vesterhav Nord projektet nu igangsættes.

Energiklagenævnet har med afgørelse af den 20. december 2018 ophævet og hjemvist den del af etableringstilladelsen til Vesterhav Syd Havvindmøllepark, der vedrører vurderingen af virkningerne på miljøet, til fornyet behandling i Energistyrelsen. Energistyrelsen har den 8. februar 2019 sendt en meddelelse til Vattenfall Vindkraft Vesterhav Syd P/S om igangsættelse af ny VVM-proces for Vesterhav Syd Havvindmøllepark, der omfatter det konkrete projekt og høring af den berørte offentlighed.

Energiklagenævnets afgørelse vedrører ikke direkte Vesterhav Nord Havvindmøllepark. Vattenfall Vindkraft Vesterhav Nord P/S har imidlertid 12. marts 2019 anmodet Energistyrelsen om, at Vesterhav Nord-projektet ligeledes gennemgår samme proces som Vesterhav Syd, dvs. at der igangsættes en supplerende VVM-proces for dette projekt. Energistyrelsen har imødekommet denne anmodning.

Supplerende VVM-proces for Vesterhav Nord

Det betyder, at Vattenfall nu skal udarbejde et VVM-tillæg, der omfatter det konkrete projekt for Vesterhav Nord. Den supplerende VVM-proces vil følge den almindelige procedure i de nugældende miljøretlige regler. VVM-processen vil inkludere to offentlighedsfaser, herunder 8 ugers høring over VVM-tillægget, hvor borgere kan indgive kommentarer til miljøundersøgelsernes indhold, grundlag mv.

Herefter vil Energistyrelsen træffe endelig afgørelse i sagen. Afgørelsen vil blive offentliggjort, og der vil være 4 ugers klageadgang til Energiklagenævnet.

Energistyrelsen kan ikke på nuværende tidspunkt angive, hvor langt tid den supplerende VVM-proces vil tage at gennemføre, da den i høj grad afhænger af, hvor lang tid opstiller bruger på at få selve VVM-tillægget udarbejdet. Normalt tager en VVM-proces med alle de nødvendige processkridt månedsvis. Hertil kommer selve afgørelsen og den hertil knyttede klageadgang til Energiklagenævnet.

Da både Vesterhav Syd og Vesterhav Nord nu skal gennemgå en fornyet VVM-proces, vil der for begge projekter blive to offentlighedsfaser, herunder 8 ugers høring over VVM-tillægget, hvor borgere kan indgive kommentarer til miljøundersøgelsernes indhold mm.

Fornyet adgang til værditabsordningen

For både Vesterhav Syd og Vesterhav Nord -projektet iværksættes også en ny værditabsproces, hvis der efter den supplerende miljøvurdering kan gives endelig tilladelse. Det betyder fornyet adgang for berørte borgere til at anmelde krav i henhold til værditabsordningen, som har til formål at kompensere berørte ejere for eventuelle påvirkninger af deres ejendomme. I den forbindelse vil der senest 8 uger efter afgørelsen er truffet blive indkaldt til et offentligt møde, hvor borgerne vil blive informeret om projektet samt om værditabs- og køberetsordningerne. 

Læs mere om værditabsordningen.

Kontakt: Pressechef Ture Falbe-Hansen, mobil: 2513 7846, e-mail: tfh@ens.dk

Emner

Kategorier


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark