Gå til indhold
Illustration: Energistyrelsen.
Illustration: Energistyrelsen.

Pressemeddelelse -

Energistyrelsen inviterer til teknisk gennemgang af Klimafremskrivning 2022

Energistyrelsen offentliggør Klimastatus og –fremskrivning 2022 i morgen, torsdag den 28. april, og inviterer samtidig til en præsentation af analysens hovedresultater kl. 12.30.

Energistyrelsen offentliggør i morgen Klimastatus og –fremskrivning 2022, der er en teknisk, faglig vurdering af, hvordan Danmarks udledning af drivhusgasser samt energiforbrug og –produktion vil udvikle sig frem mod 2035 under fravær af nye politiske tiltag.

Energistyrelsen inviterer i den forbindelse pressen og andre interesserede til en teknisk gennemgang af rapporten, hvor der bliver mulighed for at få en præsentation af de nye hovedresultater og stille opklarende spørgsmål.

Frem til den 19. maj vil det som en del af den offentlige høring være muligt at afgive bemærkninger til den samlede rapport. Energistyrelsen inviterer til høringsmøde torsdag d. 12. maj.

Arrangementet afholdes både fysisk kl. 12.30 – 14.00 i Energistyrelsen, Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V – mødelokale MC2 - og virtuelt via Skype Business – tilmelding er påkrævet.

Interesserede bedes sende en mail til kf@ens.dk med angivelse af, hvorvidt man ønsker at deltage fysisk eller virtuelt. Bemærk, at tekniske udfordringer kan gøre det vanskeligt at stille spørgsmål ved virtuel deltagelse. Deltagelse er gratis.

Om Klimafremskrivningen 2021

  • Klimastatus og –fremskrivning 2022 er en redegørelse for, hvordan Danmarks drivhusgasudledninger har udviklet sig fra 1990 til 2020, samt en teknisk, faglig vurdering af, hvordan udledningen af drivhusgasser samt energiforbrug og –produktion vil udvikle sig frem mod 2035 i et såkaldt ”frozen policy”-scenarie.
  • ”Frozen policy” indebærer, at udviklingen er betinget af et ”politisk fastfrossent” fravær af nye tiltag på klima- og energiområdet ud over dem, som Folketinget eller EU har besluttet før 1. januar 2022 eller som følger af bindende aftaler. Fastfrysningen gælder alene den danske klima- og energipolitik og betyder ikke, at udviklingen generelt forudsættes at gå i stå. Fx er den økonomiske vækst og befolkningsudviklingen ikke underlagt fastfrysningen.
  • Klimafremskrivningen tjener dermed bl.a. til at undersøge, i hvilket omfang Danmarks klima- og energimålsætninger og –forpligtelser vil blive opfyldt inden for rammerne af gældende regulering. Klimafremskrivningen kan således anvendes som teknisk reference ved planlægning og konsekvensvurdering af nye tiltag på klima- og energiområdet.

Emner

Kategorier


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Kontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark