Gå til indhold
Foto: Landvindmøller ved Vallekilde. Energistyrelsen.
Foto: Landvindmøller ved Vallekilde. Energistyrelsen.

Pressemeddelelse -

Energistyrelsen offentliggør analyser af vedvarende energiordninger

Klima-, energi- og forsyningsministeren har i dag offentliggjort en række ændringer i ordningerne for de nærmeste naboer til kommende VE-anlæg. Ændringerne er aftalt i energiforligskredsen bag Energiaftale 2018. De besluttede ændringer baserer sig på en række analyser, som i dag er offentliggjort på Energistyrelsens hjemmeside.

Analyserne har sit udspring i Energiaftale 2018, hvor det fremgår, at parterne er enige om at forbedre forholdene for de berørte lodsejere – herunder at der:

  • indføres en salgsoptionsordning for naboer til VE-anlæg,
  • foretages et eftersyn af køberetsordningen
  • forelægges et oplæg til en grøn pulje (fondskonstruktion), der kan skabe kommunale incitamenter for øget VE-udbygning

På den baggrund har Energistyrelsen foretaget en række analyser af ovenstående samt gennemført et eftersyn af værditabsordningen for naboer til VE-anlæg.

Resultatet heraf er en række analyser, hvori der indgår forslag til justeringer af eksisterende ordninger eller oplæg til udformning af nye ordninger. De nye og reviderede ordninger skal samlet set forbedre forholdene for berørte naboer og fremme en tidssvarende udbygning af VE-anlæg i Danmark.

Læs analyserne om VE ordningerne, der består af:

Køberetsordningen lever ikke op til hensigten

Energistyrelsens analyse stiller spørgsmålstegn ved, om køberetsordningen lever op til hensigten om at bidrage til øget lokal accept af vindmølle- og solcelleprojekter og dermed udbygning af vedvarende energi. Analysen af køberetsordningen identificerer en række uhensigtsmæssigheder og peger bl.a. på følgende problemstillinger:

  • Ordningen fremmer kun i begrænset omfang lokal interesse
  • Det er ikke lokale borgere, der køber andele
  • Ordningen benyttes ikke efter hensigten af opstiller
  • Andelene købes af få andelskøbere, som investerer store beløb
  • Andelene bliver en mere usikker investering som følge af lavere støtteniveau.

De ændringer, som vil være nødvendige for at få køberetsordningen til at fungere efter hensigten, vil være administrativt tunge som følge af øget regulering, kontrol og eftersyn, og de vil i sig selv indebære en række udfordringer, hvorfor analysen anbefaler, at ordningen nedlægges.

Ny VE-bonusordning giver naboer skattefri bonus

Som alternativ til køberetsordningen er der udarbejdet en analyse af en såkaldt VE-bonusordning, hvor naboer til nye VE-anlæg inden for 4-8 gange møllehøjden for vindmøller og 0-200 meter for solcelleanlæg får en årlig kontant skattefri bonus. Bonussen baseres på en andel af produktionen svarende til 5 kW, hvilket ca. svarer til 5.000 kroner årligt for landvindmøller og ca. 2.000 kroner for et solcelleanlæg. Bonussen vil dog være afhængig af både mængden af sol og vind og elprisen, dvs. at i år med mange sol- eller vindtimer, vil naboen til anlægget modtage en større bonus end i år med knap så meget vind og sol.

Værditabsordningen ændres

Det foreslås i analyserne som den overordnede ændring, at tidspunktet for vurderingen af værditabet af en beboelsesejendom flyttes til efter VE-anlægget er opstillet og har produceret den første kWh. Ændringen skal sikre, at det eventuelle værditab, der vurderes af taksationsmyndigheden, har en direkte sammenhæng med den faktiske ændring i landskabet, som opstilling af et VE-anlæg har på en beboelsesejendom. Det forventes endvidere, at ændringen vil medføre et reduceret behov for visualiseringer og dermed reducerede omkostninger for opstiller. Herudover foreslås en række mere administrative ændringer af ordningen.

Ny salgsoptionsordning for naboejendomme

Det foreslås i analyserne, at der oprettes en salgsoptionsordning, som skal gælde for beboelsesejendomme indenfor 6 gange møllehøjde fra vindmølleanlæg og 200 meter fra visse solcelleanlæg samt for bølgekraftanlæg og vandkraftværker, som vinder ret til pristillæg i teknologineutrale udbud. Ejere af beboelsesejendomme inden for disse zoner, som har opnået værditab via værditabsordningen på over 1 procent af beboelsesejendommens værdi, kan anmode om, at opstiller tilbyder dem en option på at sælge ejendommen. Forslaget er, at salgsoptionen skal gælde et år fra det tidspunkt, hvor anlægget er opstillet og har produceret den første kWh.

Grøn pulje skal øge kommunernes VE-incitament

På baggrund af analyserne har energiforligskredsen aftalt, at der oprettes en grøn pulje, hvortil opstillere af VE-anlæg skal indbetale et beløb. Puljen oprettes og administreres af kommunerne, og det er hensigten, at grøn pulje skal medvirke til at øge de kommunale incitamenter til at fremme VE-udbygningen. Kommunerne vil således modtage økonomiske midler fra projektopstillerne, der kan anvendes til gavn for lokalområderne nær nyetablerede VE-anlæg. Ordningen indebærer, at projektopstiller indbetaler et engangsbeløb svarende til 88.000 kr. pr. MW landvind-ækvivalenter til kommunen, hvori VE-anlægget opstilles. Midler øremærkes i en prioriteret rækkefølge til grønne tiltag, naboer, lokale og kommunen generelt efter en zonetilgang.

Læs Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets pressemeddelelse ”Bedre forhold for naboer til fremtidens vindmøller og solcelleparker”.

Kontakt

Kontorchef Jakob Henrik Juul, tlf: 3392 6846, e-mail: jhj@ens.dk, 

Pressechef Ture Falbe-Hansen, mobil: 2513 7846, e-mail: tfh@ens.dk

Related links

Emner

Kategorier


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark