Få vores nyheder på mail

Energistyrelsen og Dansk Gartneri accelererer energieffektiviseringen

Pressemeddelelse   •   Feb 28, 2018 08:00 CET

Energistyrelsen og Dansk Gartneri har indgået en ny aftale om energieffektivisering. Otte gartnerier, der tilsammen dækker en væsentlig del af det samlede væksthusareal, har tilsluttet sig aftalen, som sikrer en fortsat energieffektivisering i gartnerierne på minimum fem procent over tre år.

Siden Energistyrelsen og Dansk Gartneri i 1996 indgik den første aftale om energieffektivisering i væksthusgartnerierne, har aftalegartnerne reduceret deres energiforbrug med næsten 40 procent blandt andet som følge af aftalerne. Nu har parterne fortsat arbejdet med at effektivisere energiforbruget og underskrevet en ny aftale.

Dansk Gartneri er meget tilfreds med, at der nu er indgået endnu en brancheaftale om energieffektivisering i gartnerierne. Dette er blot det seneste skridt i en meget positiv udvikling i branchen, hvor der til stadighed arbejdes intenst med at reducere energiforbruget til gavn for såvel virksomheder som samfund”, siger seniorkonsulent Jens Peter Licht, fra Dansk Gartneri.

Energiledelse som redskab til energieffektivisering

Et af hovedelementerne i den nye aftale er energiledelse efter ISO50001-standarden. Energiledelse er et redskab til at sikre systematisk fokus på energi og energieffektiviseringer. Det skal bl.a. være med til at sikre en fortsat effektivisering af energiforbruget i gartnerierne på minimum fem procent i aftaleperioden, hvilket svarer til en besparelse på energiforbruget i gartnerierne på omkring 11-12 GWh.

Nogle siger at den billigste energi er den, som man ikke bruger. Jeg er glad for, at Dansk Gartneri sammen med en lang række danske virksomheder arbejder forpligtende med at effektivisere og reducere deres energiforbrug”, siger kontorchef Henrik Andersen, fra Energistyrelsen.

En del af aftalen om energieffektivisering er, at der udvælges energiforbrug på gartnerierne, som underlægges særlige, dybdegående undersøgelser. Dansk Gartneri og Energistyrelsen har i den nye aftale aftalt at give tre indsatsområder et særligt fokus i de kommende år:

  • Øget elektrificering af gartneriernes forbrug til energi- og varme.
  • Vækstlys til gartnerier, teknologiske muligheder, besparelsespotentialer og priser.
  • Operationelle energinøgletal i Gartneribranchen.

Energieffektivisering er central for omstilling af energisystemet

Energieffektivisering og -besparelser har været en central del af energipolitikken i Danmark siden den første energikrise i 1970’erne, og der er opnået store resultater. Eksempelvis er bruttoenergiforbruget i dag på samme niveau som i 1975. I samme periode er bruttonationalproduktet fordoblet.

Aftaler om energieffektivisering har bidraget til, at den grønne omstilling har fået fodfæste i industrien. Samtidig gør reduktionen i energiomkostninger virksomhederne mere konkurrencedygtige - både på kort og lang sigt.

Fakta om tilskud til elintensive virksomheder (aftaleordningen).

  • Siden 1996 har Energistyrelsen indgået aftaler om energieffektiviseringer med store, energiintensive virksomheder i Danmark.
  • For at være med i ordningen skal virksomheden implementere energiledelse og energieffektivisere deres energiforbrug.
  • Modydelsen for at indgå en aftale om energieffektivisering, er tilskud til dækning af PSO-betalingen på el. Tilskuddet forventes at være knap 9 øre pr. kWh i 2018. Tilskuddet reduceres gradvist som følge af den politiske aftale om afskaffelse af PSO-betalingen fra 2016.
  • Ca. 120 virksomheder i Danmark er omfattet af ordningen (2017). Det drejer sig bl.a. om fremstilling af div. fødevare, industrigasser, basiskemikalier, farmaceutiske råvarer, kemofibre, fiberdug, farvestoffer og pigmenter, papir, pap, glas, cement, tegl, mursten, div. plastprodukter, aluminium, støbning af jern-, letmetal- og stålprodukter, udsavning og høvling af træ, dyrkning af div. afgrøder, brydning af pyntesten m.m.

Læs mere om ordningen på: www.ens.dk/tilskudpso

Kontakt

Fuldmægtig Emil Reenberg, Energistyrelsen, 33 92 77 90, e-mail: ere@ens.dk, eller

Specialkonsulent Morten Christensen, Energistyrelsen, 33 92 68 58, e-mail: moc@ens.dk

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.