Gå til indhold
Colourbox, royalty frit.
Colourbox, royalty frit.

Pressemeddelelse -

Færre fejl i energimærkningsrapporter

Energistyrelsens seneste kvalitetskontrol af indberettede energimærkninger for bygninger viser, at andelen af korrekte energimærker for eksisterende bygninger i 2017 er steget til 79 pct., mod 69 pct. i 2016. Der er dog forsat behov for at forbedre kvaliteten på energimærker for nybyggeri, hvor kun 56 pct. er korrekte.

Der blev udført over 69.000 energimærkninger af bygninger i 2017. Energistyrelsens kvalitetskontrol viser, at 79 pct. af de eksisterende bygninger, der blev kontrolleret, fik tildelt et korrekt energimærke. Det er en fremgang i forhold til 2016, hvor 69 pct. af de kontrollerede energimærkninger fik tildelt det korrekte energimærke.

Kvalitetskontrollen viser, at den hyppigste usikkerhed i energimærkningerne er forbundet med bygningens overfladeareal som følge af forkerte opmålinger af bygningens ydervægge. I nye bygninger skyldes et forkert tildelt energimærke ofte, at isoleringen af bygningens tekniske installationer ikke er registreret korrekt. Da energimærkningsskalaen er trinvis, vil nogle mærker ligge tæt på grænsen til et andet mærke, og kan derfor med meget få vurderingsmæssige skøn skifte placering på skalaen.

Energimærkningsfirmaerne er forsat gode til at udarbejde energibesparelsesforslag, som er et af de primære formål med ordningen. Energistyrelsens kvalitetskontrol for 2017 viser, at energimærknings­firmaerne er blevet bedre til at formidle indholdet i energimærkningsrapporterne til modtagerne, og at 84 pct. af energimærkningerne har medtaget alle væsentlige og relevante forslag i rapporterne.

Læs Energistyrelsens ”Kvalitetskontrol af energimærkninger udført i 2017”

Energistyrelsen forsætter med at sætte fokus på kvaliteten i energimærkningsordningen

Energistyrelsen har blandt andet øget den digitale kontrol i indberetnings­programmerne med henblik på at minimere antallet af fejl. Energi­mærkningsfirmaerne bliver således allerede ved indberetning af mærket, gjort opmærksom på manglende indtastninger eller indtastninger, der afviger væsentligt fra forventede værdier. Energistyrelsen ændrede pr. 1. juli 2018 bekendtgørelse om energimærkning af bygninger, så der nu i forbindelse med fejl eller mangler i en energimærkning, og når særlige omstændigheder taler for det, er mulighed for at påbyde energimærkningsfirmaerne en ekstraordinær efterprøvning af deres kvalitetsledelsessystem inden for en af styrelsen fastsat frist.

Fakta:

  • Energimærkning af bygninger har to formål:
    • Den energimæssige tilstand viser bygningens beregnede energiforbrug på energimærkningsskalaen. Karaktererne på energimærkningsskalaen går fra A2020 til G. Energimærket er derfor en form for varedeklaration, der gør det muligt at sammenligne forskellige bygninger, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.
    • Besparelsesforslagene giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på energiregningen.
  • Der blev i 2017 gennemført 69.142 energimærkninger. Siden 2006 er der gennemført næsten 650.000 energimærkninger.
  • Energistyrelsen udtrækker hvert år en andel af de indberettede energimærkninger til en ekstern markkontrol, hvor en energikonsulent, der er godkendt til arbejdet, gennemgår bygningen og registrerer afvigelser. For 2017 er der udført 133 markkontroller for eksisterende byggeri og 34 kontroller for nybyggeri.
  • Ved kvalitetskontrollen tildeles energimærkningerne point indenfor fire kriterier, hvor point for energibesparelsesforslag udgør op til halvdelen af det samlede antal point.

Kontakt

Kontorchef Carl-Christian Munk-Nielsen, mobil: 33 92 79 02, e-mail: ccmn@ens.dk

Pressechef Ture Falbe-Hansen, mobil: 25 13 78 46, e-mail:tfh@ens.dk

Related links

Emner

Tags


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Morten Christensen

Morten Christensen

Pressekontakt Teamleder for Presse & Kommunikation Energistyrelsen +45 33 92 68 58

Relaterede nyheder