Få vores nyheder på mail

Fald i dansk produktion af olie og gas i 2014

Pressemeddelelse   •   Dec 18, 2015 23:29 CET

Produktionen af olie og gas fra de danske Nordsø-felter faldt igen i 2014, men faldet i produktionen er dog mindre end i tidligere år. Samtidig er udledningen af CO2 fra produktionsanlæggene faldet. Det fremgår af opgørelsen over Danmarks olie- og gasproduktion, som Energistyrelsen offentliggør i dag.

Der blev produceret 9,6 mio. m3 olie i 2014 fra de danske felter i Nordsøen svarende til et fald i produktionen på 6 pct. i forhold til 2013. Når faldet i olieproduktionen er mindre end i de seneste år, skyldes det den fortsatte udbygning af Syd Arne feltet med en nordlig platform, nye brønde i 2014 samt vedligeholdelse af ældre brønde.

Siden 2004 er olieproduktionen mere end halveret. Denne tendens til aftagende produktion skyldes hovedsageligt, at de fleste felter har produceret størstedelen af den forventede indvindelige olie. Derudover kræver de aldrende felter mere vedligehold af brønde, rørledninger og platforme, og vedligeholdelsesarbejderne koster ofte tabt eller forsinket produktion.

Produktionen af olie og gas i perioden 1990-2014:

Produktion af olie og gas 1990-2014

Fald i mængden af salgsgas

Den totale gasproduktion var 4,5 Nm3 i 2014. Heraf blev 3,8 mia. Nm3 gas sendt til land som salgsgas svarende til et fald på 4,2 pct. sammenlignet med 2013. Nedgangen skyldes blandt andet flere ikke-planlagte nedlukninger på Tyra feltet, som fik konsekvenser særligt for gasproduktionen.

Samlet har i alt 11 selskaber haft andel i produktionen af olie og gas fra de danske felter i 2014. DUC har den største andel af produktionen med 85 pct. olieproduktionen og 95 pct. af gaseksporten.

Fald i udledningen af CO2

Der udledes kuldioxid og kvælstofilte til luften ved flaring, og når der afbrændes gas og dieselolie på platformene. Den samlede udledning af CO2 fra produktionsanlæggene i Nordsøen udgjorde ca. 1,6 mio. ton i 2014. Det er et fald på ca. 3 pct. i forhold til 2013 og bekræfter tendensen til en faldende udledning de seneste år.

Læs opgørelsen over Danmarks olie og gasproduktion 2014

Trinvis udgivelse af rapport om olie og gas

Afsnittet om produktionen er en del af ”Danmarks olie- og gasproduktion og anden anvendelse af undergrunden 2014”, som i år offentliggøres trinvist. Tidligere er udgivet afsnit om:

Om kort tid udgives det sidste afsnit om koncessioner og efterforskning.

Energistyrelsens hjemmeside indeholder desuden en række oplysninger om olie og gas. Det omfatter bl.a. produktionsdata, diverse oversigter over licenser, produktionsdata og feltdata. Derudover kan man finde oplysninger om anden anvendelse af undergrunden, bl.a. gaslagre og geotermi.

Energistyrelsen har ansvaret for hele kæden af opgaver knyttet til energiproduktion og forsyning, transport og forbrug af energi, herunder energieffektivisering og -besparelser samt nationale CO2-mål og indsats til begrænsning af udledningen af drivhusgasser.

Vi har desuden ansvaret for brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Vi er ca. 400 beskæftiget i Energistyrelsen.