Gå til indhold
Grundbeløbsværker får 4,2 millioner kroner til store varmepumper og dermed billigere og grønnere varme

Pressemeddelelse -

Grundbeløbsværker får 4,2 millioner kroner til store varmepumper og dermed billigere og grønnere varme

Energistyrelsen har givet tilsagn om at støtte fire grundbeløbsværkers investeringer i eldrevne varmepumper med 4,2 mio. kr. Projekterne ventes at starte op i løbet af de kommende måneder og forventes idriftsat i starten af 2020. Tilskudsordningen har til formål at støtte grundbeløbsværkernes mulighed for at afbøde varmeprisstigninger og sikre konkurrencedygtige varmepriser samt gøre fjernvarmen grønnere. I alt 33 varmepumpeprojekter fået en samlet etableringsstøtte på 51,3 mio. kr. fra tilskudsordningen siden 2017.

Energistyrelsen giver tilsagn på 4,2 mio. kr. fra tilskudsordningen ”Etableringsstøtte til varmepumper udenfor kvotesektoren” til fire varmepumpeprojekter fordelt på fire fjernvarmeværker. De samlede investeringer i de fire projekter er 43,6 mio. kr. inklusiv den tildelte støtte, og de fire støttede varmepumpeanlæg har tilsammen en kapacitet på 5,4 MW og vil levere varme til omkring 1.500 husstande.

Formålet med støtten til de eldrevne varmepumper er at hjælpe grundbeløbsværkerne med at kunne tilbyde deres varmekunder konkurrencedygtige varmepriser, når hovedparten af grundbeløbsstøtten til de naturgasbaserede kraftvarmeværket ophører med udgangen af 2018. Projekterne fra ansøgningsrunden påbegyndes i løbet af de næste par måneder og forventes at være afsluttet samt idriftsat i starten af 2020.

Jeg er meget tilfreds med den fortsatte interesse, som fjernvarmeværkerne viser for at søge støtte til eldrevne varmepumper fra tilskudsordningen. Alle midler i puljen er nu uddelt, og det viser, at de fjernvarmeværker, som modtager grundbeløb, har fokus på, at der skal gøres noget for at sikre fortsat konkurrencedygtige fjernvarmepriser til forbrugerne, når grundbeløbet ophører i 2018 og 2019”, siger vicedirektør Martin Hansen.

Rammevilkårene for etablering af varmepumper vil i de kommende år blive markant forbedret i takt med, at PSO-afgiften udfases frem mod 2022, og elvarmeafgiften nedsættes fra 2019. Når disse forhold kombineres med Energiselskabernes Energispareindsats, giver Energistyrelsens tilskudsordning mulighed for, at de store eldrevne varmepumper kan blive konkurrencedygtige i forhold til traditionelle varmeproduktionsformer.

Varmepumper bidrager til grøn omstilling

Varmepumperne medvirker til at fortrænge fossile brændsler i fjernvarmeproduktionen på anlæg uden for kvotesektoren og forbedrer udnyttelsen af den fluktuerende produktion fra vindmøllerne. Dermed bidrager projekterne til den grønne omstilling i fjernvarmesektoren. Konkret udnytter de 33 projekter, som har fået støtte i de afholdte ansøgningsrunder, en bred variation af vedvarende energikilder og overskudsvarme. Der udnyttes eksempelvis overskudsvarme fra en glasfabrik, røggas fra biomasse og biogas, udeluft, udeluft kombineret med solvarme og spildevand fra rensningsanlæg.

Følgende ansøgere har fået tilsagn om tilskud i anden ansøgningsrunde i 2018

Ansøger Varmepumpe-kapacitet [MW] Varmekilde Støttebeløb [kr.]
Glyngøre Fjernvarme 0,7 Luft 774.000
Skårup Fjernvarme 1,7 Luft 1.333.800
Frifelt Roager Kraftvarmeværk 0,124 Luft 123.750
Langå Varmeværk 2,9 Luft 2.062.465


Der afholdes ikke flere ansøgningsrunder

Der er i alt afholdt tre ansøgningsrunder i 2017-2018, og alle puljemidlerne er blevet uddelt på forskellige varmepumpeprojekter. Der er i alt uddelt tilsagn om etableringsstøtte for 51,3 mio. kr. til 33 projekter rundt omkring i Danmark. Projekterne fra de tre ansøgningsrunder igangsættes løbende, og de forventes at være afsluttet og idriftsat i fra starten af 2019 frem til slutningen af 2020.

Fakta

  • Tilskudsordningens tredje ansøgningsrunde havde ansøgningsfrist den 1. november 2018.
  • Energistyrelsen har modtaget i alt 11 ansøgninger om varmepumpeprojekter fra interesserede grundbeløbsværker. Ansøgningerne omfattede opstilling af varmepumper med en samlet varmekapacitet på 10,5 MW og med en samlet anlægspris på ca. 97,4 mio. kr. Heraf blev der ansøgt om 12,0 mio. kr. i tilskud ud af en støtteramme på 4,2 mio. kr.
  • Alle virksomheder, der i dag modtager grundbeløb, har kunnet søge om tilskud fra puljen. Ordningen dækker op til 15 pct. af etableringsomkostningerne, og kan kombineres med Energiselskabernes Energispareindsats.
  • Tilskudsordningen har i alt støttet 33 varmepumpeprojekter med en samlet etableringsstøtte på 51,3 mio. kr.

Læs mere om grundbeløbets bortfald og grundbeløbsindsatsen

Kontakt:

Fuldmægtig Alma Wanstrup, tlf: 33 92 75 14, e-mail: alw@ens.dk

Fuldmægtig Michele Rosa, tlf: 33 92 38 56, e-mail: mro@ens.dk

Related links

Emner

Kategorier


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Kontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark