Få vores nyheder på mail

Høring: Projektbekendtgørelse for de kollektive varmeforsyningsanlæg

Pressemeddelelse   •   Okt 02, 2020 12:55 CEST

Billede: Colourbox

Energistyrelsen sender i dag projektbekendtgørelsen for de kollektive varmeforsyningsanlæg i høring. Udkastet til den reviderede projektbekendtgørelse er første led i at gennemføre initiativerne på grøn fjernvarme fra Klimaaftalen for energi og industri mv., der har til formål at sikre, at reguleringen af fjernvarmesektoren understøtter grønne investeringer til forbrugervenlige priser.


Energistyrelsen inviterer samtidigt alle høringsparter til informationsmøde om den ændrede projektbekendtgørelse fredag den 9. oktober 2020 kl. 10.30 – 12.30.

De væsentligste ændringer i bekendtgørelsen er:

Ophævelse af kraftvarmekravet

Projektbekendtgørelsens kraftvarmekrav betyder, at der hidtil ikke har kunnet etableres varmeproducerende anlæg uden samproduktion med el i et område, der forsynes af et centralt kraftvarmeværk. En ophævelse af kraftvarmekravet vil muliggøre investeringer i varmeproducerende anlæg uden samproduktion med el, såsom varmepumper, solvarme, geotermi og biomassekedler i de centrale områder, hvis det er mere samfundsøkonomisk fordelagtigt end kraftvarmeanlæg, herunder eksisterende kraftvarmeanlæg. Ophævelsen af kraftvarmekravet sidestiller dermed centrale og decentrale områder.

Justering og præcisering af samfundsøkonomikravet

Det er en forudsætning for kommunalbestyrelsens godkendelse af et projektforslag, at projektet er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige. Justeringen af samfundsøkonomikravet betyder, at kommunen kan vælge, at anlæg, der anvender fossile brændsler, ikke anses som relevant scenarie i de samfundsøkonomiske beregninger. Herudover præciseres samfundsøkonomikravet, hvilket betyder, at analysen og beregningerne bag projektet skal inddrage konsekvenserne for hele det sammenhængende net, som anlægget skal være en del af og levere til, og at der skal tages højde for den samfundsøkonomiske værdi på idriftsættelsestidspunktet.

Ophævelse af brændselsbindingen til naturgas

En ophævelse af brændselsbindingen vil muliggøre etablering af biomassekedler som erstatning for naturgaskedler, hvis det er samfundsøkonomisk mest fordelagtigt. Bekendtgørelsens bestemmelser om brændselsvalg angiver fremover, at kommunalbestyrelsen som udgangspunkt kan godkende alle energiformer ved etablering af varmeproduktionsanlæg i fjernvarmeområder. Projektforslag for etablering af biomassebaserede anlæg skal fortsat opfylde kriterierne for godkendelse i projektbekendtgørelsen, herunder samfundsøkonomikravet.

Modernisering af aftagepligten til fjernvarme og ophævelse af aftagepligten til naturgas

Projektbekendtgørelsen indeholder tiltag, der muliggør en øget udnyttelse af egen overskudsvarme og egen VE-produktion. Kommunalbestyrelsen kan fremover godkende projekter for blokvarmecentraler beliggende i fjernvarmeforsynede områder, hvis blokvarmecentralen udnytter egen overskudsvarme eller producerer egen varme ved anvendelse af vedvarende energikilder, hvis det er samfundsøkonomisk mere fordelagtigt end forsyning med fjernvarme, eller hvis der er enighed mellem blokvarmecentralen og fjernvarmeselskabet. Modernisering af aftagepligten er desuden i overensstemmelse med implementeringen af VE-direktivets artikel 22.

Samtidig ophæves aftagepligten for blokvarmecentraler forsynet med naturgas, således at disse ikke længere er pålagt at anvende naturgas.


Informationsmøde om ændringerne i projektbekendtgørelsen

Energistyrelsen inviterer alle høringsparter til informationsmøde om den ændrede projektbekendtgørelse fredag den 9. oktober 2020 kl. 10.30 – 12.30. Informationsmødet vil grundet Covid-19 foregå virtuelt. Tilmelding kan ske ved at sende en mail til forsyning@ens.dk senest onsdag den 7. oktober kl. 12, hvorefter der sendes et link til mødet.

Ovenstående ændringer forventes at træde i kraft den 1. januar 2021.

Se det fulde høringsmateriale på Høringsportalen


Kontakt

Lovtekniske spørgsmål kan rettes til:

  • Specialkonsulent Lotte Bjerggaard Jensen: lobje@ens.dk / 33927609
  • Specialkonsulent Anne Christine Matzon acm@ens.dk / 33955615


Faglige spørgsmål kan rettes til:

  • Fuldmægtig Jesper Madvig jma@ens.dk / 33927507
  • Fuldmægtig Mia Nordqvist Nielsen mnn@ens.dk / 33926740

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.