Få vores nyheder på mail

Køleskabe og tørretumblere lever op til energikrav

Pressemeddelelse   •   Jun 13, 2017 07:00 CEST

Energistyrelsens tilsyn med energirelaterede produkter i 2016 viser, at alle kontrollerede køle- og fryseapparater lever helt op til EU’s minimumskrav til energiforbrug. Det samme gælder for stort set alle kontrollerede tørretumblere, mens produkter som vinkøleskabe og en række opvarmningsanlæg har sværere ved at opfylde kravene.

Energistyrelsen har i 2016 gennemført 84 laboratorietest og kontrolleret den tekniske dokumentation for 112 forskellige energirelaterede produkter. Resultatet af test og kontrol viser, at især de produkter, som i en årrække har været omfattet af EU’s Ecodesign direktiv og energimærkning, lever op til kravene. Undersøgelsen viser dog også, at nyere produktgrupper har behov for yderligere information og vejledning.

Tilsynet har blandt andet omfattet kontrol af emhætter, elmotorer, fjernsyn, klimaanlæg, køle- og fryseapparater, luft/luft varmepumper, opvarmningsanlæg, ovne, tørretumblere, vandpumper, varmtvandsbeholdere og vandvarmere og ventilatorer. De produkter, der kontrolleres på det danske marked, udvælges ved en risikobaseret stikprøve.

På laboratorierne foretages målinger af, om apparaterne rent faktisk overholder de minimumskrav, som EU har fastsat til deres energiforbrug m.m., og om de tekniske informationer, som fabrikanterne oplyser, er korrekte.

Se resultater af de gennemførte test og tilsyn på Energistyrelsens hjemmeside.

Køleskabe og tørretumblere lever op til kravene

Tilsynsresultaterne fra 2016 viser, at alle de kontrollerede køle- og fryseapparater lever helt op til kravene. Det samme gælder for stort set alle kontrollerede tørretumblere, hvor en enkelt fabrikant dog har skullet udbedre den tekniske dokumentation, inden produktet kunne bestå testen.

Fælles for denne type produkter er, at de er blandt de første produktkategorier, som blev underlagt krav til energimærkning og miljørigtig design, kaldet ecodesign, i EU. Fabrikanter og forhandlere af disse produkter er derfor langt hen ad vejen fortrolige med kravene og har arbejdet med at udvikle produkternes energieffektivitet i en årrække.

Nyere produkter halter lidt bagefter

Energistyrelsen har for første gang testet en række gaskedler og varmepumper, som først er blevet omfattet af reglerne i 2015. Resultaterne viser, at leverandørerne generelt har haft svært ved at fremskaffe den krævede dokumentation. Af de 20 forskellige gaskedler og varmepumper, der blev testet, levede kun fem produkter op til kravene. To produkter er efterfølgende blevet taget af markedet og sælges ikke længere i Danmark eller i EU. For de resterende 13 produkter har producenterne rettet op på fejlene, så produkterne nu lever op til kravene.

Også vinkøleskabe, som har været omfattet af kravene om energimærkning siden 2011, blev kontrolleret sidste år. Under halvdelen af de 15 kontrollerede vinkøleskabe levede op til kravene, og den hyppigste fejl var uoverensstemmelse mellem dokumentation og den oplyste energieffektivitet i energimærket. Kontrollen har også vist, at nogle skabe som markedsføres som vinkøleskabe reelt ikke er vinkøleskabe, men simple køle-/svaleskabe. Fire skabe er taget af markedet og forhandles ikke længere i Danmark, mens de resterende nu lever op til kravene. Omkring 2 pct. af alle danske husholdninger har i dag et vinkøleskab.

Markedstilsyn sikrer fair konkurrence

Kun produkter, som overholder kravene, må markedsføres i EU og i Danmark. Hvis Energistyrelsen ved tilsynet vurderer, at et produkt ikke lever op til kravene, bliver producenten påbudt at ændre produktet eller den tekniske dokumentation, så produktet lever op til kravene. Kan et produkt ikke overholde kravene, skal det trækkes tilbage fra markedet og må ikke markedsføres i hele EU. Hvis producenten ikke retter op på manglerne eller fjerner produktet fra markedet, har Energistyrelsen i sidste ende mulighed for at anmelde producenten til politiet, ligesom oplysninger om evt. fejlagtig markedsføring bliver videregivet til Forbrugerombudsmanden.Tilsynet er således med til at sikre en fair konkurrence, ligesom kontrollen sikrer, at kun de mest energieffektive produkter markedsføres i EU.

For at sikre at reglerne bliver overholdt, følger Energistyrelsen udviklingen inden for de produkter, der er omfattet af EU kravene og arbejder med en fortsat, målrettet informationsindsats overfor og i samarbejde med den relevante branche.

Fakta om ecodesign og energimærkning af energirelaterede produkter

Energimærkningen af produkter er en EU ordning, som har eksisteret siden 1995, og som synliggør det enkelte produkts energiforbrug. Energimærkningen er et vigtigt værktøj for de europæiske forbrugere, når de anskaffer nye produkter.

Miljørigtig design af produkter - kaldet ecodesign, er en EU ordning, som stiller krav til konkrete produkters energiforbrug og energieffektivitet. Der kan også stilles andre krav i til produkterne f.eks. krav til funktioner, miljøkrav eller krav om oplysninger i brugermanualer, på hjemmesider eller i forbindelse med salg. Effektivitetskravene er fælles for alle EU-lande og er indført med henblik på af fjerne de mindst energieffektive produkter fra det europæiske marked.

Energistyrelsen har pligt til at føre tilsyn med apparater og produkter, der er omfattet af krav om energimærkning og/eller ecodesign. Kontrollen skal sikre lige konkurrencevilkår for virksomheder, og at forbrugerne kan stole på mærkningen. Der gennemføres flere typer af kontrol: butikskontrol (fysisk og web), dokumentkontrol og kontrolmålinger (laboratorietest).

I 2016 har Energistyrelsen gennemført butikskontrol i 51 butikker, hvori der tilsammen er ført kontrol med synlig energimærkning på 5.631 produkter.

Sekretariatet for Ecodesign og Energimærkning af Produkter udfører en del af tilsynet for Energistyrelsen. Sekretariatet udvælger produkter og butikker til kontrol samt udøver butikskontrol, dokumentkontrol og kontrolmålinger. Sekretariatet svarer ligeledes på spørgsmål fra producenter, importører eller forhandlere om ecodesign og energimærkning af produkter.

De to EU ordninger energimærkningen og ecodesign er to af de vigtigste virkemidler til at opnå energibesparelser i Danmark og i hele EU. Energistyrelsen vurderer effekten til 5.640 GWh per år i 2020 og 7.169 GWh per år i 2030. Effekten i 2020 svarer til 5 % af det Danmarks endelige energiforbrug, ekskl. transport. Besparelseseffekten skal ses i forhold til det forbrug, som produkterne ellers ville have medført uden yderligere regulering.

Kontakt:

Kontorchef Henrik Andersen, mobil 40 13 37 40, e-mail: hea@ens.dk

Specialkonsulent Jette Ellegaard Vejen, mobil 33 92 77 97, e-mail: jev@ens.dk

Fuldmægtig Nevin Karaman, mobil 33 92 49 41, e-mail: nzu@ens.dk

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.