Gå til indhold
Billede: WSP's rapport.
Billede: WSP's rapport.

Pressemeddelelse -

Konsulentrapport om højspændingsforbindelse i Vestjylland er uvildig og uafhængig

Det er Energistyrelsens opfattelse, at det canadiske konsulentfirma WSP’s rapport om 400 kV forbindelsen i Syd- og Vestjylland er uvildig og uafhængig i modsætning til, hvad Jyllands-Postens artikler kan give indtryk af. WSP er enig i, at det på nuværende tidspunkt ikke er teknisk muligt at grave mere end maksimalt 15 procent af kablerne ned i jorden.

Jyllands-Posten har i weekenden og i dag skrevet flere artikler, hvor avisen stiller spørgsmålstegn ved den uafhængige rapport, som det canadiske konsulentfirma, WSP, har udarbejdet om Energinets konklusion om at kabellægge 15 procent af den 170 km lange 400 kV-forbindelse i Syd- og Vestjylland mellem Idomlund og den dansk-tyske grænse. Artiklerne giver indtryk af, at Energistyrelsen har ladet Energinet rette i rapporten, så konsulenterne er blevet presset til at ændre en foreløbig konklusion om, at det skulle være teknisk muligt at nedgrave hele strækningen, til at det maksimalt er muligt at nedgrave 15 procent. Det er misforstået.

Hovedkonklusion i WSP rapport, at maksimalt 15 pct. kunne kabellægges

Det er en hovedkonklusion i WSP’s rapport, at der er en teknisk grænse på ca. 15 pct. for, hvor meget, der kan kabellægges. De 15 pct. svarende til 26 km er i følge WSP allerede på grænsen af, hvad man har set andre steder i verden. Forsyningssikkerheden i det danske elnet vil i følge Energinet blive truet, hvis en større del af forbindelsen bliver lagt som kabel, fordi der opstår risiko for forvrænget spænding – også kaldet støj - der kan medføre forkortet levetid og fejl i komponenter i elnettet og i forbrugernes elapparater.

Forbindelsens funktion er at transportere strøm langs Vestjylland på grund af den stigende udbygning med vedvarende energi i området samt etablering af Viking Link. Den grønne omstilling kræver en veludbygget infrastruktur, hvis den høje elforsyningssikkerhed i Danmark skal opretholdes, når en stadig større del af elforbruget dækkes af vindkraft og solenergi, hvor produktionen svinger efter vejret. Det fremgår af WSPs rapport, at hvis Energinet kabellægger en større andel af forbindelsen, så vil det øge sandsynligheden for fejl og forsyningssvigt.

Da der er behov for at opsamle og fordele strøm langs forbindelsen, vil det ikke på nuværende tidspunkt være et alternativ at etablere en jævnstrømsforbindelse. Det vil være uhyre komplekst, og det vil kræve udvikling af avancerede kontrol- og reguleringsfunktioner, som ikke findes på nuværende tidspunkt.

Høring af Energinet en del af opgaven fra start

Der er intet underligt i, at Energinet er blevet hørt undervejs og har kommenteret et udkast til rapport. Høringen har været en del af opgaven fra start og fremgik af udbuddet. Det gør ikke WSP’s rapport mindre uvildig og er sammenligneligt med, at f.eks. Rigsrevisionen også sender deres udkast til rapporter til kommentering i det ministerium, de undersøger.

Jyllands-Posten lægger vægt på, at det i WSP’s første rapportudkast fremgik, at yderligere kabellægning var teknisk muligt og realisérbart, men at denne konklusion var fjernet i den endelige version af rapporten. WSP gjorde undervejs i processen Energistyrelsen opmærksom på, at de manglede adgang til modeller, data og forudsætninger om Energinets arbejde for at kunne foretage en klar konklusion om ikke mindst den maksimale kabellægning.

For at sikre konsulentfirmaet mere viden om det danske elsystem arrangerede Energistyrelsen et teknisk møde mellem WSP og Energinet 5. december 2018, hvor Energinet åbnede op for deres modeller og gav WSP indsigt i disse og i forudsætninger i øvrigt. Energistyrelsen deltog selv i mødet som observatør. Energinet har derudover svaret på en række konkrete spørgsmål fra WSP og har fremsendt materiale, som er indgået i WSP’s vurdering. Det fremgik i øvrigt af den endelige rapport, at der har været en dialog med Energinet.

WSP udtaler sig gerne til pressen

Det fremgår af Jyllands-Postens artikler, at Energistyrelsen skulle have instrueret WSP i ikke at måtte tale med medierne. Det er korrekt, at styrelsen tidligere har bedt WSP om at henvise medier til Energistyrelsen, men i den konkrete sag tilbød vi faktisk 1. november Jyllands-Posten at facilitere en kontakt til WSP med henblik på, at avisen selv kunne tale med projektlederen bag rapporten.

Jyllands-Posten har den 28. oktober 2019 fået aktindsigt i Energistyrelsens korrespondance med WSP samt WSP’s udkast og endelig rapport om forbindelsen. For at sikre størst mulig åbenhed og gennemsigtighed lægger Energistyrelsen nu samme materiale ud til alle interesserede.

Se Energistyrelsens materiale om korrespondancen med WSP, rapportudkast mv.

Baggrund

  • Den tidligere energi- forsynings- og klimaminister bad 17. juli 2018 Energinet om at udarbejde en teknisk redegørelse. Redegørelsen skulle beskrive de tekniske muligheder og udfordringer ved at anvende kabler i stedet for luftledninger i forbindelse med den planlagte udvidelse af 400 kV transmissionsnettet. Redegørelsen skulle efterfølgende vurderes af uafhængige, internationale eksperter.
  • Energistyrelsen har stået for det udbud, der førte til valget af WSP til at udføre opgaven, ligesom styrelsen har fungeret som bindeled i korrespondancen mellem Energinet og WSP og som observatør på det møde, der blev arrangeret 5. december 2018. Energistyrelsen har ikke de seneste 10 år benyttet WSP til andre opgaver.
  • WSP er et af verdens største rådgivende ingeniørfirmaer med hovedsæde i Montreal i Canada. Virksomheden rådgiver inden for områder som byggeri, transport og infrastruktur, miljø, energi mv. og har 43.000 ansatte på verdensplan.

Kontakt

Pressechef Ture Falbe-Hansen, mobil: 2513 7846, e-mail: tfh@ens.dk

Specialkonsulent Morten Christensen, tlf: 3392 6858, e-mail: moc@ens.dk

Emner

Tags


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Morten Christensen

Morten Christensen

Pressekontakt Teamleder for Presse & Kommunikation Energistyrelsen +45 33 92 68 58

Relaterede nyheder

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark