Gå til indhold
Foto: Knud Nielsen, Colourbox.
Foto: Knud Nielsen, Colourbox.

Pressemeddelelse -

Lille stigning i PSO-tariffen for 4. kvartal 2018

PSO-tariffen for 4. kvartal 2018 er fastsat til 9,4 øre per kWh. Det er lidt højere end PSO-tariffen for 3. kvartal 2018, men til gengæld væsentlig under tariffen for 4. kvartal 2017. Den gennemsnitlige PSO-tarif for 2018 skønnes at blive 11,9 øre/kWh.

PSO-tariffen er fastsat med udgangspunkt i en forwardpris på 368 kr./MWh (36,8 øre/kWh) i Østdanmark og på 390 kr./MWh (39 øre/kWh) i Vestdanmark. Disse priser er lidt højere end for det forudgående kvartal. De højere forwardpriser er med til at sænke udgifterne til støtteberettiget produktion i forhold til det forudgående kvartal, idet højere elpriser medfører lavere tilskud til havvind og grundbeløbsværker.

Omvendt er vindproduktionen samt produktion fra biomasse- og grundbeløbsværker typisk højere i 4. kvartal, hvilket påvirker tariffen i opadgående retning. Samlet set ligger PSO-tariffen for 4. kvartal 2018 lidt højere end for 3. kvartal hvor den var 8,6 øre/kWh. Til gengæld er tariffen for 4. kvartal 2018 væsentlig lavere end i 4. kvartal 2017, hvor der blev opkrævet 16,9 øre/KWh. Dette skyldes primært højere forwardpris, højere overdækning samt højere PSO lempelser i 2018. Den høje forwardpris kan især forklares med lave beholdninger i de nordiske vandmagasiner som følge af sommerens tørke samt stigningen i CO2-kvoteprisen.

Med PSO-aftalen blev det besluttet at overflytte udgifterne til vedvarede energi fra PSO-tariffen til finansloven i årene frem mod 2022. Som resultat heraf er der blevet overført yderligere 0,5 mia.kr. fra PSO-tariffen til finansloven i forhold til 2017. Dette bidrager til en lavere gennemsnitlig PSO-tarif i 2018 end i 2017. Uden PSO-aftalen skønnes PSO-tariffen at have været 4,2 øre/kWh højere i 4. kvartal 2018.

Den gennemsnitlige PSO-tarif for 2018 skønnes på nuværende tidspunkt at blive 11,9 øre/kWh og var i 2017 på 15,5 øre/kWh.

Læs specifikation af PSO-tariffen for 4. kvartal 2018.

Hvad er PSO?

PSO står for Public Service Obligation og er en tarif, som bliver opkrævet over elregningen hos forbrugerne. Pengene går til at støtte miljøvenlig elproduktion og forskning og udvikling inden for elområdet.

PSO-tariffen beregnes forud for hvert kvartal. Det sker på baggrund af prognoser til de kommende tre måneders udvikling af elprisen, strømproduktion og elforbrug. Da det ikke er muligt præcist at forudsige priserne på elmarkedet, eller f.eks. hvor meget vindmøllerne producerer, så justeres PSO-tariffen for, hvad der er opkrævet for meget eller for lidt i de tidligere kvartaler.

Den 1. januar 2018 overgik opgaven omkring fastsættelse af PSO-tariffen fra Energinet til Energistyrelsen. Derfor bliver PSO-tariffen herefter beregnet og udmeldt af Energistyrelsen.

Kontakt: Thøger Kiørboe, Center for Systemanalyse, Energieffektivitet & Global Rådgivning, tlf: 33 92 75 91, e-mail: tki@ens.dk.

Related links

Emner

Tags


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Morten Christensen

Morten Christensen

Pressekontakt Teamleder for Presse & Kommunikation Energistyrelsen +45 33 92 68 58

Relaterede nyheder

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark