Gå til indhold
Figur: Principskitse for geotermisk energi
Figur: Principskitse for geotermisk energi

Pressemeddelelse -

Lilleholt udpeger medlemmer til ekspertråd om geotermi

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt har udpeget medlemmerne til ekspertrådet for økonomisk risikoafdækning i forbindelse med geotermiboringer. Formand for det nye ekspertråd bliver energichef Søren Berg Lorenzen fra Frederiksberg Forsyning.

Risikoafdækningsordningen er en frivillig ordning for økonomisk risikoafdækning i forbindelse med geotermiboringer. Formålet er at fremme udnyttelsen af geotermisk energi ved at rettighedshavere af geotermitilladelser har mulighed for at ”forsikre” sig mod den økonomiske risiko, der er forbundet med geotermiske boreprojekter.

Til ordningen er knyttet et ekspertråd, der skal stå for vurderingen af ansøgninger til ordningen. Ekspertrådet består af en formand og op til fem andre medlemmer, der udpeges af energi-, forsynings- og klimaministeren for en fire-årig periode.

”Vi har med ordningen skabt bedre rammer for geotermiprojekter, som jeg er sikker på vil give udnyttelsen af geotermi i Danmark et skub fremad og øge geotermiens bidrag til den grønne omstilling. Det er glædeligt, at ekspertrådet er nedsat, og at rådet nu kan påbegynde sit arbejde. Det er et kompetent råd med både erfaring og faglighed i orden, og jeg vil gerne ønske dem stort tillykke og god arbejdslyst,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Medlemmerne af rådet er udpeget, så de tilsammen har indsigt og erfaring indenfor reservoir- og geologiske forhold, boreteknologi, fjernvarmeøkonomi og jura og ministeren har udpeget:

Formand:

Søren Berg Lorenzen, Civilingeniør (energi), Planchef - Energi hos Frederiksberg Forsyning

Medlemmer:

Mikael Erlström, Geolog, Forsker ved Sveriges geologiska undersökning og Adjungeret Professor ved Lunds Universitet

Bénédicte Crapez, Civilingeniør, HSE rådgiver, boring og brønde hos Arbejdstilsynet

Birgitta Jacobsen, Økonom, Administrerede direktør hos Nordsøfonden

Uffe Bro, Fhv. advokat og fhv. Bestyrelsesformand for Dansk Fjernvarme

Ekspertrådets opgaver:

Ekspertrådet træffer afgørelse om alle forhold vedrørende ordningen for økonomisk risikodækning i forbindelse med geotermiboringer, herunder:

  • Fastsætte vilkår for deltagelse i ordningen
  • Udarbejde vejledning om ansøgningsprocedure og dokumentation
  • Godkende deltagelse i ordningen
  • Godkende udbetaling af dækning
  • Udarbejde årsberetning til energi-, forsynings- og klimaministeren, og
  • Afgøre om ordningen skal lukkes


Energistyrelsen er sekretariat for rådet og bistår den daglige drift.

Baggrund:

  • Risikoafdækningsordningen udspringer af energiaftalen fra 22. marts 2012, og er reguleret i lov nr. 736 af 1. juni 2015 om en ordning for økonomisk risikoafdækning i forbindelse med geotermiboringer. Ekspertrådets forretningsorden er fastsat af bekendtgørelse nr. 1442 af 01/12/2016 og offentliggjort på rådets hjemmeside.
  • Risikoafdækningsordningen kapitalopbygges ved et indskud på 60 mio. kr., der indsluses i ordningen 2016-2020 med 12 mio. kr. hvert år. Derudover blev der på Finansloven 2015 afsat 20 mio kr. til indskud og etablering af ordningen. Der er således nu samlet set 80 mio. kr. statslige midler til ordningen.
  • Ordningen er notificeret til Europa-kommissionen efter gruppefritagelsesforordningen.

Kontakt i Energistyrelsen: Lene Eilskov Jensen, tlf: 3392 7572, e-mail: lej@ens.dk

Related links

Emner

Tags


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46

Laura Andersen

Pressekontakt Fuldmægtig +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark