Få vores nyheder på mail

Mange store virksomheder gennemfører energibesparelser efter energisyn

Pressemeddelelse   •   Apr 20, 2017 10:45 CEST

Tre ud af fire virksomheder påtænker at gennemføre energibesparelser som følge af den lovpligtige energisynsordning for store virksomheder, og de største besparelsespotentialer findes inden for belysning og energistyring. Det viser to nye analyser af ordningen, som opgør det samlede besparelsespotentiale til 15,8 pct. af virksomhedernes nuværende energiforbrug.

EU’s energieffektivitetsdirektiv fra oktober 2012 stiller krav om, at store virksomheder skal foretage et energisyn af virksomhedens energiforbrug til transport, proces og bygninger hvert fjerde år. De store danske virksomheder har første gang skullet gennemføre energisynet senest den 1. marts 2016, og Energistyrelsen har dags dato modtaget 564 energisynsrapporter.

To analyser, som Energistyrelsen igangsatte ultimo 2016, evaluerer virksomhedernes erfaring med ordningen og vurderer energisynsrapporternes resultater samt kvaliteter.

Set med virksomhedernes øjne peger evalueringen af energisynene på, at 4 ud af 10 virksomheder synes, at energisynet har været en fordel for virksomheden i forhold til omkostningerne, mens omvendt 5 ud af 10 virksomheder ikke mener, at det har været en fordel. 82 pct. af virksomhederne er dog tilfredse eller meget tilfredse med energisynsrapportens kvalitet, og 7 ud af 10 virksomheder angiver, at de påtænker at gennemføre nogle af de foreslåede besparelsesforslag.

Læs rapporten ”Evaluering af energisyn i store danske virksomheder” af Wilke

Data udtrukket fra energisynsrapporterne viser, at det samlede besparelsespotentiale svarer til 15,8 pct. af virksomhedernes samlede energiforbrug, og at den gennemsnitlige tilbagebetalingstid for de foreslåede besparelser er 5,2 år eksklusiv evt. tilskud. Den gennemsnitlige omkostning pr. sparet kilowatttime er ca. 32 øre.

Læs rapporten ”Status på Energisyn 2017 – Et overblik over potentialer fundet ved energisyn i store virksomheder” af Energistyrelsen

På baggrund af analyserne vil Energistyrelsen arbejde på at forenkle virksomhedernes indberetninger under ordningen blandt andet gennem digitale standardskabeloner. Det er samtidig målet, at resultaterne af de gennemførte energisyn derved bliver mere overskuelige og i højere grad vil kunne nyttiggøres af virksomhederne.

Læs mere om energisyn i store virksomheder

Fakta om hovedresultaterne:

I rapporten af Wilke blev 250 virksomheder tilfældigt udtaget til at skulle besvare en række spørgsmål om deres oplevelse med energisynet. Hovedkonklusionerne var:

 • 7 ud af 10 virksomheder (72 pct.) har gennemført eller påtænker at gennemføre besparelser som følge af energisynet
 • 4 ud af 10 virksomheder (41 pct.) synes, energisynet har været en fordel for virksomheden set i forhold til omkostningerne ved det. Omvendt synes 5 ud af 10 (51 pct.) ikke, det har været en fordel
 • Blandt de 15 pct. af virksomhederne, der hverken har gennemført eller påtænker at gennemføre besparelsestiltag fra energisynet nævnes som årsag hyppigst, at andre investeringer prioriteres højere, og at tilbagebetalingstiden på forslag har været for lang
 • 3 ud af 4 (74 pct.) af de gennemførte besparelsestiltag er sket på belysningsområdet, og det er også på dette område, at flest (38 pct.) påtænker at gennemføre tiltag.

Hovedkonklusioner fra dataanalyserapporten:

 • Det samlede besparelsespotentiale svarer til 15,8 pct. af virksomhedernes nuværende energiforbrug
 • Den gennemsnitlige tilbagebetalingstid for de foreslåede besparelser er 5,2 år (eksklusiv evt. tilskud)
 • I de rapporter, hvor der i finansieringen er indregnet et tilskud (typisk fra energiselskaberne), udgør tilskuddet gennemsnitligt 8 pct. af investeringen
 • De største potentialer er fundet inden for fødevareindustrien og detailbranchen
 • Fordelt på energiarter ligger de største besparelsespotentialer inden for el og naturgas, mens der inden for slutanvendelser er fundet store besparelsespotentialer inden for især belysning og energistyring
 • Den gennemsnitlige omkostning – pr. potentiel årligt sparet kilowatttime – er ca. 32 øre
 • Svingende kvalitet af energisynsrapporter viser behov for vejledning til minimumskrav i en energisynsrapport for næste runde energisyn.

Kontakt:

Pressechef Ture Falbe Hansen, 25 13 78 46, tfh@ens.dk

Fuldmægtig Signe Marie Enghave, 33 92 67 50, sme@ens.dk

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.