Gå til indhold
Foto: Colourbox.
Foto: Colourbox.

Pressemeddelelse -

Myndighederne kan ikke godkende KL’s plan for kapacitetstilpasning af affaldsforbrændingssektoren

Energistyrelsen har i dag orienteret aftalepartierne bag ’Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi’ om, at myndighederne ikke kan godkende KL’s plan for kapacitetstilpasning af affaldsforbrændingssektoren.

Energistyrelsen har sammen med Miljøstyrelsen, Forsyningstilsynet, Statsstøttesekretariatet og Kammeradvokaten vurderet ”KL’s plan for at tilpasse affaldsenergi frem mod 2030”, som Energistyrelsen modtog den 17. december 2020 i henhold til de kriterier, der blev fastsat i den politiske aftale fra juni 2020 om Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi. Energistyrelsen har samlet og konsolideret vurderingen på baggrund af de enkelte delelementer.

Det er Energistyrelsens vurdering, at KL er gået konstruktivt til opgaven med at udarbejde planen for kapacitetstilpasning af affaldsforbrændingssektoren.

Myndighederne vurderer imidlertid, at der er flere kriterier, som KL’s plan ikke lever fyldestgørende op til. Det drejer sig bl.a. om kriterierne om, at KL’s plan skal sikre, at det er de mindst effektive og miljømæssigt dårligste anlæg, der lukker. KL’s plan leverer heller ikke en tilpasning, der svarer til det kapacitetsloft, som aftalen fastsætter.

Energistyrelsen kan derfor på baggrund af myndighedernes samlede vurdering ikke godkende KL’s plan for kapacitetstilpasning af affaldsforbrændingssektoren.

Myndighederne har i vurderingen bl.a. lagt afgørende vægt på:

  • at det ikke er tilstrækkeligt dokumenteret og sandsynliggjort, at de ti affaldsforbrændingsanlæg, som foreslås lukket i KL’s plan, er de mindst effektive anlæg
  • at datagrundlaget, der ligger til grund for KL’s plan ikke er tilstrækkeligt ensartet og retvisende opgjort til, at der kan laves en retvisende sammenligning af anlæggenes effektivitet og opgørelse af, hvilke anlæg der er de mindst effektive.
  • at det for en del af analysens - herunder centrale - beregningsantagelser og opgørelsesmetoder ikke er dokumenteret eller sandsynliggjort, at de er rimelige og retvisende.
  • at KL’s plan ikke leverer en tilpasning, der svarer til kapacitetsloftet.
  • at de valgte indikatorer i form af samfundsmæssige skadesomkostninger af luftemissioner af NOx, SO2, PM2,5, dioxin og CO2 er et spinkelt grundlag at vurdere anlæggenes miljøperformance på.
  • at KL ikke i tilstrækkelig grad har sandsynliggjort, at de ti anlæg på lukkelisten er de ti miljømæssigt dårligst fungerende anlæg.
  • at enhedsomkostningerne for transport i kr. per ton/km vurderes at være forholdsvis høje.
  • at KL’s plan ikke forholder sig til elforsyningssikkerheden.

Forbrændingskapaciteten skal tilpasses danske affaldsmængder

Affaldssektoren skal bidrage til indfrielse af målet om at reducere de nationale drivhusgasudledninger med 70 pct. i 2030. For at sikre dette og øge genanvendelsen af affaldet fremgår det af den politiske aftale for en grøn affaldssektor, at forbrændingskapaciteten i de danske affaldsforbrændingsanlæg skal reduceres og tilpasses de danske affaldsmængder, så den ledige kapacitet ikke fyldes op af importeret affald. Der skal derfor foretages en kontrolleret nedlukning af forbrændingskapaciteten på de 23 eksisterende multifyrede og dedikerede affaldsforbrændingsanlæg i Danmark.

På den baggrund anmodede aftalepartierne KL om at udarbejde en konkret plan for tilpasning af forbrændingskapaciteten inden for en række definerede rammer og kriterier. Det centrale kriterie er, at KL’s plan skal opliste anlæg til lukning i henhold til det kapacitetsloft, der fastsættes med aftalen. Planen skal altså tage højde for udviklingen i de danske affaldsmængder, der forventes reduceret med 30 pct. i 2030 set i forhold til i dag. Den politiske aftale stiller derudover bl.a. krav til, at KL’s plan skal sikre, at det er de miljømæssigt dårligste og mindst effektive anlæg, der lukker.

Myndighederne har i dag orienteret aftalepartierne om vurderingen af KL’s plan. Myndighedernes vurdering er rent administrativ og kan ikke omgøres af aftalepartierne eller de relevante ministre.

Læs afrapporteringen på myndighedernes samlede vurdering på ens.dk.

Læs ”KL’s plan for at tilpasse affaldsenergi frem mod 2030” på www.kl.dk.

Læs aftalen om ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi” på www.regeringen.dk.


Kontakt

Pressechef Ture Falbe-Hansen, 25 13 78 46, mail: tfh@ens.dk

Related links

Emner

Tags


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Morten Christensen

Morten Christensen

Pressekontakt Teamleder for Presse & Kommunikation Energistyrelsen +45 33 92 68 58

Relaterede nyheder

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark