Gå til indhold
Ny analyse: Kina på vej mod et grønnere energisystem

Pressemeddelelse -

Ny analyse: Kina på vej mod et grønnere energisystem

Kina’s nationale center for vedvarende energi, som er etableret inden for de seneste 5 år med dansk støtte har i dag offentliggjort China Renewable Energy Outlook 2017 bistået af danske eksperter fra Energistyrelsen og det danske konsulentfirma EA Energianalyse. Rapporten viser, at Kina har taget en række vigtige skridt til at accelerere den grønne omstilling, og at det er muligt med en mere ambitiøs politik at begrænse CO2 udledningen til 3.000 Mton i 2050 mod 10.000 Mton i dag.

China Renewable Energy Outlook (CREO) 2017, som er en omfattende analyse på knap 700 sider, er i dag blevet offentliggjort i Bonn i forbindelse med COP 23. Rapporten udgives af Kina’s nationale center for vedvarende energi - CNREC i samarbejde med dets internationale partnere, herunder Energistyrelsen.

CREO 2017 analyserer den grønne omstilling af Kinas energisektor og Kinas forpligtigelser i forbindelse med Parisaftalen fra 2015, og rapporten er et vægtigt bidrag til diskussionen om, hvordan det internationale samfund sikrer implementering af Parisaftalen.

Kina er i gang med at overopfylde mål for vedvarende energi

Rapportens hovedbudskab er, at Kina allerede har taget en række vigtige skridt i retning af at udfase fossile brændsler i energisektoren med det resultat, at CO2-emissioner, energiforbrug og anvendelsen af kul nu ser ud til at toppe før 2030. Kina har for nyligt indført restriktioner i investeringerne i nye kulbaserede kraftværker, som sammen med meget store investeringer i vedvarende energi bidrager til at accelerere den grønne omstilling. Landet ventes dermed at overopfylde målene for andelen af vedvarende energi i 2020 i den nuværende 13ende femårsplan.

”Jeg er glad for, at Energistyrelsen gennem de danske erfaringer med grøn omstilling har kunnet bistå med at pege på alternativer til fortsat kulanvendelse. CNREC og China Renewable Energy Outlook spiller en central rolle i det energisamarbejde, vi har med Kina, og som vi netop har aftalt at forlænge i de næste år. Jeg er meget imponeret over kvaliteten af centerets arbejde og den indflydelse, som centeret har fået på den kinesiske energidebat. Vores møder med højtstående kinesiske embedsmænd bekræfter CNRECs gennemslagskraft. Samarbejdet med CNREC giver også stor inspiration for andre af vores samarbejdslande”, siger direktør Morten Bæk, Energistyrelsen.

I CREO 2017 sammenholdes fremskrivningen af den aktuelle udvikling med et scenarie, hvor Kina tager skridtet videre mod at opfylde Parisaftalens målsætning om begrænsning af globale temperaturstigning til et stykke under 2 grader. Scenarieanalyserne frem til 2050 viser, at den nuværende energipolitik er utilstrækkelig til at opfylde Paris-aftalen. Kina er nødt til at gøre mere - især på kortere sigt.

“Vores forskning viser, at Kina på længere sigt er på vej væk fra fossile brændsler, såfremt de virkemidler, der i dag er på bordet, bliver implementeret på den rigtige måde. Det handler især om en elmarkedsreform, en pris på CO2 udledning og en fortsat reduktion af omkostningerne ved VE produktion. Men analyserne viser også, at der især på kort- og mellemlang sigt er brug for en ekstraordinær indsats, hvis Kina skal leve op til ambitionerne i Parisaftalen”, udtaler direktør Wang Zhongying fra China National Renewable Energy Center i forbindelse med offentliggørelsen.

CO2 udledningen kan reduceres til en tredjedel i 2050

De tekniske og økonomiske analyser viser, at det er realistisk, at andelen af vedvarende energi i Kina i 2050 overgår 60 % af forbruget, og at CO2 emissionerne i 2050 begrænses til 3 000 Mton, mod 10 000 Mton i dag. Dermed vil Kina kunne tage et afgørende skridt i retning af en opfyldelse af Paris-aftalens ambitioner.

CREO 2017 anbefaler en række konkrete tiltag i den kinesiske energipolitik frem mod 2020: Andelen af ikke-fossile brændsler i energiforsyningen skal øges fra 15% til 19%, indførelse af et stop for godkendelse af ny kulkraft kapacitet, fokus på en effektiv udrulning af de planlagte el- og CO2- markeder for en reform af støtten til vedvarende energi.

Se ”China Renewable Energy Outlook 2017 – Executive Summary”

Energistyrelsen leverer ekspertbistand til CNREC

Energistyrelsen har siden 2012 samarbejdet tæt med CNREC og leverer løbende ekspertbistand til udarbejdelsen af China Renewable Energy Outlook (CREO), som forventes at blive et vigtigt bidrag til den politiske beslutningsproces om den fremtidige kinesiske energipolitik.

Energistyrelsen tætte samarbejde med CNREC om CREO intensiveres i forbindelse med et nyt tre-årigt program med henblik på at løfte Kinas ambitioner for vedvarende energi og vælge løsninger, der sikrer en grøn omstilling af den kinesiske energisektor. Det vil samtidig bane vejen for øget eksport af dansk energiteknologi og viden om energisystemer og vedvarende energi.

De meget positive erfaringer fra det dansk-kinesiske energisamarbejde med vægt på langsigtede, bæredygtige løsninger med ophæng i etablering af energipolitisk strategier for 2030 og 2050 har Energistyrelsen bragt videre i sit samarbejde med andre partnerlande som Indonesien, Vietnam, Mexico og Sydafrika som en del af Energistyrelsens rådgivning og bistand til disse lande som opfølgning på Paris-aftalen.

Kontakt: Pressechef Ture Falbe-Hansen, Energistyrelsen, mobil: 25137846, e-mail: tfh@ens.dk eller Niels Bisgaard Pedersen, mobil: +45 23 39 36 66, e-mail: nbp@ens.dk

Related links

Emner

Tags


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Morten Christensen

Morten Christensen

Pressekontakt Teamleder for Presse & Kommunikation Energistyrelsen +45 33 92 68 58

Relaterede nyheder