Gå til indhold
Ny evaluering: Sådan kan biogas gøres mere bæredygtig

Pressemeddelelse -

Ny evaluering: Sådan kan biogas gøres mere bæredygtig

Siden 2015 har der været nationale krav for brug af energiafgrøder til biogas. Anvendelsen af energiafgrøder ligger endnu et godt stykke under de nuværende krav om maksimalt 12 procent. Nu vurderer forskere i en ny evaluering, at energiafgrøderne kan erstattes med restbiomasse og halm, og at der fortsat er et betydeligt potentiale for at øge produktionen af klimavenlig og bæredygtig biogas.

Energistyrelsen har fået foretaget en evaluering af de nuværende energiafgrøderegler på biogasområdet. Evalueringen består af to analyser, som er udarbejdet af eksterne eksperter fra henholdsvis Syddansk Universitet, SEGES og Aarhus Universitet. Evalueringen peger på, at der er alternative biomasser til rådighed, hvis kravene skærpes yderligere. Det er samtidig muligt at nedsætte klimaaftrykket fra biogas, hvis især majsforbruget erstattes med restprodukter, fx organisk affald, dybstrøelse og halm. 

Anbefaler at energiafgrødegrænsen nedsættes

Syddansk Universitet (SDU) og SEGES har undersøgt alle danske landbrugsbaserede biogasanlæg, hvor der gives et overblik over produktionsmængder og biomasseråvarer. Samtidig vurderes tilstrækkeligheden af andre egnede biomassetyper, som kan erstatte energiafgrøderne og hvilke klima- og miljømæssige effekter dette vil have.

Rapporten fra SDU og SEGES konkluderer, at der er tilstrækkeligt med halm til rådighed til at erstatte energiafgrøderne allerede på kort sigt, og at det i de fleste tilfælde er teknisk og økonomisk muligt at anvende halm. I rapporten fra SDU anbefales det, at der laves en strategi for biogassens rolle i energisystemet, hvor regulering af støtte og bæredygtighed vurderes samlet.

Læs mere i SDUnog SEGES' rapport "Energiafgrødeanalysen".

Der er behov for et bedre system for biomasseindberetning

Aarhus Universitet (AU) har udarbejdet en analyse for Energistyrelsen af det nuværende system for indberetning af biomasser anvendt til produktion af biogas. I denne rapport er der set på udviklingen i anvendelsen af forskellige biomassetyper, med fokus på energiafgrøder, og der er lavet en række anbefalinger til, hvordan det nuværende indberetningssystem for biomasse anvendt til biogas kan forbedres.

Rapporten konkluderer, at der fortrinsvis anvendes gylle og restprodukter til produktion af biogas i Danmark. Der ses et mønster i den undersøgte periode, hvor gårdbiogasanlæg generelt anvender en større andel energiafgrøder end fællesanlæg. Derudover anbefales det i rapporten, at klassifikationen af energiafgrøder og kasserede afgrøder tydeliggøres, da dette kan være uklart i dag. Samtidigt fremhæves det i anbefalingerne, at der er et væsentligt potentiale for at digitalisere indberetningerne.

Læs mere i rapporten fra AU "Anvendelse af biomasse i biogasanlæg - med fokus på energiafgrøder".

Anbefalingerne fra SDU og AU vil indgå som grundlag i arbejdet med implementeringen af de nye EU-bæredygtighedskriterier.

Hvad er energiafgrøder til biogas?

Energiafgrøder er landbrugsafgrøder, der helt eller delvis dyrkes med henblik på energiudnyttelse. Energiafgrøder anvendt til biogas er i de eksisterende regler klassificeret som majs, roer, korn, græs samt jordskokker. I henhold til de nuværende regler må der maksimalt anvendes 12 % energiafgrøder om året målt på vægtbasis.

Kontakt

Jonas Jürgens, fuldmægtig, jsju@ens.dk, 33 92 68 87

Related links

Kategorier


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Kontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark