Få vores nyheder på mail

Ny rapport sætter tal på biogasproduktionens klimaeffekt i landbruget

Pressemeddelelse   •   Okt 19, 2016 10:33 CEST

Ny beregningsmetode gør det muligt igen at medtage klimagevinsten ved at afgasse gylle i den nationale drivhusgasopgørelse til FN.

Aarhus Universitet - Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) har i samarbejde med Energistyrelsens Biogas Taskforce udarbejdet en ny metode til at opgøre drivhusgasudledningen fra gylle, der gør det muligt igen at medregne reduktionen i drivhusgasudledning ved bioafgasning af gylle. Indtil 2014 blev den positive klimaeffekt af at afgasse gylle i biogasanlæg medregnet, men i 2015 blev der stillet nye krav fra FN. Den tidligere beregningsmetode kunne ikke længere bruges, fordi der manglede et tilstrækkeligt nationalt datagrundlag.

Energistyrelsens Biogas Taskforce har bidraget til at etablere det nødvendige datagrundlag i samarbejde med bl.a. Syddansk Universitet, Århus Universitet-DCA, Teknologisk Institut/AgroTech og NaturErhvervstyrelsen. DCE har nu på grundlag af det nye datagrundlag brugt den nye metode til at opgøre drivhusgasudledningen fra gylle og effekten af biogas.

Læs mere om metoden i DCE's rapport ”Biogasproduktions konsekvenser for drivhusgasudledning i landbruget”.

Større klimaeffekt hvis svinegyllen bringes hurtigt ud af stalden

Rapporten viser, at afgasning af gylle i et biogasanlæg i gennemsnit mindsker udledning af metan med 11,0 kg CO2-eq pr. ton. I 2014 blev reduktionen med den gamle metode beregnet til 11,6 kg CO2-eq pr. ton. Hvis kvæggylle afgasses, reduceres metan-udledningsfaktoren, den såkaldte MCF-faktor, med 41 % set i forhold til ubehandlet kvæggylle. For svinegylle er reduktionen i MCF-faktoren 25 %. Svinegyllen er lettere omsættelig end kvæggylle, og temperaturen i svinestalde er højere.Derfor vil der ske en udledning af metan i de uger, hvor svinegyllen opholder sig i stalden, inden den bringes hen til biogasanlægget.

Rapporten viser, at hvis gyllen blev kølet ned eller bragt hurtigere ud af stalden, så ville reduktionen i drivhusgasudledningen kunne øges. For svinegylle vil bioafgasning kombineret med hurtigere udslusning fra stalden tilsammen kunne reducere drivhusgasudledningen fra gyllen med ca. 70 %. Dette ville samtidig øge gasproduktionen på biogasanlægget.

DCE opgør hvert år Danmarks samlede drivhusgasudledning. Opgørelsen indsendes til FN som led i overholdelsen af klimakonvention og Kyoto protokol. I opgørelsen indgår udledningen fra landbruget, og herunder også metanudledningen fra husdyrgødning i stald og gylletanke.

Læs mere om biogassens klimaregnskab og de tilhørende baggrundsrapporter.

Yderligere oplysninger:

Mette Hjorth Mikkelsen, Aarhus Universitet, National Center for Miljø og Energi, mhm@envs.au.dk, tlf: 8715 8579

Bodil Harder; Energistyrelsen, bha@ens.dk, tlf: 41905254

Energistyrelsen har opgaver vedrørende energiproduktion, -forsyning og -forbrug samt indsatsen for at nedbringe CO2-udledningen. Styrelsen har desuden ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation.

Vi har desuden ansvaret for brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Der er ca. 400 beskæftiget i Energistyrelsen.