Gå til indhold
Billede: Unsplash
Billede: Unsplash

Pressemeddelelse -

Nyt dansk fjernvarmesamarbejde skal hjælpe Kina med at nå sine klimamål

Omkring en tredjedel af verdens energiforbrug går i dag til opvarmning og nedkøling, og særligt i Kina er potentialet for grøn varme enormt. Derfor indgår UNEP DTU Partnership og Energistyrelsen nu en samarbejdsaftale om fjernvarme i Kina. Ved at dele dansk knowhow om rammevilkår skal samarbejdet bidrage til at sætte fart på den grønne omstilling, så Kina kan opfylde Parisaftalens forpligtelser.


Kina er ikke alene verdens mest folkerige nation, men også den største CO2-udleder. Landets store CO2-udledning og udfordringer med luftforurening er en stærk drivkraft for Kina til at omstille til et grønnere energisystem. Langt størstedelen af den energi, som Kina i dag bruger til at opvarme bygninger, kommer fra kul. Ifølge Det Internationale Energiagentur (IEA) har Kina verdens største fjernvarmenet, og det vurderes, at der er et enormt potentiale for grøn varme til mere end 200 mio. kinesere. Mange kinesiske storbyer vil gerne gennemføre CO2-besparende projekter, men de mangler konkret viden og gode rammevilkår for grøn fjernvarme.

Det skal et nyt dansk samarbejde nu ændre på. Energistyrelsen og UNEP DTU Partnership, som er et partnerskab mellem FN’s Miljøprogram (UNEP), Danmarks Tekniske Universitet og Danida, underskriver i dag den 1. juli en strategisk samarbejdsaftale, som vil gøre det lettere at udveksle teknisk og regulatorisk viden og erfaringer med udvalgte lande, herunder Kina og senere hen Ukraine. Samarbejdet baner vejen for en koordineret indsats for at udbrede grøn fjernvarme og styrker samtidig Danmarks nuværende klimaindsats i Kina. Energistyrelsen arbejder sammen med kinesiske myndigheder om grøn energiomstilling, og UNEP DTU Partnership har gennem flere år arbejdet direkte med kinesiske byer om at udvikle og implementere konkrete grønne løsninger på fjernvarmeområdet.

”Ved at indgå et samarbejde med UNEP DTU Partnership kan Danmarks globale indsatser bedre støtte hinanden, skabe gode synergier og derved hjælpe lande som Kina med at nå deres klimamål. I Danmark har vi en unik viden og knowhow om grøn fjernvarme, som vi gerne deler med resten af verden. Med dette nye initiativ styrker vi sammentænkning og danner fælles front. På den måde kan vi stimulere den strategiske tilgang i samarbejdet med Kina og understøtte omstillingen af det kinesiske energisystem, til gavn for os alle,” siger Kristoffer Böttzauw, direktør i Energistyrelsen.

Virtuel platform til vidensdeling

Aftalen understøtter bl.a. etableringen af en virtuel platform ’Clean Heating Knowledge Center’, der vil give kinesiske beslutningstagere adgang til verdensførende dansk knowhow, som både UNEP DTU Partnership og Energistyrelsen er specialiserede i. Skal ambitionen om at udbrede grøn fjernvarme i Kina realiseres, er det vigtigt, at de danske erfaringer oversættes til en kinesisk kontekst.

”Gennem vores arbejde med byer i Kina og andre dele af verden, ser vi et enormt behov for energieffektive og grønne løsninger. Det handler ikke kun om at nå de globale klimamål eller opfylde verdensmål nr. 7 om bæredygtig energi, men om at bidrage med løsninger, der direkte kan forbedre luftkvaliteten for millioner af mennesker. Ved at bygge videre på og udvide vores samarbejde med Energistyrelsen vil vi nu kunne øge livskvaliteten for mange og dele vores danske ekspertise og grønne løsninger med endnu flere. Det er kort sagt det perfekte match for at udbrede grøn fjernvarme,” siger Susanne Pedersen, direktør i UNEP DTU Partnership.

Den strategiske samarbejdsaftale mellem Energistyrelsen og UNEP DTU Partnership bygger på tidligere samarbejder om bl.a. udarbejdelsen af fjernvarmeprojekter i Kina og opkvalificering af kinesiske stakeholders.

Fakta

  • Omkring en tredjedel af verdens energiforbrug går i dag til opvarmning og nedkøling. Moderne fjernvarmesystemer, som bruger markant mindre energi end individuelle løsninger, er derfor en vigtig brik i den globale grønne omstilling.
  • Den strategiske samarbejdsaftale mellem Energistyrelsen og UNEP DTU Partnership er en koordineret indsats om at udbrede grøn fjernvarme. Bl.a. ved at dele dansk knowhow og erfaringer med rammevilkår. Aftalen underskrives af Kristoffer Böttzauw, direktør i Energistyrelsen, og Susanne Pedersen, direktør i UNEP DTU Partnership, torsdag d. 1. juli i FN Byen i København.
  • Energistyrelsen har 16 myndighedssamarbejder om energi med lande, der tilsammen udleder mere end 60 procent af verdens CO2. Ved at opbygge viden og kapacitet hos partnerlandenes nationale myndigheder, gøres lokale politiske beslutningstagere i stand til at træffe bæredygtige og omkostningseffektive energipolitiske beslutninger. Fjernvarmeindsatsen er del af et omfattende samarbejde med Kina om indfrielse af Kinas mål om klimaneutralitet i 2060.
  • UNEP DTU Partnership er en ledende international forskningsinstitution inden for energi, klima og bæredygtig udvikling. Partnerskabet samarbejder med udviklingslande over hele verden om klimatilpasning, reduktion af CO2-udledning og implementering af grøn teknologi fokuseret på at nå verdensmål nummer 7 og 13 om grøn energi og klimaindsats.
  • Den kinesiske storby Xi’an har i år igangsat opbygningen af et 100% grønt fjernvarmesystem baseret på geotermisk energi og restvarme fra spildevand. Projektet dækker over 500.000 kvm af byen og er udviklet i samarbejde med UNEP DTU Partnership og UNEP District Energy in Cities Initiative, mens Energistyrelsen har støttet oplæring af lokale aktører.
  • Energistyrelsen og UNEP DTU Partnership har i fællesskab arbejdet for at udbrede grønne fjernvarmeløsninger i Kina. Bl.a. via kapacitetsopbygning på nationalt plan og oplæring i brug af Energistyrelsens værktøjer til vurdering af omkostninger og fordele ved fjernvarme sammenlignet med individuel opvarmning.

Kontakt

Fuldmægtig Henriette Østergaard Hansen, +45 33 95 08 39, hthn@ens.dk

Emner

Kategorier


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark