Gå til indhold
Opdateret: Overkapacitet til affaldsforbrænding i Danmark til mindst 2028

Pressemeddelelse -

Opdateret: Overkapacitet til affaldsforbrænding i Danmark til mindst 2028

Ny analyse viser, hvordan kapaciteten på de danske affaldsforbrændingsanlæg fordeler sig på regionalt niveau. Overordnet set ventes overkapacitet til affaldsforbrænding i både Øst- og Vestdanmark til mindst 2028. En ny analyse af Danmarks import af affald viser samtidigt, at det er tvivlsomt, om danske anlæg i fremtiden vil kunne tiltrække affaldsmængder fra udlandet i samme omfang som i dag.

Energistyrelsen præsenterer en analyse, der viser de historiske og fremtidige affaldsmængder – og kapaciteten til affaldsforbrænding – i Danmark og opdelt i Øst- og Vestdanmark samt de 5 regioner. Det fremgår, at der er overkapacitet til affaldsforbrænding i 4 ud af de 5 regioner, mens der er underkapacitet i Region Midtjylland. Det er Energistyrelsens vurdering, at der på landsplan tidligst kan opstå underkapacitet efter 2025.

Regeringens udspil i Forsyningsstrategien om konkurrenceudsættelse af affaldsforbrænding ventes netop at nedbringe overkapaciteten til gavn for bl.a. øget genanvendelse.

Figur: Kapacitet og affaldsmængder i Danmark, 2012-2035:

Note: Fremskrivningen af affaldsmængderne inkluderer tiltag fra Ressourcestrategien – Danmark uden affald II

Analysen er udarbejdet for at give et bedre, og mere detaljeret, overblik over, hvordan affaldsmængder og kapacitet fordeler sig – og forventes at udvikle sig – på regionalt niveau i Danmark.

Se Energistyrelsens analyse om udviklingen i affaldsmængder og affaldsforbrændingskapacitet.

Energistyrelsens analyse dækker perioden 2012 – 2035, og det er antaget, at de enkelte ovne har en levetid på op til 30 år. Analysen tager højde for kendte levetidsforlængelser. Yderligere levetidsforlængelser kan udskyde tidspunktet, hvor der kan opstå behov for øget affaldsforbrændingskapacitet.

Kort før jul blev Rådet, Parlamentet og Kommissionen enige om nye mål for deponi og genanvendelse af affald, der vil fremme en mere cirkulær økonomi i Europa frem mod 2035. Overordnet set betyder de nye målsætninger, at der fremadrettet skal genanvendes mere affald samt forbrændes og deponeres mindre. Det forventes, at pakken formelt set bliver vedtaget i løbet af 2018. Da analysen er udarbejdet forud herfor, er målsætningerne ikke indarbejdet i fremskrivningerne. Den samlede effekt af tiltagene i pakken forventes at være faldende mængder af affald til forbrænding, og dermed en yderligere udskydelse af tidspunktet, hvor der kan opstå underkapacitet på landsplan.

Skærpet international konkurrence om forbrænding af affald

Der er pt. overkapacitet i affaldsforbrændingssektoren i Danmark, og forbrændingsanlæggene har derfor i de senere år importeret stigende mængder affald til forbrænding. I 2015 importerede Danmark ca. 350.000 tons forbrændingsegnet affald fra udlandet. Langt den største mængde affald kom fra Storbritannien og Irland, mens importen fra Tyskland, Sverige, Holland og Norge tilsammen udgjorde ca. 10 pct.

Copenhagen Resource Institute har for Energistyrelsen udarbejdet en analyse af markedsudviklingen i de lande, hvorfra Danmark normalt importerer affald. Analysen forventer en skærpet konkurrence på det internationale marked for affald til forbrænding frem mod 2030. Det skyldes øget genanvendelse af visse fraktioner i husholdningsaffaldet og ikke mindst, at Storbritannien p.t. øger kapaciteten til affaldsforbrænding. Det forventes derfor, at store dele af den britiske eksport af affald bortfalder efter 2025. Danmark kan derfor få svært ved at tiltrække forbrændingsegnet affald fra udlandet efter år 2025.

Læs analysen ”Udvikling i affaldsmængder i de lande hvorfra der importeres affald til forbrænding i Danmark” af Copenhagen Ressource Institute, oktober 2017.

Kontakt: Specialkonsulent Louise Brix, Center for Forsyning, Energistyrelsen, tlf: 33 92 67 85, e-mail: lbr@ens.dk

Denne pressemeddelelse er opdateret fredag d. 20. april 2018 som følge af tilpasning af beregningerne. I den oprindelige pressemeddelelse fremgik det, at der vil være overkapacitet til affaldsforbrænding frem til mindst 2025. 

Related links


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark