Gå til indhold
Billede: Colourbox.
Billede: Colourbox.

Pressemeddelelse -

PSO-sluttariffen tilbagefører overskydende midler til elforbrugerne

Nu lukker kapitlet med PSO-afgiften helt, og det endelige regnskab viser, at den afsluttende PSO-tarif fastsættes til -4,4 øre per kWh. Elforbrugerne får altså et fradrag på elregningen i maj måned.

Sluttariffen er en endelig afregning af den PSO-ordning, som via tariffer på forbrugernes elregning har finansieret vedvarende elproduktion mm. igennem en længere årrække. PSO-sluttariffen er fastsat til -4,4 øre/kWh. Der sker med andre ord en tilbageførsel af midler til forbrugerne via elregningen, der udmøntes som en negativ tarif på elafregningerne for maj måned.

Med PSO-aftalen fra 2016 blev det besluttet at overflytte udgifterne til vedvarende elproduktion mm. fra PSO-tariffen til finansloven i årene frem mod 2022. Ved udgangen af 2021 var PSO-tariffen således endelig udfaset og fra og med 2022 bliver udgifter, der tidligere var finansieret over PSO-tariffen i stedet finansieret over finansloven.

Opgørelsen af det endelige regnskab for PSO-ordningen viste en overdækning på i alt 119 mio. kr., som er blevet opkrævet for meget hos elforbrugerne og derfor skal tilbageføres. Baseret på det estimerede elforbrug for maj måned resulterer dette i en PSO-tarif på -4,4.

Læs specifikation af PSO-sluttariffen på Energistyrelsens hjemmeside

Hvad er PSO?

PSO står for Public Service Obligation og er en tarif, som frem til udgangen af 2021 blev opkrævet over elregningen hos forbrugerne. Pengene gik bl.a. til at støtte miljøvenlig elproduktion og forskning og udvikling inden for elområdet.

PSO-tariffen beregnes forud for hvert kvartal. Det sker på baggrund af prognoser for de kommende tre måneders udvikling af elprisen, strømproduktion og elforbrug. Da det ikke er muligt præcist at forudsige priserne på elmarkedet, eller f.eks. hvor meget vindmøllerne producerer, så justeres PSO-tariffen for, hvad der er opkrævet for meget eller for lidt i de tidligere kvartaler.

Kontakt

Ingeborg Ørbech, Energistyrelsen, tlf: 33 924944, e-mail: irb@ens.dk

Related links

Emner

Kategorier


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Kontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef Energistyrelsen +45 25 13 78 46
Laura Andersen

Laura Andersen

Pressekontakt Presserådgiver +45 33 95 09 06

Relateret materiale

Velkommen til Energistyrelsen!

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark